Matthew 12:46

Ἔτι δὲ αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις, ἰδού, ἡ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἱστήκεισαν ἔξω, ζητοῦντες αὐτῷ λαλῆσαι.

While he was still talking to the crowds, behold, his mother and brothers stood outside, seeking to speak to him.

Matt 12:46 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]43
Ἔτι δὲ αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις, ἰδού, ἡ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἱστήκεισαν ἔξω, ζητοῦντες αὐτῷ λαλῆσαι.

MSS: K, L, M, S (f41rc1), Ω, 1, 4 (f27v), 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 201, 230, 438 (f65r), 490 (f27rc2), 500, 556 (f23v), 901 (f26v), 1582, 1701, 2835 (f11vc1)

Matt 12:46 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
ετι αυτου λαλουντος τοις οχλοις ϊδου η μητηρ και οι αδελφοι αυτου ϊστηκισαν εξω  . ↑ ┬

* footnote ┬

ζητουντες αυτω λαλησαι

αυτου = deleted

Matt 12:46 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
ετι αυτου λαλουντος τοις οχλοις ιδου η μητηρ και οι αδελφοι αυτου ειστηκεισαν εξω ζητου-τες αυτω λαλησαι

Matt 12:46 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Ετι δε αυτου λαλουντος τοις οχλοις· ιδου η μηρ και οι αδελφοι αυτου ιστηκεισαν εξω ζητουντες αυτω λαλησαι·

Matt 12:46 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]39v
: Λαλουντος δε αυτου τοις οχλοις ϊδου η μητηρ και οι αδελφοι αυτου ειστηκεισαν εξω ζητουντες λαλησαι αυτω

Matt 12:46 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]39v
Ἔτι δὲ αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις, ϊδοὺ ἡ μηρ καὶ οἱ ἀδελφοι αὐτοῦ εἱστηκησαν ἔξω, ζητοῦντες αὐτῶ λαλῆσαι.

Μatt 12:46 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]16rc1
Ἔτι δὲ αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις· ϊδοὺ ἡ μηρ · καὶ οἱ ἀδελφοί αὐτοῦ· ϊστήκεισαν ἔξω· ζητοῦντες αὐτῶ λαλῆσαι·

Matt 12:46 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]43
Ετι δε αυτου λαλουντος τοις οχλοις ϊδου η μηρ και οι αδελφοι αυτου ϊστηκεισαν εξω ζητουντες αυτω λαλησαι

Matt 12:46 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]55-56
Ετι δε αυτου λαλουντος τοις οχλοις. Ιδου η μητηρ μου· και οι αδελφοι αυτου ῐστικεισαν εξω ζητουντες αυτω λαλησαι

Matt 12:42 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]42v
ἔτι δὲ αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις· Ἰδού ἡ μηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἱστήκασιν ἔξω ζητοῦντες αὐτῷ λαλῆσαι·

Matt 12:42 [Lectionary ℓ339 (Egerton MS 2163) (12th century)]44rc2
Τῶ καιρῶ ἐκείνω· λαλοῦντος τοῦ ἰῦ τοῖς ὄχλοις ἰδοὺ ἡ μήρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἱστήκησαν ἔξω, ζητοῦντες λαλῆσαι αὐτῶ·

Matt 12:46 [Peshitta]
ܟ݁ܰܕ݂ ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܡܡܰܠܶܠ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܐܶܡܶܗ ܘܰܐܚܰܘܗ݈ܝ ܩܳܝܡܺܝܢ ܠܒ݂ܰܪ ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܕ݁ܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܥܰܡܶܗ܂

Matt 12:46 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܘܟܕ ܗܘ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܠܟܢܫܐ܂ ܘܗܐ ܐܡܗ ܘܐ̈ܚܘܗܝ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܒܪ܂ ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܡܡܠܠܘ ܥܡܗ܂

Matt 12:46 [Vulgate]
adhuc eo loquente ad turbas ecce mater eius et fratres stabant foris quaerentes loqui ei

Critical Apparatus :

(1) ετι δε αυτου λαλουντος : C, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 901, 1582, 1701, 2835, Majority, Peshitta
(2) ετι αυτου λαλουντος : א, B, 33, 499,
(3) λαλουντος δε αυτου : D, L, 892

(4) η μητηρ : א, B, C, D, E, F, K, L, M, S, W, Y, Δ¹, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339
(5) και η μητηρ : 13
(6) ADD μου : Δ*
(7) ADD αυτου : 157

(8) ειστηκεισαν : B, D, K, M, S, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 892, 901, 1582, 1701, 2835, Majority
(9) ειστηκησαν : E, ℓ339
(10) ιστηκεισαν : B*, C, F, G, W, Σ, 33,
(11) ιστηκισαν : א
(12) ιστικεισαν : Δ
(13) ειστηκασιν : 499, 700
(14) ιστηκασι : L

(15) ζητουντες : א, B, C, D, E, F, K, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339
(16) ζητουτες : L

(17) αυτω λαλησαι : א, B, C, E, F, K, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 499, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, Majority
(18) λαλησαι αυτω : D, L, 7, 13, 33, ℓ339

 

 

ΡΛ / Β :

C, E (f39v), F (f11rc2), L (f27vc2), M (f46vc2), Ω (f70c2), 4 (f27v), 7 (f41r-v), 9 (f36r), 10 (f33v), 11 (f63r), 12 (p96), 13 (f15vc1), 22 (f22v), 157 (f53r), 230 (f34vc1), 438 (f65r), 490 (f27rc2), 499 (f2v), 500 (f33v), 556 (f23v) 700 (f42v), 892 (f53v), 1582 (f34v), 1701 (f21v), 2835 (f11vc1)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 12:46

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.