Matthew 12:41

ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν· ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ· καὶ ἰδού, πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε.

The men of Nineveh will rise up at the judgment with this generation, and will condemn it, because they repented at the preaching of Jonah. And behold, greater than Jonah is here.

Matt 12:41 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]42
Ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν· ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ· καὶ ἰδού, πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε.

MSS: M (f46rc2-vc1), S, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22? (f22r-v), 43, 44, 157, 201 (f34rc1), 230 (f34rc1), 438 (f64r), 490 (f27rc1), 499 (f2r), 500, 556, 700 (f41v-42r), 892 (f53r), 901 (f26r), 1582, 1701 (f21r), ℓ339 (f43vc2-44rc1)

Matt 12:41 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Aνδρες νινευειτε αναστησοντε ε- τη κρισι μετα της γενεας ταυτης και κατακρινουσι- αυτην οτι μετενοησαν εις το κηρυγμα ϊωνα και ϊδου πλειον ϊωνα ωδε

Matt 12:41 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
ανδρες νινευειται αναστησονται εν τη κρισει μετα της γενεας ταυτης και κατακρινουσιν αυτην οτι μετενοησαν εις το κηρυγμα ϊωνα και ιδου πλειον ϊωνα ωδε

Matt 12:41 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Ανδρες νινευειται αναστησονται εν τη κρισει μετα της γενεας ταυτης και κατακρινουσι- αυτην οτι μετενοησαν εις το κηρυγμα ϊωνα· και ιδου πλειον ϊωνα ωδε·

Matt 12:41 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]38v
Ανδρες νεινευειται αναστησονται εν τη κρισει μετα της γενεας ταυτης και κατακρινουσιν αυτη- οτι μετενοησαν εις το κηρυγμα ϊωνα και ϊδου πλειον ϊωνα ωδε·

Matt 12:41 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]39r
ἀνδρες νινευῗται, ἀναστήσονται ἐ- τη κρισει μετὰ τῆς γεναιᾶς ταυτης, καὶ κατακρινοῦσι αὐτὴν, ὅτι μετενωησαν εἰς τὸ κηρυγμα ϊωνᾶ, καὶ ϊδού πλειον ϊωνᾶ ὧδε.

Μatt 12:41 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]15vc1
ἄνδρες ΝιΝευῖται· ἀναστήσονται ἐν τῆ κρίσει· μετ[ὰ τ]ῆς γενεάς ταύτης· και κατακρινοῦσιν αὐτήν· ὅτι

* [ὰ τ] = lacuna
* scribe skipped to ἦλθεν in Matt 12:42 due to similarity of  ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν, ὅτι  in Matt 12:41 with ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτήν, ὅτι in Matt 12:42.

Matt 12:41 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]42
Ανδρες νινευειται αναστησονται εν τη κρισει μετα της γενεας ταυτης και κατακρινουσιν αυτην οτι μετενοησαν εις το κηρυγμα ϊωνα και ϊδου πλιον ϊωνα ωδε

MSS: L (f27rc2-vc1), W

Matt 12:41 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]55
Ανδρες νινευειται αναστησονται εν τη κρισει μετα της γενεας αυτης και κατακρινουσιν αυτην. Οτι μετενοησαν εις το κηρυγμα Ιωνα Και ιδου πλειον Ιωνα ωδε

Matt 12:41 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]37r
ἄνδρες νινευῗται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεὰς ταύτης· καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὴν. ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα ἰωνᾶ· καὶ ἰδού πλεῖον ἰωνᾶ ὧδε·

Matt 12:41 [Peshitta]
ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܢܺܝܢܘܳܝܶܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܒ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܥܰܡ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܰܢܚܰܝܒ݂ܽܘܢܳܗ ܕ݁ܗܶܢܽܘܢ ܬ݁ܳܒ݂ܘ ܒ݁ܟ݂ܳܪܽܘܙܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܰܘܢܳܢ ܘܗܳܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܡܶܢ ܝܰܘܢܳܢ ܬ݁ܢܳܢ܂

Matt 12:41 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܓܒ̈ܪܐ ܒ̈ܢܝ ܢܝܢܘܐ ܢܩܘܡܘܢ ܒܕܝܢܐ ܥܡ ܫܪܒܬܐ ܗܕܐ ܘܢܚܝܒܘܢܗܿ܂ ܕܗܢܘܢ ܬܒܘ ܒܟܪܘܙܘܬܗ ܕܝܘܢܢ܂ ܘܗܐ ܕܪܒ ܡܢ ܝܘܢܢ ܗܪܟܐ܂

Matt 12:41 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]
ܓܒܪ̈ܐ ܒܢܝ ܢܝܢܘܐ ܢܩܘܡܘܢ ܒܕܝܢܐ ܥܡ ܫܪܒܬܐ ܗܕܐ ܢܚܝܒܘܢܗ ܕܗܢܘܢ ܬܒܘ ܒܟܪܘܙܬܗ ܕܝܘܢܢ܂ ܘܗܐ ܕܪܒ ܡܢ ܝܘܢܢ ܗܪܟܐ

Matt 12:41 [Vulgate]
viri ninevitae surgent in iudicio cum generatione ista et condemnabunt eam quia paenitentiam egerunt in praedicatione Ionae et ecce plus quam Iona hic

Critical Apparatus :

(1) νινευιται : E, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(2) νηνευιται : 2835
(3) νινευειται : B, C, L, W, Δ, Σ
(4) νινευειτε : א
(5) νεινευε(ι)ται : D

(6) αναστησονται : B, C, D, E, G, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(7) αναστισονται : K
(8) αναστησοντε : א

(9) κρισει : B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(10) κρισι : א

(11) γενεας : א, B, C, D, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(12) γεναιας : E

(13) ταυτης : א, B, C, D, E, K, L, M, S, W, Y, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339
(14) αυτης : Δ

(15) πλειον : א, B, C, D, E, K, M, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(16) πλιον : L, W

 

 

A Textual Commentary On Matthew 12:41

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.