Matthew 13:13

Διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, ὅτι βλέποντες οὐ βλέπουσιν, καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ συνιοῦσιν·

Therefore I speak to them in parables, because seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor do they understand.

Matt 13:13 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]44-45
Διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, ὅτι βλέποντες οὐ βλέπουσι, καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ συνιοῦσι.

MSS: 8 (f38rc2-vc1), 43, 44 (f38r-v), 201, 490 (f28rc1), 500, 556, 700c, 892

Matt 13:13 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
δια τουτο εν παραβολαιες αυτοις λαλω οτι βλεποντες ου βλεπουσιν και ακουοντες ουκ ακουουσιν ουδε συνϊουσιν

Matt 13:13 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
δια τουτο εν παραβολαις αυτοις λαλω οτι βλεποντες ου βλεπουσιν και ακουοντες ουκ ακουουσιν ουδε συνιουσιν

MSS: B, C, E, G, K, W, Δ

Matt 13:13 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
δια τουτο εν παΡαβολαις αυτοις λαλω· οτι βλεποντες ου βλεπουσιν και ακουοντες ουκ ακουουσιν ουδε συνιουσιν·

Matt 13:13 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]40v
: Δια τουτο εν παραβολαιςελαλει αυτοις ϊνα βλεποντες μη βλεπωσιν και ακουοντες μη ακουσωσιν και μη συνωσιν· μηποτε επιστρεψωσιν

Matt 13:13 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]41r
Διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, ὅτι βλέποντες οὐ βλέπουσιν· καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ συνίουσιν.

Μatt 13:13 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]17rc1
διὰ τοῦΤο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ· ὅτι βλέποντες οὐ βλέπουσιν· καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν· οὐδὲ συνίουσιν·

Matt 13:13 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Δια τουτο εν παραβολαις λαλω αυτοις οτι βλεποντες ου βλεπουσιν· και ακουοντες ουκ ακουουσιν ουδε συνιουσιν

Matt 13:13 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]45
Δια τουτο εν παραβολαις αυτοις λαλω οτι βλεποντες ου βλεπουσιν· και ακουοντες ουκ ακουουσιν ουδε συνιουσιν

Matt 13:13 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]57
Δια τουτο εν παραβολαις αυτοις λαλω οτι βλεποντες ου βλεπουσιν και ακουοντες ουκ ακουουσιν ουδε συνιουσιν

Matt 13:13 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]72c2
Διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, ὅτι βλέποντες οὐ βλέπουσι καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ συνίουσιν,

Matt 13:13 [Minuscule 438 (Add MS 5111 (12th century)]66v
διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς Λαλῶ· ὅτι βλέποντες, οὐ βλέπουσι· καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσι·

Matt 13:13 [Peshitta]
ܘܰܠܡܰܢ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܠܶܗ ܘܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܢܶܫܬ݁ܩܶܠ ܡܶܢܶܗ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܦ݂ܶܠܳܐܬ݂ܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܚܳܙܶܝܢ ܘܠܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܘܫܳܡܥܺܝܢ ܘܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܶܣܬ݁ܰܟ݁ܠܺܝܢ܂

Matt 13:13 [Vulgate]
ideo in parabolis loquor eis quia videntes non vident et audientes non audiunt neque intellegunt

Critical Apparatus :

(1) εν παραβολαις : B, C, D, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 892, 1582, ℓ339
(2) εν παραβολες : א
(3) εμ παραβολαις : O, Σ

(4) αυτοις λαλω : א, B, E, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 4, 8, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, Majority
(5) λαλω αυτοις  : N, O, Σ, 1, 7, 13, 33, 1582, ℓ339?
(6) λαλει αυτοις : D
(7) OMIT αυτοις : L

(8) οτι : א, B, C, E, G, K, L, M, N, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 4, 8, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 1582c, Majority
(9) ινα : D, 1, 7, 22, 1582, ℓ339
(10) ο τινα : 13

(11) ου : א, B, C, E, G, K, L, M, N, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 4, 8, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 1582c, Majority
(12) μη : D, 1, 7, 13, 22, 1582, ℓ339

(13) βλεπουσι : M, S, Y, Ω, 4, 8, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892
(14) βλεπουσιν : א, B, C, E, G, K, L, N, O, W, Δ, Σ, 33,
(15) βλεπωσι : 1, 7, 22, 1582, ℓ339, Antoniades
(16) βλεπωσιν : D, 13

(17) ουκ : א, B, C, E, G, K, L, M, N, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 8, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 1582c, Majority
(18) μη : D, 1, 7, 13, 22, 1582, ℓ339
(19) OMIT ουκ : 4

(20) ακουουσιν : א, B, C, E, G, K, L, M, N, O, W, Y, Δ, Σ, Ω, 8, 33, 43, 44, 157, 201, 490, 500, 556, 700, 892, Majority
(21) ακουουσι : S, 438, 1582c
(22) ακουωσι : 1, 7, 22, 1582
(23) ακουωσιν : 13, ℓ339
(24) ακουσωσιν : D
(25) OMIT ακουουσιν : 4

(26) ουδε : א, B, C, E, G, K, L, M, N, O, S, W, Y, Σ, Ω, 8, 33, 43, 44, 157, 201, 490, 500, 556, 700, 892, 1582c
(27) μηδε : 7, 22c, ℓ339
(28) και μη : D, 1, 13, 1582
(29) μη : 22*
(30) ου : 4
(31) OMIT ουδε : 438

(32) συνιουσι : 4, 8, 43, 44, 201, 490, 500, 556, 700, 892, 1582c
(33) συνιουσιν : א, B, C, E, G, K, L, M, N, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω
(34) συνιωσι : 1, 22, 157, 1582
(35) συνιωσιν : 13, 33,
(36) συνωσι : 7, ℓ339
(37) συνωσιν : D
(38) OMIT συνιουσι : 438

(39) OMIT μηποτε επιστρεψωσι : א, B, C, E, G, K, L, M, N, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 892
(40) ADD μηποτε επιστρεψωσι : 1, 1582, ℓ339, Antoniades
(41) ADD μηποτε επιστρεψωσιν : D, 13

 

 

ΡΛΓ / Α :

C, E (f41r), G (f17rc1), L (f28vc1), M (f47vc2), Ω (f72c2), 4 (f28r), 7 (f42r), 22 (f23v), 44 (f38r-v), 157 (f54v), 438 (f66v), 490 (f28rc1), 500 (f34v), 556 (f23ar), 700 (f43v), 892 (f54v), 1582 (f35v-36r)

 

A Textual Commentary On Matthew 13:13

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.