Matthew 12:45

τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει μεθ’ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ· καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. οὕτως ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ πονηρᾷ.

Then it goes and takes with itself seven other spirits more evil than itself, and they enter and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. So will it be also with this wicked generation.

Matt 12:45 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]43
Τότε πορεύεται, καὶ παραλαμβάνει μεθ’ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ· καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. Οὕτως ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ πονηρᾷ.

MSS: C, F (f11rc1|p21), G, K (f39v), M, S (f40v-41r), 8 (f37vc1-2), 12 (p96), 22, 43, 230 (f34r-v), 438 (f64v-65r), 490 (f27rc2), 499 (f2v), 500, 892 (f53v), 1582, 1701 (f21r-v), 2835 (f11r-v)

Matt 12:45 [Codex Sinaiticus (א or 01) 4th century)]
τοτε πορευετε ϗ παραλαμβανι μεθ εαυτου επτα ετερα πνατα πονηροτερα εαυτου και εισελθοντα κατοικι εκι και γινετε τα εσχατα του ανου εκινου χιρονα των πρωτων ουτως εστε και τη γενεα ταυτη τη πονηρα :

Matt 12:45 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
τοτε πορευεται και παραλαμβανει μεθ εαυτου επτα ετερα πνευματα πονηροτερα εαυτου και εισελθοντα κατοικει εκει και γεινεται τα εσχατα του ανθρωπου εκεινου χειρονα των πρωτων ουτως εσται και τη γενεα ταυτη τη πονηρα

Matt 12:45 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Τοτε πορευεται και παραλαμβανει μεθ εαυτου επτα ετερα πνευματα πονεροτερα εαυτου· και εισελθοντα κατοικει εκει· και γινεται τα εσχατα του ανου εκεινου χειρονα των πρωτων· ουτως εσται και τη γενεα ταυτη τη πονηρα·

Matt 12:45 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]39v
Τοτε πορευεται και παραλαμβανει μεθ εαυτου επτα ετερα πνευματα· πονηροτερα αυτου και εισελθοντα κατοικει εκει και γεινεται τα αισχατα (αυτου) του ανθρωπου εκεινου· χειρονα των πρωτων ουτως εστε και τη γενεα ταυτη τη πονηρα

* (αυτου) = erased or ink faded?

Matt 12:45 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]39v
Τότε πορευεται, και παραλαμβανει μεθ’ ἑαυτοῦ, ἑπτὰ ἕτερα πνευματα πονηρότερα αυτοῦ, και εἰς ἐλθόν κατοικεῖ ἐκεῖ, και γίνεται τὰ ἔσχατα χείρονα τω τοῦ ανθρώπου ἐκεινου, χείρονα τῶν πρώτων· οὕτως ἔσται και τη γενεᾶ ταυτη τη πονηρᾶ.

Μatt 12:45 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]15v-16r
τότε πορεύεται· ϗ παραλαμβάνει μεθ ἑαυτοῦ· ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα· πονηρότερα ἑαυτοῦ· καὶ εἰσελθόντα· κατοικεῖ ἐκεῖ· καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ανου ἐκείνου· χείρονα τῶν πρώτων· οὕτως ἔστ{αι} καὶ τη γενεᾶ ταύτη τῆ πονηρᾶ·

Matt 12:45 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]43
τοτε πορευεται και παραλαμβανει μεθ εαυτου επτα ετερα πντα πονηροτερα εαυτου και εισελθοντα κατοικει εκει και γεινεται τα εσχατα του ανου εκεινου χειρονα των πρωτων ουτως εσται και τη γενεα ταυτη τη πονηρα·

Matt 12:45 [Codex Macedoniensis (MS Add 6594) (Y034) (9th century)]15v|32
τότε πορεύεται, καὶ παραλαμβάνει μεθ’ ἑαυτοῦ, ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα, πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ· καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνου ἀνου ἐκείνου, χείρονα τῶν πρώτον. Οὕτως ἔσται καὶ τῆ γενεᾶ ταύτη τῆ πονηρᾶ.

Matt 12:45 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]55
Τοτε πορευεται· και παραλαμβανει μεθ εαυτου επτα ετερα πνευματα πονηροτερα εαυτου και εισελθοντα κατοικει εκει και γινεται τα εσχατα του ανθρωπου εκεινου χειρονα των πρωτων ουτως εσται και τη γενεα ταυτη τη πονηρα

Matt 12:45 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]70c1-2
τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει μεθ ἑαυτοῦ· ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα· πονηρότερα ἑαυτοῦ καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ· καὶ γίνεται τὰ ἄισχατα τοῦ ανου ἐκείνου· χείρονα τῶν πρώτων· οὕτως ἔσται καὶ τη γενεᾶ ταύτη τῆ πονηρᾶ·

