Matthew 12:5

Ἢ οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόμῳ, ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον βεβηλοῦσιν, καὶ ἀναίτιοί εἰσιν;

Matt 12:5 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]38-39
Ἢ οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόμῳ, ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον βεβηλοῦσι, καὶ ἀναίτιοί εἰσι;

MSS: M, Y, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (p90), 22, 44, 201, 230, 438 (f60r), 500, 556 (f21r), 700 (f39r-v), 892, 1701, 2603, ℓ339 (f41vc2-42rc1)

Matt 12:5 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
H ουκ ανεγνωτε εν τω νομω οτι τοις σαββασιν οι ϊερις εν τω ϊερω το σαββατον βεβηλουσιν και αναιτιοι εισιν

Matt 12:5 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
η ουκ ανεγνωτε εν τω νομω οτι τοις σαββασιν οι ϊερεις εν τω ϊερω το σαββατον βεβηλουσιν και αναιτιοι εισιν

Matt 12:5 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Η ουκ ανεγνωτε εν τω νομω οτι εν τοις σαββασιν οι ιερεις εν τω ιερω το σαββατον βεβηλουσιν και αναιτιοι εισιν·

Matt 12:5 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]35v
: Η ουκ ανεγνωτε εν τω νομω οτι εν τοις σαββασιν· οι ειερεις εν τω ϊερω το σαββατον βεβηλουσιν· και ανετιοι εισιν

Matt 12:5 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]35v
ἢ οὐκ ἀνέΓνωτε ἐν τῶ νόμω, ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ ϊἑρεῖς ἐν τῶ ϊἑρω, τὸ σάββατον βεβηλοῦσι-, καὶ ἀναίτιοί εισιν·

Μatt 12:5 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]13rc1
ἢ οὐκ ἀνέΓνωτε ἐν τῶ νόμω· ὅτι τοις σάββασιν· οὶ ϊερεῖς ἐν τῶ ϊερῶ· το σαββατον βεβηλοῦσιν· καὶ ἀναίτιοί εισιν·

MSS: E, G, K (f36v-37r), N, Σ, Ω, 33? (f105r-v)

Matt 12:5 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Η ουκ ανεγνωτε εν τω νομω οτι τοις σαββασιν οι ιερεις εν τω ιερω το σαββατον βεβηλουσιν και αναιτιοι εισιν·

Matt 12:5 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]39
Η ουκ ανεγνωται εν τω νομω οτι εν τοις σαββασιν οι ϊερεις εν τω ϊερω το σαββατον βεβηλουσιν και αναιτιοι εισιν

Matt 12:5 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]52
Η· ουκ ανεγνωτε εν· τω· νομω· Οτι· τοις· σαββασιν· οι· ιερεις εν· τω· ιερω· το· σαββατον βεβηλωσιν και αναιτιοι εισιν·

Matt 12:5 [Minuscule 13 (Grec 50) (13th century)]13vc2
η ουκ ανεΓνωτε εν τω νομω οτι τοις εν τω ιερω τοις σαββασιν οι ιερεις εν τω ιερω το σαββατον βεβηλουσιν·

Matt 12:5 [Minuscule 43 (MS 8409) (11th century)]29v
Ἣ οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόμῳ· ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ ἰερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον βεβηλοῦσι· καὶ ἀναίτιοί εισιν·

MSS: 43, 2589 (f239rc1)

Matt 12:5 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]35r
οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόμῳ· ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ ἰερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον βεβηλοῦσι· καὶ ἀναίτιοί εισι·

Matt 12:5 [Peshitta]
ܐܰܘ ܠܳܐ ܩܪܰܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܽܐܘܪܳܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܳܗܢܶܐ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܡܰܚܠܺܝܢ ܠܳܗ ܠܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܥܶܕ݂ܠܳܝ ܐܶܢܽܘܢ܂

Matt 12:5 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܐܘ ܠܐ ܩܪܝܬܘܢ ܒܐܘܪܝܬܐ܂ ܕܟ̈ܗܢܐ ܒܗܝܟܠܐ ܗܢܘܢ ܡܚܠܝܢ ܠܗܿ ܠܫܒܬܐ܂ ܘܕܠܐ ܚܛ̈ܗܝܢ ܐܢܘܢ܂

