Matthew 12:48

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶπεν τῷ εἰπόντι αὐτῷ· τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου, καὶ τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί μου;

And answering, he said to the one who told him, “Who is my mother, and who are my brothers?”

Matt 12:48 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]43
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶπε τῷ εἰπόντι αὐτῷ· Τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου, καὶ τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί μου;

MSS: Y (f15v-16r|32-33), 201, 438 (f65r), 500

Matt 12:48 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
O δε αποκριθεις ειπεν τω λεγοντι αυτω τις εστιν η μηρ μου και τινες εισιν οι αδελφοι μου

Matt 12:48 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
ο δε αποκριθεις ειπεν τω λεγοντι αυτω τις εστιν η μητηρ μου και τινες εισιν οι αδελφοι μου

Matt 12:48 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
ο δε αποκριθεις ειπεν τω ειποντι αυτω τις εστιν η μηρ και τινες εισιν οι αδελφοι μου·

Matt 12:48 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]39v
Ο δε αποκριθεις ειπεν τω λεγοντι αυτω τις εστιν η μητηρ μου· η τινες εισιν οι αδελφοι μου·

Matt 12:48 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]39v
ὁ δὲ Ἀποκριθεις ειπεν τῶ ειποντι αὐτῶ, τις ἐστιν ἡ μηρ μου· και τινες εἰσὶν οἱ αδελφοι μȢ.

Μatt 12:48 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]16rc1-2
ὁ δὲ ἀποκριΘεὶς εἶπεν· τῶ εἰπόντι αὐτῶ· τίς ἐστιν ἡ μηρ μου· καὶ τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί μου·

MSS: G, K, Ω (f70c2-71c1), 8, 22, 43 (f31v-32r), 700

Matt 12:48 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]27vc2-28rc1

Matt 12:48 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]43
Ο δε αποκριθεις ειπεν τις εστιν η μηρ μου η τινες οι αδελφοι μου

Matt 12:48 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]56
Ο δε αποκριθεις ειπεν· τω ειποντι αυτω· Τις εστιν η μητηρ μου και η μητηρ μου Και τινες εισιν οι αδελφοι μου·

Matt 12:48 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]37v
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶπεν τῷ εἰπόντι αὐτῷ· Τίς ἐστιν ἡ μηρ μου· καὶ τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί μου·

Matt 12:48 [Peshitta]
ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܡܰܢ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܢ ܗ݈ܝ ܐܶܡܝ ܘܡܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܚܰܝ܂

Matt 12:48 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܗܘ ܕܝܢ ܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘ ܡܢ ܕܐܡܪ ܠܗ܂ ܡܢ ܗܝ ܐܡܝ ܘܡܢ ܐܢܘܢ ܐ̈ܚܝ܂

Matt 12:48 [Vulgate]
at ipse respondens dicenti sibi ait quae est mater mea et qui sunt fratres mei

Critical Apparatus :

(1) ειπε : Y, 7, 201, 438, 500
(2) ειπεν : א, B, C, D, E, G, K, L, W, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 700

(3) τω ειποντι αυτω : C, E, G, K, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, Majority
(4) τω ειποντη αυτω : L
(5) τω λεγοντι αυτω : א, B, D, 7
(6) OMIT τω ειποντι αυτω : W

(7) η μητηρ μου : א, B, D, E, G, K, L, W, Y, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, Majority
(8) OMIT μου : C
(9) ADD και η μητηρ μου : Δ

(10) και τινες : א, B, C, E, G, K, L, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, Majority
(11) η τινες : D, W

(12) εισιν : א, B, C, D, E, G, K, L, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, Majority
(13) OMIT εισιν : W

 

 

A Textual Commentary On Matthew 12:48

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.