Matthew 13:3

Καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ ἐν παραβολαῖς, λέγων· ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπείρειν.

And he spoke to them many things in parables, saying, “Behold, a sower went out to sow.

Matt 13:3 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]44
Καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ ἐν παραβολαῖς, λέγων· Ἰδού, ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπείρειν.

MSS: B, E, G, Y, Δ, 22, 43, 44

Matt 13:3 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι ελαλησεν αυτοις πολλα εν παραβολαις λεγων ϊδου εξηλθεν ο σπιρων του σπιρε

Matt 13:3 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
και ελαλησε- αυτοις πολλα εν παραβολαις λεγων ιδου εξηλθεν ο σπειρων του σπειρειν

Matt 13:3 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
και ελαλησεν αυτοις εν παραβολαις πολλα λεγων· ιδου εξηλθεν ο σπειρων του σπειρειν

Matt 13:3 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]39v
και ελαλησεν αυτοις πολλα· εν παραβολα[ι]ς λεγων ϊδου εξηλθεν ο σπειρων σπειραι

Matt 13:3 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]40r
καί ἐλαλησεν αὐτοῖς πολλὰ, ἐν παραβολαις λέγων· Ϊδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπειρων τοῦ σπείρειν·

Μatt 13:3 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]16vc1|ΚΔ
Καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ ἐν παραβολαῖς λέγων· Ϊδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπειρειν·

Matt 13:3 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]39v-40r
σπειρον

Matt 13:3 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]28rc2
ελαλη … σπειρον … του σπειραι

Matt 13:3 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]44
Και ελαλησεν αυτοις πολλα εν παραβολαις λεγων· ϊδου εξηλθεν ο σπειρων του σπειραι

MSS: M, W, Ω, 7, 8, 13, 438 (f65v), 500, 892 (f54r)

Matt 13:3 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]56
Και ελαλησεν αυτοις πολλα εν παραβολαις λεγων· Ίδου εξηλθεν ο σπειρων του σπειρειν·

Matt 13:3 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]34vc2
ϗ ἐλάλησεν αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς πολλὰ· Λέγων, ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπείραι·

Matt 13:3 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]42v-43r
ϗ ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ ἐν παραβολαῖς λέγων· ἰδοὺ ἐξῆλθε- Ὁ σπείρων τοῦ σπείραι,

Matt 13:3 [Peshitta]
ܘܣܰܓ݁ܺܝ ܡܡܰܠܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒ݁ܦ݂ܶܠܳܐܬ݂ܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܗܳܐ ܢܦ݂ܰܩ ܙܳܪܽܘܥܳܐ ܕ݁ܢܶܙܪܽܘܥ܂

Matt 13:3 [Vulgate]
et locutus est eis multa in parabolis dicens ecce exiit qui seminat seminare

Critical Apparatus :

(1) ελαλησεν : א, B, C, D, E, G, K, M, W, Y, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892, Majority
(2) ελαλη : L

(3) πολλα εν παραβολαις : א, B, D, E, G, K, M, W, Y, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 438, 500, 700, 892, Majority
(4) εν παραβολαις πολλα : C, 201
(5) OMIT πολλα : L

(6) σπειρων : B, C, D, E, G, M, W, Y, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892, Majority
(7) σπειρον : K, L
(8) σπιρων : א

(9) του σπειρειν : B, C, E, G, K, Y, 22, 43, 44, Majority, Scholz
(10) του σπειραι : L, M, W, Ω, 7, 8, 13, 201, 438, 500, 700, 892, Majority (partim)
(11) του σπιρε : א
(12) σπειραι : D

 

ΚΔ : Περὶ τῶν παραβολῶν

G (f16vc1), 7 (f41v), 22 (f23r), 438 (f65v), 500 (f34r), 700 (f42v-43r), 892 (f54r)

 

ΡΛΒ  :

13 (f15vc2)

 

A Textual Commentary On Matthew 13:3

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.