Matthew 12:5

Ἢ οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόμῳ, ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον βεβηλοῦσιν, καὶ ἀναίτιοί εἰσιν;

Matt 12:5 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]38-39
Ἢ οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόμῳ, ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον βεβηλοῦσι, καὶ ἀναίτιοί εἰσι;

MSS: M, Y, 7, 8, 22, 44, 201, 438 (f60r), 500, 556 (f21r), 700 (f39r-v), 892, 2603, ℓ339 (f41vc2-42rc1)

Matt 12:5 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
H ουκ ανεγνωτε εν τω νομω οτι τοις σαββασιν οι ϊερις εν τω ϊερω το σαββατον βεβηλουσιν και αναιτιοι εισιν

Matt 12:5 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
η ουκ ανεγνωτε εν τω νομω οτι τοις σαββασιν οι ϊερεις εν τω ϊερω το σαββατον βεβηλουσιν και αναιτιοι εισιν

Matt 12:5 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Η ουκ ανεγνωτε εν τω νομω οτι εν τοις σαββασιν οι ιερεις εν τω ιερω το σαββατον βεβηλουσιν και αναιτιοι εισιν·

Matt 12:5 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]35v
: Η ουκ ανεγνωτε εν τω νομω οτι εν τοις σαββασιν· οι ειερεις εν τω ϊερω το σαββατον βεβηλουσιν· και ανετιοι εισιν

Matt 12:5 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]35v
ἢ οὐκ ἀνέΓνωτε ἐν τῶ νόμω, ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ ϊἑρεῖς ἐν τῶ ϊἑρω, τὸ σάββατον βεβηλοῦσι-, καὶ ἀναίτιοί εισιν·

Μatt 12:5 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]13rc1
ἢ οὐκ ἀνέΓνωτε ἐν τῶ νόμω· ὅτι τοις σάββασιν· οὶ ϊερεῖς ἐν τῶ ϊερῶ· το σαββατον βεβηλοῦσιν· καὶ ἀναίτιοί εισιν·

MSS: E, G, K (f36v-37r), N, Σ, Ω, 33? (f105r-v)

Matt 12:5 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Η ουκ ανεγνωτε εν τω νομω οτι τοις σαββασιν οι ιερεις εν τω ιερω το σαββατον βεβηλουσιν και αναιτιοι εισιν·

Matt 12:5 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]39
Η ουκ ανεγνωται εν τω νομω οτι εν τοις σαββασιν οι ϊερεις εν τω ϊερω το σαββατον βεβηλουσιν και αναιτιοι εισιν

Matt 12:5 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]52
Η· ουκ ανεγνωτε εν· τω· νομω· Οτι· τοις· σαββασιν· οι· ιερεις εν· τω· ιερω· το· σαββατον βεβηλωσιν και αναιτιοι εισιν·

Matt 12:5 [Minuscule 13 (Grec 50) (13th century)]13vc2
η ουκ ανεΓνωτε εν τω νομω οτι τοις εν τω ιερω τοις σαββασιν οι ιερεις εν τω ιερω το σαββατον βεβηλουσιν·

Matt 12:5 [Minuscule 43 (MS 8409) (11th century)]29v
Ἣ οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόμῳ· ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ ἰερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον βεβηλοῦσι· καὶ ἀναίτιοί εισιν·

Matt 12:5 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]35r
οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόμῳ· ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ ἰερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον βεβηλοῦσι· καὶ ἀναίτιοί εισι·

Matt 12:5 [Peshitta]
ܐܰܘ ܠܳܐ ܩܪܰܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܽܐܘܪܳܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܳܗܢܶܐ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܡܰܚܠܺܝܢ ܠܳܗ ܠܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܥܶܕ݂ܠܳܝ ܐܶܢܽܘܢ܂

Matt 12:5 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܐܘ ܠܐ ܩܪܝܬܘܢ ܒܐܘܪܝܬܐ܂ ܕܟ̈ܗܢܐ ܒܗܝܟܠܐ ܗܢܘܢ ܡܚܠܝܢ ܠܗܿ ܠܫܒܬܐ܂ ܘܕܠܐ ܚܛ̈ܗܝܢ ܐܢܘܢ܂

Matt 12:5 [Vulgate]
aut non legistis in lege quia sabbatis sacerdotes in templo sabbatum violant et sine crimine sunt

Critical Apparatus :

(1) ανεγνωτε : א, B, C, D, E, G, K, M, N, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 556, 700, 892, 1582, 2603, ℓ339, Majority
(2) ανεγνωται : L, W

(3) νομω : א, B, C, D, E, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 556, 700, 892, 1582, 2603, ℓ339, Majority
(4) νωμω : L

(5) τοις σαββασιν : א, B, E, G, K, M, N, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 500, 556, 700, 892, 1582, 2603, ℓ339, Majority
(6) τοις σσαββασιν : L
(7) τοις σαββασι : S
(8) εν τοις σαββασιν : C, D, W, 157,
(9) τοις εν τω ιερω τοις σαββασιν : 13

(10) ιερεις : B, C, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 556, 700, 892, 1582, 2603, ℓ339, Majority
(11) ιερις : א
(12) ειερεις : D

(13) βεβηλουσι : M, S, Y, 1, 4, 7, 8, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 556, 700, 892, 1582, 2603, ℓ339, Majority
(14) βεβηλουσιν : א, B, C, D, E, G, K, L, N, W, Σ, Ω, 13, 33,
(15) βεβηλωσιν : Δ

(16) και αναιτιοι : א, B, C, E, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 556, 700, 892, 1582, 2603, ℓ339, Majority
(17) και ανετιοι : D, L
(18) OMIT και αναιτιοι : 13

(19) εισι : M, S, Y, 7, 8, 22, 44, 157, 201, 438, 500, 556, 700, 892, 2603, ℓ339
(20) εισιν : א, B, C, D, E, G, K, L, N, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 33, 43, 1582
(21) OMIT εισι : 13

 

 

ΡΙΕ / Ι :

C, E (f35v), G (f13rc1), L (f25rc2), M (f44rc1), S (f38vc1), Ω (65c1), 4 (f25r), 13 (f13vc2), 22 (f20r), 44 (f35r), 157 (f49v-50r), 438 (f60r), 500 (f31r), 556 (f21r), 700 (f39r-v), 892 (f50r), 1582 (f31v), 2603 (f19v|42)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 12:5

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.