Matthew 12:50

ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς, αὐτός μου ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν.

For whoever does the will of my Father who is in heavens, he is my brother and sister and mother.

Matt 12:50 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]43
Ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου, τοῦ ἐν οὐρανοῖς, αὐτός μου ἀδελφὸς, καὶ ἀδελφὴ, καὶ μήτηρ ἐστί.

Matt 12:50 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Oστις γαρ αν ποιηση το θελημα του πρς μου του εν ουνοις αυτος μου αδελφος ϗ αδελφη και μηρ εστιν :

Matt 12:50 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
οστις γαρ αν ποιηση το θελημα του πατρος μου του εν ουρανοις αυτος μου αδελφος και αδελφη και μητηρ εστιν

Matt 12:50 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
οστις γαρ αν ποιη το θελημα του πρς μου του εν ουρανοις· αυτος μου αδελφος και αδελφη και μηρ  εστιν·

Matt 12:50 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]39v
Οστις γαρ ποιει· το θελημα του πατρος μου του εν ουρανοις αυτος μου αδελφος και αδελφη· και μητηρ εστιν

Matt 12:50 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]40r
ὅς της γὰρ ἂν ποιηση τὸ θέλημα τοῦ πρς μου τοῦ ἐν ουρανοῖς, αὐτός μου ἀδελφὸς και ἀδελφὴ, και μηρ  ἐστιν.

Μatt 12:50 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]16rc2
ὅστις γὰρ ἂν ποιήση το θέλημα τοῦ πρς  μȢ· τοῦ ἐν ουνοις· αὐτός μου ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ· καὶ μηρ · ἐστίν·

MSS: M, Ω, 8, 22, 43, 44, 201, 438 (f65r-v)

Matt 12:50 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]39v

Matt 12:50 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]28rc1

Matt 12:50 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]44
Οστις γαρ αν ποιηση το θελημα του πρς μου του εν ουρανοις αυτος μου αδελφος και αδελφη και μηρ εστιν

Matt 12:32 [Codex Macedoniensis (MS Add. 6594)(Y034) (9th century)]16r|33
ποιησει εστιν

Matt 12:50 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]56
Οστις γαρ αν ποιη το θελημα του πρς  μου του εν ουρανοις. Ουτος μου αδελφος και αδελφη και μητηρ εστιν.

Matt 12:50 [Minuscule 500 (Add MS 17982) (13th century)]33v
ὅστϊς γὰρ ποιήση το θέλημα τοῦ πρς μου τοῦ ἐν Ȣρ{α}· αὐτός μου ἀδελφὸς καὶ μηρ ἐστίν.

Matt 12:50 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]42v
ὅστις γὰρ ἂν ποιῆ τὸ θέλημα τοῦ πρς μου τοῦ ἐν οὐνοῖς, οὗτός μου καὶ ἀδελφὸς, καὶ ἀδελφὴ καὶ μηρ ἐστίν.

Matt 12:50 [Peshitta]
ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܳܐܒ݂ܝ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܐܳܚܝ ܘܚܳܬ݂ܝ ܘܶܐܡܝ܂

Matt 12:50 [Old Syriac Curetonian (Codex Curetonianus Syriacus syc)]
ܟܠ ܡܢ ܕܥܒܕ ܓܝܪ ܨܒܝܢܗ ܕܐܒܝ ܕܒܫܡܝܐ܂ ܗܢܐ ܗܘ ܐܚ̈ܝ ܘܐܚ̈ܘܬܝ ܘܐܡܝ܀

Matt 12:50 [Vulgate]
quicumque enim fecerit voluntatem Patris mei qui in caelis est ipse meus et frater et soror et mater est

Critical Apparatus :

(1) οστις : א, B, C, D, G, K, M, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892
(2) οστης : E
(3) ος : L

(4) αν : א, B, C, E, K, L, M, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 892, Majority
(5) εαν : 13
(6) OMIT αν : D, 500

(7) ποιηση : א, B, E, G, M, W, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 892, Majority
(8) ποιησει : K, L, Y, 13
(9) ποιη : C, Δ, 700
(10) ποιει : D

(11) ουρανοις : א, B, C, D, E, G, K, L, M, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700
(12) τοις ουρανοις : 892

(13) αυτος : א, B, C, D, E, G, K, M, W, Y, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 892
(14) ουτος : L, Δ, 700

(15) αδελφος : א, B, C, D, E, G, K, L, M, W, Y, Δ, Ω, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 892
(16) και αδελφος : 7, 13, 700

(17) και αδελφη : א, B, C, D, E, G, K, L, M, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 892
(18) OMIT και αδελφη : 500

(19) εστι :
(20) εστιν : א, B, C, D, E, G, K, L, M, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892

 

 

A Textual Commentary On Matthew 12:50

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.