Matt 12:45 [Minuscule 13 (Grec 50) (13th century)]15vc1
τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει μεθ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνα· πονηρότερα ἑαυτοῦ· καὶ εἰσελθων κατοικεῖ ἐκεῖ· καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνου ἐκείνου χείρονα τῶ- πρώτον· οὕτως ἔσται ϰ τη γενεᾶ ταύτη τῆ πονηρᾶ·

Matt 12:45 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]37r-v
τότε πορεύετε καὶ παραλαμβάνει μεθ’ ἑαυτοῦ. ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ καὶ εἰσελθόντα. κατοικεῖ ἐκεῖ· καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνου ἐκείνου. χείρονα τῶν πρώτων. οὕτως ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ πονηρᾷ

Matt 12:45 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]34rc2
τότε πορεύεται καὶ λαμβάνει μεθ’ ἑαυτοῦ, ἑπτά ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτȣ· καὶ εἰσελθόντα, κατοικεῖ ἐκεῖ· καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνού ἐκείνου, χείρονα τῶν πρώτων· ȣτως Ἔσται καὶ τῆ γενεᾶ ταύτη τῆ πονηρᾶ.

Matt 12:45 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]42r-v
τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει μεθ’ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνατα  πονηρότερα ἑαυτοῦ· ϰ ἐλθόντα κατοικῆ<εῖ> ἐκεῖ· καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνου ἐκείνου, χείρονα τῶν πρώτων· οὕτως ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ τῇ πονηρᾷ ταύτῃ.

Matt 12:45 [Peshitta]
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܳܙܳܠ݈ܐ ܕ݁ܳܒ݂ܪܳܐ ܥܰܡܳܗ ܫܒ݂ܰܥ ܪܽܘܚܶܐ ܐ݈ܚܪܳܢܝܳܢ ܕ݁ܡܶܢܳܗ ܒ݁ܺܝܫܳܢ ܘܥܳܐܠܳܢ ܘܥܳܡܪܳܢ ܒ݁ܶܗ ܘܗܳܘܝܳܐ ܚܰܪܬ݂ܶܗ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܰܘ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܶܗ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܗ ܠܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ܂

Matt 12:45 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܗܝܕܝܢ ܐܙܠܐ ܕܒܪܐ ܥܡܗܿ ܫܒܥ ܪܘ̈ܚܝܢ ܐܚ̈ܪܢܝܢ ܕܒܝܫܢ ܡܢܗܿ܂ ܘܥܠܢ ܘܥܡܪܢ ܒܗ܂ ܘܗܘܝܐ ܐܚܪܝܬܗ ܕܓܒܪܐ ܗܘ ܒܝܫܐ ܡܢ ܩܕܡܝܬܗ܂ ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܠܗܿ ܠܫܪܒܬܐ ܗܕܐ ܒܝܫܬܐ܀

Matt 12:45 [Old Syriac Sinaitic (Codex Sinaiticus Syriacus sys)]

Matt 12:45 [Vulgate]
tunc vadit et adsumit septem alios spiritus secum nequiores se et intrantes habitant ibi et fiunt novissima hominis illius peiora prioribus sic erit et generationi huic pessimae

Critical Apparatus :

(1) πορευεται : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, Majority
(2) πορευετε : א, ℓ339, 44

(3) παραλαμβανει : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10c, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157?, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(4) παραλαμβανι : א
(5) λαμβανει : 10*, 201

(6) επτα ετερα πνευματα : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(7) ετερα επτα πνευματα : 901
(8) ετερα πνευματα επτα : 157
(9) επτα ετερα πνευμα : 11 (πνα)

(10) πονηροτερα : א, B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(11) πονηρωτερα : L
(12) τα πονηροτερα : Σ
(13) OMIT πονηροτερα : 4

(14) εαυτου (ii) : א, B, C, E¹, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(15) αυτου : D, E*, 556

(16) και εισελθοντα : א, B, C, D, F, G, K, M, S, W, Y, Δ1, Σ, Ω, 1mg, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(17) και ελθοντα : Δ*, 700
(18) και εις ελθον : E
(19) και εις ελθων : L, 13
(20) OMIT και (ii) : 1*

(21) κατοικει : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700c, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(22) κατοικι : א
(23) κατοικη : 700*

(24) εκει : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(25) εκι : א

(26) γινεται : C, E, F, G, K, M, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(27) γεινεται : B, D, W
(28) γινετε : א, L

(29) εσχατα : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(30) αισχατα : D, Ω

(31) εκεινου : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157?, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(32) εκινου : א

(33) χειρονα : B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, Majority
(34) χιρονα :א
(35) χειρωνα : L, 9, ℓ339

(36) πρωτων : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(37) πρωτον : Y, 13

(38) ουτως : א, B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(39) ουτος : L

(40) εσται : B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(41) εστε : א, D

(42) και (iv) : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(43) OMIT και (iv) : 9

(44) ταυτη τη πονηρα : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, Majority
(45) τη πονηρα ταυτη : 7, ℓ339
(46) OMIT ταυτη : 33

 

 

A Textual Commentary On Matthew 12:45

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.