Matthew 13:2

καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἱστήκει.

and large crowds were gathered together toward him, so that he went into the boat to sit down; and the whole crowd stood on the seashore.

Matt 13:2 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]43-44
Καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι· καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἱστήκει.

MSS: K, S, Ω (f71c1-2), 8, 10 (f34r), 11 (f63v), 22, 43, 44, 157, 230 (f34vc1), 438 (f65v), 490 (f27vc1), 556, 1701 (f21v-22r), 2835 (f11vc2)

Matt 13:2 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
και συνηχθησαν προς αυτον οχλοι πολλοι ωστε αυτον εις πλοιον εμβα-τα καθησθε και πας ο οχλος επι τον αιγιαλον ϊστηκι

Matt 13:2 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
και συ-ηχθησαν προς αυτον οχλοι πολλοι ωστε αυτον εις πλοιον εμβαντα καθησθαι και πας ο οχλος επι τον αιγιαλο- ιστηκει

Matt 13:2 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
και συνηχθησαν προς αυτον οχλοι πολλοι ωστε αυτον εις πλοιον εμβαντα καθησθαι· και πας ο οχλος επι τον αιγιαλον ιστηκει·

Matt 13:2 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]39v|64
Και συνηχθησαν προς αυτον οχλοι πολλοι ωστε αυτον εις το πλοιον ενβαντα καθησθαι· και πας ο οχλος επι τον· αιγιαλον ειστηκει·

Matt 13:2 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]40r
Και συνηχθησαν πρὸς αὐτὸν ὀχλοι πολλοί, ὡστε αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον ἐμβαντ()α καθῆσθαι· και πᾶς ὁ ὀχλος, ἐπὶ τὸν αιγιᾶλὸ- ϊστ()ήκηει,

() = letter erased

Μatt 13:2 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]16r-v
καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί· ὥστε αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον ἐμβάντα καθήσθαι ϗ πᾶς ὁ ὄχλος ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν ϊστήκει·

Matt 13:2 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]44
και συνηχθησαν προς αυτον οχλοι πολλοι ωστε αυτον εις · ο πλοιον ενβαντα καθησθαι και πας ο οχλος επι τον εγειαλον ϊστηκει·

Matt 13:2 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]56
Και συνηχθησαν προς αυτον οχλοι πολλοι ωστε αυτον εις· το· πλοιον· εμβαντα καθησθαι Και πας ο οχλος επι τον αιγιαλον ιστηκει

Matt 13:2 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]34vc2
καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί· ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι· ϗ πᾶς ὁ ὄχλος ἐπὶ τὸν αἰγϊαλὸν εἱστήκει·

MSS: Y, 1, 9 (f36r-v), 12 (p97), 201, 700, 1582 (f35r)

Matt 13:2 [Minuscule 500 (Add MS 17982) (13th century)]34r
συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί ὥστε αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι· καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐπὶ τὸν αἰγϊαλὸν εἱστήκει·

Matt 13:2 [Peshitta]
ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܟ݁ܶܢܫܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܣܰܩ ܢܶܬ݁ܶܒ݂ ܠܶܗ ܒ݁ܶܐܠܦ݂ܳܐ ܘܟ݂ܽܠܶܗ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܠ ܣܦ݂ܳܪ ܝܰܡܳܐ܂

Matt 13:2 [Vulgate]
et congregatae sunt ad eum turbae multae ita ut in naviculam ascendens sederet et omnis turba stabat in litore

Critical Apparatus :

(1) και συνηχθησαν : א, B, C, D, E, F, G, K, L, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(2) και συνηθχησαν : M
(3) OMIT και : 500

(4) το πλοιον : D, E, F, G, K, M, S, Δ, Ω, 8, 10, 11, 13, 22, 43, 44, 157, 230, 438, 490, 500, 556, 1701, 2835, Majority
(5) ο πλοιον : W
(6) OMIT το : א, B, L, Y, 1, 4, 7, 9, 12, 33, 201, 700, 901, 1582, ℓ339
(7) εμβαντα αυτον εις πλοιον : 892§
(8) εμβαντα εις πλοιον : Σ§

(9) εμβαντα : א, B, C, E, F, G, K, M, S, Y, Δ, Σ§, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892§, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(10) ενβαντα : D, W
(11) OMIT εμβαντα : L

(12) καθησθαι : B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, Majority
(13) καθησθε : א
(14) καθισαι : 7, ℓ339

(15) αιγιαλον : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(16) εγειαλον : W
(17) OMIT και πας ο οχλος επι τον αιγιαλον ειστηκει : 13

(18) ειστηκει : D¹, K, M, S, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, Majority
(19) ειστηκη : ℓ339
(20) ιστηκει : א, B, C, E¹, F, G, L, W, Δ, Σ, 33,
(21) ιστηκη : E*
(22) εστηκει : D*
 

A Textual Commentary On Matthew 13:2

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.