Matthew 13:1

Ἐν δὲ τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς οἰκίας, ἐκάθητο παρὰ τὴν θάλασσαν·

And on that day Jesus went out of the house, he sat beside the sea,

Matt 13:1 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]43
Ἐν δὲ τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς οἰκίας, ἐκάθητο παρὰ τὴν θάλασσαν·

MSS: C, F, G, K, M, S, Y, Δ, Σ, Ω, 4, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 556, 700, 901 (f26v), 1701, 2835

Matt 13:1 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
εν τη ημερα εκινη εξελθων ο IC εκ της οικιας εκαθητο παρα την θαλασσαν

Matt 13:1 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
τη ημερα εκεινη εξελθων ο IC  της οικιας εκαθητο παρα την θαλασσαν

Matt 13:1 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Εν δε τη ημερα εκεινη εξελθων ο ΙC απο της οικιας εκαθητο παρα την θαλασσαν·

Matt 13:1 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]39v
Ε(C)νδε τη ημερα εκεινη εξηλθεν ο ιης και εκαθητο παρα την θαλασσαν .

(C) = erased

Matt 13:1 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]40r
Εν δὲ τ()ῆ() ἡμερα ἐκείνη ἐξελθὼν ὁ ΙC ἀπο τῆς οἰκίας, ἐκάθητωο παρα τὴν θαλασσαν.

* () = erased letter

Μatt 13:1 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]16rc2
Ἐν δὲ τῆ ἡμέρα ἐκείνη ἐξελθῶν ὁ ΙC ἀπὸ τῆς οἰκίας ἐκάθητο παρὰ τὴν θάλασσαν·

Matt 13:1 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]44
Εν δε τη ημερα εκεινη εξελθων ο ΙC απο της οικειας εκαθητο παρα την θαλασσαν

Matt 13:1 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]56
Εν δε τη ημερα εκεινη εξελθων ο ΙC απο της οικιας εκαθητο παρα την θαλασσαν

Matt 13:1 [Minuscule 8 (Gr. 49) (11th century)]37vc2-38rc1
Ἐν δὲ τῇ ἡμέρα ἐκείνη ἐξελθὼν ὁ ἰς ἀπὸ τῆς οἰκίας, ἐκάθητω παρὰ τὴν θάλασσαν·

MSS: 8, 13

Matt 13:1 [Minuscule 500 (Add MS 17982) (13th century)]33v-34r|ΚΔ
Ἐν δὲ τῇ ἡμέρα ἐκείνη ἐξελθὼν ὁ ἰς ἀπὸ τῆς οἰκίας, ἐκάθιτω παρὰ τὴν θάλ{ασσαν}·

Matt 13:1 [Peshitta]
ܒ݁ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܰܘܡܳܐ ܢܦ݂ܰܩ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܘܺܝܬ݂ܶܒ݂ ܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܝܰܡܳܐ܂

Matt 13:1 [Vulgate]
in illo die exiens Iesus de domo sedebat secus mare

Critical Apparatus :

(1) δε : C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority, Peshitta
(2) OMIT δε : א, B, 33, 892

(3) εκεινη : B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339
(4) εκινη : א

(5) εξελθων : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(6) εξηλθεν : D

(7) απο : C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 901, 1582c, 1701, 2835, Majority, Peshitta?
(8) εκ : א, Peshitta?, 33, 892
(9) OMIT απο : B, D, 1, 7, 1582, ℓ339

(10) της οικιας : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(11) της οικειας : W
(12) OMIT της οικιας : D

(13) εκαθητο : א, B, C, E, F, G, K, M, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(14) εκαθιτο : 500
(15) εκαθητω : L, 8, 13

 

 

ΚΔ : Περι των παραβολων

F (f11vc1), M (f47rc1), 230 (f34vc2), 490, 500 (f33v-34r), 556 (f23v), 1701, 2835

 

ΡΛΑ / Β :

C, F (f11vc1), E (f40r), G (f16rc2), M (f47rc1), Ω (f71c1), 4 (f27v), 7 (f41v), 9 (f36r), 10 (f34r), 11 (f63v), 12 (p97), 13 (f15vc2), 22 (f23r), 157 (f53v), 230 (f34vc2), 490 (f27vc1), 438 (f65v), 500 (f33v-34r), 556 (f23v), 700 (f42v), 892 (f54r), 1582 (f35r), 1701 (f21v), 2835 (f11vc2)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 13:1

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.