Matt 12:5 [Vulgate]
aut non legistis in lege quia sabbatis sacerdotes in templo sabbatum violant et sine crimine sunt

Critical Apparatus :

(1) ανεγνωτε : א, B, C, D, E, G, K, M, N, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2589, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(2) ανεγνωται : L, W

(3) νομω : א, B, C, D, E, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2589, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(4) νωμω : L

(5) τοις σαββασιν : א, B, E, G, K, M, N, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 1582, 1701, 2589, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(6) τοις σσαββασιν : L
(7) τοις σαββασι : S, 901
(8) εν τοις σαββασιν : C, D, W, 157,
(9) τοις εν τω ιερω τοις σαββασιν : 13

(10) ιερεις : B, C, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2589, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(11) ιερις : א
(12) ειερεις : D

(13) το : א, B, C, D, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 1582, 1701, 2589, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(14) τω : 901

(15) βεβηλουσι : M, S, Y, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2589, 2603, ℓ339, Majority
(16) βεβηλουσιν : א, B, C, D, E, G, K, L, N, W, Σ, Ω, 13, 33,
(17) βεβηλωσιν : Δ
(18) βεβουλουσιν : 2835

(19) και αναιτιοι : א, B, C, E, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2589, 2603, 2835, ℓ339, Majority
(20) και ανετιοι : D, L
(21) OMIT και αναιτιοι : 13

(22) εισι : M, S, Y, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 44, 157, 201, 230, 438, 500, 556, 700, 892, 901, 1701, 2603, ℓ339
(23) εισιν : א, B, C, D, E, G, K, L, N, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 33, 43, 490, 1582, 2589, 2835
(24) OMIT εισι : 13

 

 

ΡΙΕ / Ι :

C, E (f35v), G (f13rc1), L (f25rc2), M (f44rc1), S (f38vc1), Ω (65c1), 4 (f25r), 9 (f33r), 10 (f30v-31r), 11 (f57v), 13 (f13vc2), 22 (f20r), 44 (f35r), 157 (f49v-50r), 230 (f32vc4), 438 (f60r), 500 (f31r), 556 (f21r), 700 (f39r-v), 892 (f50r), 1582 (f31v), 1701 (f18v), 2603 (f19v|42)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 12:5

(a) Again, things which seem to the translator irrelevant or tautological disappear . Thus Mill in his Prolegomena : notices the following omissions of this kind from the Peshitto : at Mat. xii. 5 τοῖς σάββασι is omitted where τὸ σάββατον βεβηλοῦσι follows, in Mark xiv. 68 ούτε οίδα ούτε επίσταμαι appears simply as hy wou N , and similar instances are given from Mark ix. 43, and Luke xvii. 23, xix. 43. Winer 4 gives, a list of typical omissions from the Peshitto, which includes superfluous words of time or action, as for example ευθεως, ιδου, ειτα, πάλιν, τότε, and λαβών, λέγων, εισελθων, αναστας, and the like. The construction, particularly characteristic of St. Luke, και εγενετο . . . και, disappears at least nine times, though it is found sometimes as at Mat. xi. 1 : this is the more peculiar, as it is a Hebraistic construction which one might have expected to find kept . ιδιος is often omitted, sometimes inserted : πας is often omitted without authority, Mark v. 12, Acts iii. 21, and elsewhere, as it is often inserted without authority. From the Curetonian Baethgen¹ gives similar omissions, thus John i. 26 and elsewhere αποκριθεις ειπε becomes simply ܐܡܪ (he said) where the Peshitto has in full ܘܥܢܐ ܘܐܡܪ : in the same way the simple ܐܡܪ  (he said) does duty for ουκ ηρνήσατο John i. 20, and επηρώτησε λέγων Luke xxiii. 3.
(Ll. J. M. Bebb, THE EVIDENCE OF THE EARLY VERSIONS AND PATRISTIC QUOTATIONS ON THE TEXT OF THE BOOKS OF THE NEW TESTAMENT, Studia Biblica et Ecclesiastica, vol. 2, p. 206-207)

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.