Matthew 12:38

Τότε ἀπεκρίθησαν αὐτῷ τινες τῶν γραμματέων καὶ φαρισαίων λέγοντες· διδάσκαλε, θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν.

Then some of the scribes and Pharisees answered him, saying, “Teacher, we want to see a sign from you.”

Matt 12:38 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]42
Τότε ἀπεκρίθησαν τινες τῶν Γραμματέων καὶ Φαρισαίων, λέγοντες· Διδάσκαλε, θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν.

MSS : E, G, S, Y, Ω, 1, 7, 8 (f37rc1-2), 22, 43, 44, 201, 230, 438, 490, 499 (f2r), 500, 700, 1582, 1701, 2835 (f10v-11r)

Matt 12:38 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
τοτε απεκριθησαν αυτω τινες των γραμματεων και φαρισεων λεγοντες διδασκαλε θελομε- απο σου σημιον ϊδιν

Matt 12:38 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Tοτε απεκριθησαν αυτω τινες των γραμματεων λεγοντες διδασκαλε θελομεν απο σου σημειον ϊδειν

Matt 12:38 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Τοτε απεκριθησαν αυτω τινες των γραμματαιων και φαρισαιων λεγοντες· διδασκαλε θελομεν απο σου σημειον ιδειν·

Matt 12:38 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]38v
: Τοτε απεκριθησαν αυτω τινες των γραμματεω- και φαρισαιων λεγοντες διδασκαλε θελομεν απο σου σημειον ϊδειν

MSS: D, 892 (f52v)

Matt 12:38 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]38v
Τότε ἀπεκρίθησαν τινες των γραμματέων καὶ φαρισαιων λέγοντες, Διδάσκαλε, θελομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ϊδεῖν.

Μatt 12:38 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]15rc2
Τότε ἀπεκρίθησαν τινὲς των γραμματέων καὶ φαρισαίων· λέγοντες· διδάσκαλε· θέλομεν· ἀπὸ σου σημεῖον ϊδεῖν·

Matt 12:38 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Τοτε απεκριθησαν τινες των γραμματεων και φαρισεων λεγοντες διδασκαλε θελομεν απο σου σημιον ιδειν·

Matt 12:38 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]42
τοτε απεκριθησαν τινες των γραμματεων και φαρισεων λεγοντες διδασκαλε θελομεν απο σου σημιον ϊδειν·

Matt 12:38 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]54-55
Τοτε απεκριθησαν τινες των γραμματαιων και φαρισαιων λεγοντες Διδασκαλε Θελομεν απο σου σημειον ιδειν.

Matt 12:38 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]36v
τότε ἀπεκρίθησαν τινὲς τῶν Γραμματέων καὶ φαρισαίων λέγοντες· διδάσκαλε. θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν·

Matt 12:38 [Lectionary ℓ339 (4th day/5th week) (Egerton MS 2163) (12th century)]43vc2
Τῶ καιρῶ ἐκείνω· προσῆλθον τῶ ἰῦ γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι λέγοντες· διδάσκαλε, θέλωμεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν·

Matt 12:38 [Peshitta]
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܥܢܰܘ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܡܶܢ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܚ݈ܢܰܢ ܕ݁ܢܶܚܙܶܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܐܳܬ݂ܳܐ܂

Matt 12:38 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܗܝܕܝܢ ܩܪܒܘ ܠܗ ܐܢܫܐ ܡܢ ܣܦ̈ܪܐ ܘܦܪ̈ܝܫܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ܂ ܡܠܦܢܐ܂ ܨܒܝܢ ܐܢܚܢܢ ܕܢܚܙܐ ܡܢܟ ܡܕܡ ܐܬܐ܂

Matt 12:38 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ̈ܝܢ ܠܗ ܐܢܫܐ ܡܢ ܣܦܪ̈ܐ ܘܦܪ̈ܝܫܐ ܡܠܦܢܐ ܨܒܝܢ ܐܢܚܢܢ ܕܢܚܙܐ ܡܢܟ ܡܕܡ ܐܬܐ

Matt 12:38 [Vulgate]
tunc responderunt ei quidam de scribis et Pharisaeis dicentes magister volumus a te signum videre

Critical Apparatus :

(1) απεκριθησαν : E, G, K, N, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 44, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 700, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, Majority
(2) ADD αυτω : א, B, C, D, L, M, Σ, 13, 33, 157, 556, 892, syc, sys

(3) γραμματεων : א, B, D, E, G, M, N, S, W, Y, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 1582, 1701, 2835
(4) γραμματαιων : C, L, Δ, 4, 901
(5) φαρισαιων : K, 2603

(6) και φαρισαιων : C, D, E, G, L, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, Majority, Peshitta (ܘܡܶܢ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ), syc (ܘܦܪ̈ܝܫܐ), sys (ܘܦܪ̈ܝܫܐ)
(7) και φαρισεων : א, M, N, W
(8) και γραμματεων : K, 2603
(9) OMIT και φαρισαιων : B

(10) θελομεν : א, B, C, D, E, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22, 33, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, Majority
(11) θελωμεν : L, 4, 12, ℓ339

(12) σημειον : B, C, D, E, G, K, M, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(13) σημιον : א, N, W
(14) σιμειον : L

(15) ιδειν : B, C, D, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(16) ιδιν : א

 

 

ΚΓ : Περὶ τῶν ἀιτούντων σημεῖον

9, 10, 11, 12, 230, 1701 (σημειων)

 

ΡΚΖ / Ε :

C, M (f46rc1), S (f40rc2), Ω (f69c1), 4 (f26v-27r), 7 (f41r), 10 (f33r), 11 (f61v), 12 (p94-95), 13 (f15rc1), 22 (f22r), 44 (f36v), 157 (f52r-v), 230 (f33v-34r), 438 (f63v), 490 (f26vc2), 500 (f33r), 556 (f23r), 700 (f41v), 892 (f52v), 1582 (f34r), 1701 (f20v), 2603 (f21v|46), 2835 (f10vc2)

ΡΚΖ / Ζ :

G (f15rc2)

ΡΚΖ / Ϛ :

E (f38v)

ΡΚϚ :

9 (f35r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 12:38

(a) Majority text has απεκριθησαν, but the Alexandrian text adds αυτω ; Peshitta ܥܢܰܘ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܡܶܢ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ = ἀπεκρίθησαν τινες τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων λέγοντες αὐτῷ.

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.