Matthew 12:40

ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας· οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας.

For just as Jonah was in the belly of the whale three days and three nights, so will the Son of Man be in the heart of the earth three days and three nights.

Matt 12:40 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]42
Ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας· οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας.

MSS: B, C, G, K, M, S, Y (14v-15r|30-31), Δ, Ω, 1, 8, 10 (f33r,), 11 (f61v-62r), 12 (p95), 22, 43 (f31r-v), 44, 157, 201, 230 (f34rc1), 438, 500, 556 (f23r), 700, 1582, 2835 (f11rc1)

Matt 12:40 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
ωσπερ γαρ ην ϊωνας εν τη κοιλια του κητους τρις ημερας και τρις νυκτας ουτως εστε ο υς  του ανου εν τη καρδια της γης τρις ημερας και γ νυκτας

Matt 12:40 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
ωσπερ γαρ ην ϊωνας εν τη κοιλια του κητους τρεις ημερας και τρεις νυκτας ουτως εσται ο υιος του ανθρωπου εν τη καρδια της γης τρεις ημερας και τρεις νυκτας

Matt 12:40 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
ωσπερ γαρ ην ϊωνας εν τη κοιλια του κητους τρεις ημερας και τρεις νυκτας· ουτως εσται ο υς του ανου εν τη καρδια της γης· τρεις ημερας και τρεις νυκτας·

Matt 12:40 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]38v
Ωσπερ γαρ ϊωνας εν τη κοιλια του κητους τρεις ημερας και τρεις νυκτας ουτως εστε· και ο ϋιος του ανθρωπου εν τη καρδια της γης τρεις ημερας και τρεις νυκτας

Matt 12:40 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]38v-39r
ωσπερ γὰρ Ἠν ϊωνας ἐν τῆ κοιλία του κητους, τρεις ημερας και τρεις νυκτας· οὕτως ἔσται ϗ ὁ υς  τοῦ ανου  ἐν τῆ καρδια τῆς γῆς τρεῖς ἡμερας και τρεῖς νυκτας.

Μatt 12:40 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]15vc1
ὥσπερ γὰρ ἦν ϊωνᾶς· ἐν κοιλία τοῦ κήτους· τρεῖς ἡμέρας· καὶ τρεῖς νύκτας· οὕτως ἔσται ὁ υς  τȢ ανου · ἐν τῆ καρδία τῆς γῆς· τρεῖς ἡμέρας· καὶ τρεῖς νύκτας·

Matt 12:40 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
ωσπερ γαρ ην ϊωνας εν τη κοιλεια του κητους τρις ημε||

* Desunt folia duo usque ad (two leaves missing till Matt 13:4)

Matt 12:40 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]42
Ωσπερ γαρ ην ϊωνας εν τη κοιλια του κητους τρις ημερας και τρις νυκτας ουτως εσται και ο ϋϊος του ανθρωπου εν τη καρδια της γης· τρις ημερας και τρις νυκτας·

Matt 12:40 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]55
Ωσπερ γαρ ην ιωνας εν τη κοιλια του κητους τρεις ημερας και τρεις νυκτας. Ουτως εσται ο υς  του ανου εν τη καρδια της γης τρεις ημερας και τρεις νυκτας

Matt 12:40 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]37r
ὥσπερ γὰρ ἦν ἰωνᾶς ἐν τῆ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας· οὕτως ἔσται ὁ υσ τοῦ ἀνου ἐν τῆ καρδία τῆς γῆς· τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας·

Matt 12:40 [Peshitta]
ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܝܰܘܢܳܢ ܒ݁ܟ݂ܰܪܣܶܗ ܕ݁ܢܽܘܢܳܐ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ ܘܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܠܰܝܠܰܘܳܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܒ݁ܠܶܒ݁ܳܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܐܺܝܡܳܡܺܝܢ ܘܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܠܰܝܠܰܘܳܢ܂

Matt 12:40 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܗܘܐ ܝܘܢܢ ܒܟܪܣܗ ܕܢܘܢܐ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܘܬ̈ܠܬܐ ܠܝ̈ܠܘܢ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܢܗܘܐ ܒܠܒܗܿ ܕܐܪܥܐ ܬ̈ܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ ܘܬܠܬܐ ܠܝ̈ܠܘܢ܂

Matt 12:40 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܘܐܝܟܢܐ ܕܗܘܐ ܝܘܢܢ ܢܒܝܐ ܒܟܪܣܗ ܕܢܘܢܐ ܐܝܡܡ̈ܐ ܬܠܬܐ ܘܠܝܠܘ̈ܬܐ ܬܠܬܐ ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܒܠܒܗ ܕܐܪܥܐ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ ܘܬܠܬܐ ܠܝܠܘܢ܂

Matt 12:40 [Vulgate]
sicut enim fuit Ionas in ventre ceti tribus diebus et tribus noctibus sic erit Filius hominis in corde terrae tribus diebus et tribus noctibus

Critical Apparatus :

(1) ην ιωνας : א, B, C, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 1582, 1701, 2835, Majority
(2) ιωνας ην : 892
(3) ην ιωνας ο προφητης : 901c
(4) εγενετο ιωνας ο προφητης : 7, 901*?, ℓ339, Antoniades
(5) OMIT ην  : D

(6) κοιλια : א, B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(7) κοιλεια : N

(8) κητους : א, B, C, D, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9c, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(9) κοιτους : 9*, 13

(10) τρεις (i) : B, C, D, E, G, K, L, M, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(11) τρις : א, N, W

(12) τρεις (ii) : B, C, D, E, G, K, L, M, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(13) τρις : א, W

(14) ουτως : א, B, C, D, E, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(15) ουτος : L

(16) εσται : B, C, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(17) εστε : א, D
(18) OMIT εσται : 4

(19) ο υιος : B, C, G, K, M, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Peshitta, Syriac Curetonian, Syriac Sinaitic, Vulgate
(20) και ο υιος : D, E, L, W, 4, 9, 490, 499

(21) καρδια : א, B, C, D, E, G, K, L, M, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701mg, 2835, ℓ339, Majority
(22) κοιλια : 1701*

(23) τρεις (iii) : B, C, D, E, G, K, L, M, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(24) τρις : א, W
(25) OMIT τρεις ημερας και τρεις νυκτας (ii) : 4

(26) τρεις (iv) : B, C, D, E, G, K, L, M, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(27) τρις : W

 

 

A Textual Commentary On Matthew 12:40

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.