Matthew 12:38

Τότε ἀπεκρίθησαν αὐτῷ τινες τῶν γραμματέων καὶ φαρισαίων λέγοντες· διδάσκαλε, θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν.

Then some of the scribes and Pharisees answered him, saying, “Teacher, we want to see a sign from you.”

Matt 12:38 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]42
Τότε ἀπεκρίθησαν τινες τῶν Γραμματέων καὶ Φαρισαίων, λέγοντες· Διδάσκαλε, θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν.

MSS : E, G, Y, Ω, 7, 8 (f37rc1-2), 22, 43, 44, 201, 438 (f63v), 500, 700

Matt 12:38 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
τοτε απεκριθησαν αυτω τινες των γραμματεων και φαρισεων λεγοντες διδασκαλε θελομε- απο σου σημιον ϊδιν

Matt 12:38 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Tοτε απεκριθησαν αυτω τινες των γραμματεων λεγοντες διδασκαλε θελομεν απο σου σημειον ϊδειν

Matt 12:38 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]ΡΚΖ
Τοτε απεκριθησαν αυτω τινες των γραμματαιων και φαρισαιων λεγοντες· διδασκαλε θελομεν απο σου σημειον ιδειν·

Matt 12:38 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]38v
: Τοτε απεκριθησαν αυτω τινες των γραμματεω- και φαρισαιων λεγοντες διδασκαλε θελομεν απο σου σημειον ϊδειν

Matt 12:38 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]38v|ΡΚΖ
Τότε ἀπεκρίθησαν τινες των γραμματέων καὶ φαρισαιων λέγοντες, Διδάσκαλε, θελομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ϊδεῖν.

Μatt 12:38 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]15rc2|ΡΚΖ
Τότε ἀπεκρίθησαν τινὲς των γραμματέων καὶ φαρισαίων· λέγοντες· διδάσκαλε· θέλομεν· ἀπὸ σου σημεῖον ϊδεῖν·

Matt 12:38 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]27rc2

Matt 12:38 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Τοτε απεκριθησαν τινες των γραμματεων και φαρισεων λεγοντες διδασκαλε θελομεν απο σου σημιον ιδειν·

Matt 12:38 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]42
τοτε απεκριθησαν τινες των γραμματεων και φαρισεων λεγοντες διδασκαλε θελομεν απο σου σημιον ϊδειν·

Matt 12:38 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]54-55
Τοτε απεκριθησαν τινες των γραμματαιων και φαρισαιων λεγοντες Διδασκαλε Θελομεν απο σου σημειον ιδειν.

Matt 12:38 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]36v|ρκζ
τότε ἀπεκρίθησαν τινὲς τῶν Γραμματέων καὶ φαρισαίων λέγοντες· διδάσκαλε. θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν·

Matt 12:38 [Peshitta]
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܥܢܰܘ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܡܶܢ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܚ݈ܢܰܢ ܕ݁ܢܶܚܙܶܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܐܳܬ݂ܳܐ܂

Matt 12:38 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܗܝܕܝܢ ܩܪܒܘ ܠܗ ܐܢܫܐ ܡܢ ܣܦ̈ܪܐ ܘܦܪ̈ܝܫܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ܂ ܡܠܦܢܐ܂ ܨܒܝܢ ܐܢܚܢܢ ܕܢܚܙܐ ܡܢܟ ܡܕܡ ܐܬܐ܂

Matt 12:38 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ̈ܝܢ ܠܗ ܐܢܫܐ ܡܢ ܣܦܪ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܫܐ ܡܠܦܢܐ ܨܒܝܢ ܐܢܚܢܢ ܕܢܚܙܐ ܡܢܟ ܡܕܡ ܐܬܐ

Matt 12:38 [Vulgate]
tunc responderunt ei quidam de scribis et Pharisaeis dicentes magister volumus a te signum videre

Critical Apparatus :

(1) απεκριθησαν : E, G, K, N, W, Y, Ω, 7, 8, 22, 44, 201, 438, 500, 700, 2603, Majority
(2) ADD αυτω : א, B, C, D, L, 13,  syc, sys

(3) γραμματεων :  א, B, D, E, G, N, W, Y, Ω, 7, 8, 13, 22, 44, 201, 438, 500, 700
(4) γραμματαιων : C, L, Δ
(5) φαρισαιων : K, 2603

(6) και φαρισαιων : C, D, E, G, L, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 44, 201, 438, 500, 700, Majority, Peshitta (ܘܡܶܢ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ), syc (ܘܦܪ̈ܝܫܐ), sys (ܘܦܪ̈ܝܫܐ)
(7) και φαρισεων : א, N, W
(8) και γραμματεων : K, 2603
(9) OMIT και φαρισαιων : B

(10) θελομεν : א, B, C, D, E, G, K, N, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 44, 201, 438, 500, 700, 2603, Majority
(11) θελωμεν : L

(12) σημειον : B, C, D, E, G, K, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 44, 201, 438, 500, 700, 2603, Majority
(13) σημιον : א, N, W
(14) σιμειον : L

(15) ιδειν : B, C, D, E, G, K, L, N, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 44, 201, 438, 500, 700, 2603, Majority
(16) ιδιν : א

 

ΚΓ : Περὶ τῶν ἀιτούντων σημεῖον

ΡΚΖ / Ε  :

Ω (f69c1), 7 (f41r), 13 (f15rc1), 22 (f22r), 438 (f63v), 500 (f33r), 700 (f41v), 2603 (f21v|46)

 

ΡΚΖ  /  Ζ  :

G (f15rc2)

 

A Textual Commentary On Matthew 12:38

(a) Majority Text has απεκριθησαν, but the Alexandrian Text adds αυτω ; Peshitta ܥܢܰܘ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܡܶܢ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ  = ἀπεκρίθησαν τινες τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων λέγοντες αὐτῷ.

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.