Matthew 12:48

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶπεν τῷ εἰπόντι αὐτῷ· τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου, καὶ τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί μου;

And answering, he said to the one who told him, “Who is my mother, and who are my brothers?”

Matt 12:48 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]43
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶπε τῷ εἰπόντι αὐτῷ· Τίς ἐστινμήτηρ μου, καὶ τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί μου;

MSS: Y (f15v-16r|32-33), 10 (f33v-34r), 12 (p96), 157 (f53v), 201, 230, 438 (f65r), 490 (f27rc2), 500, 556, 901 (f26v), 1701 (f21v)

Matt 12:48 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
O δε αποκριθεις ειπεν τω λεγοντι αυτω τις εστιν η μηρ μου και τινες εισιν οι αδελφοι μου

Matt 12:48 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
ο δε αποκριθεις ειπεν τω λεγοντι αυτω τις εστιν η μητηρ μου και τινες εισιν οι αδελφοι μου

Matt 12:48 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
ο δε αποκριθεις ειπεν τω ειποντι αυτω τις εστιν η μηρ και τινες εισιν οι αδελφοι μου·

Matt 12:48 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]39v
Ο δε αποκριθεις ειπεν τω λεγοντι αυτω τις εστιν η μητηρ μου· η τινες εισιν οι αδελφοι μου·

Matt 12:48 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]39v
ὁ δὲ Ἀποκριθεις ειπεν τῶ ειποντι αὐτῶ, τις ἐστιν ἡ μηρ μου· και τινες εἰσὶν οἱ αδελφοι μȢ.

Μatt 12:48 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]16rc1-2
ὁ δὲ ἀποκριΘεὶς εἶπεν· τῶ εἰπόντι αὐτῶ· τίς ἐστιν ἡ μηρ μου· καὶ τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί μου·

MSS: G, K, M, S, Ω (f70c2-71c1), 1, 8, 22, 43 (f31v-32r), 700, 1582 (f35r), 2835 (f11vc1)

Matt 12:48 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]43
Ο δε αποκριθεις ειπεν τις εστιν η μηρ μου η τινες οι αδελφοι μου

Matt 12:48 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]56
Ο δε αποκριθεις ειπεν· τω ειποντι αυτω· Τις εστιν η μητηρ μου και η μητηρ μου Και τινες εισιν οι αδελφοι μου·

Matt 12:48 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]37v
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶπεν τῷ εἰπόντι αὐτῷ· Τίς ἐστιν ἡ μηρ μου· καὶ τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί μου·

Matt 12:48 [Peshitta]
ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܡܰܢ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܢ ܗ݈ܝ ܐܶܡܝ ܘܡܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܚܰܝ܂

Matt 12:48 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܗܘ ܕܝܢ ܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘ ܡܢ ܕܐܡܪ ܠܗ܂ ܡܢ ܗܝ ܐܡܝ ܘܡܢ ܐܢܘܢ ܐ̈ܚܝ܂

Matt 12:48 [Vulgate]
at ipse respondens dicenti sibi ait quae est mater mea et qui sunt fratres mei

Critical Apparatus :

(1) ειπε : Y, 7, 9, 10, 12, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 892, 901, 1701, ℓ339
(2) ειπεν : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 8, 11, 13, 22, 33, 43, 44, 700, 1582, 2835

(3) τω ειποντι αυτω : C, E, F, G, K, M, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 901, 1582, 1701, 2835, Majority
(4) τω ειποντη αυτω : L
(5) τω λεγοντι αυτω : א, B, D, 7, 33, 892, ℓ339
(6) OMIT τω ειποντι αυτω : W

(7) εστιν : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(8) εστην : 4

(9) η μητηρ μου : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(10) OMIT μου : C*, 9
(11) ADD και η μητηρ μου : Δ

(12) και τινες : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(13) η τινες : D, W
(14) OMIT και τινες : Σ,

(15) εισιν : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(16) OMIT εισιν : W, Σ,

 

 

A Textual Commentary On Matthew 12:48

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.