Matthew 13:13

Διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, ὅτι βλέποντες οὐ βλέπουσιν, καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ συνιοῦσιν·

Therefore I speak to them in parables, because seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor do they understand.

Matt 13:13 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]44-45
Διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, ὅτι βλέποντες οὐ βλέπουσι, καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ συνιοῦσι.

MSS: 8 (f38rc2-vc1), 43, 44 (f38r-v), 201, 500, 700c, 892

Matt 13:13 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
δια τουτο εν παραβολαιες αυτοις λαλω οτι βλεποντες ου βλεπουσιν και ακουοντες ουκ ακουουσιν ουδε συνϊουσιν

Matt 13:13 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
δια τουτο εν παραβολαις αυτοις λαλω οτι βλεποντες ου βλεπουσιν και ακουοντες ουκ ακουουσιν ουδε συνιουσιν

MSS: B, C, E, G, K, W, Δ

Matt 13:13 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]ΡΛΓ
δια τουτο εν παΡαβολαις αυτοις λαλω· οτι βλεποντες ου βλεπουσιν και ακουοντες ουκ ακουουσιν ουδε συνιουσιν·

Matt 13:13 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]40v
: Δια τουτο εν παραβολαιςελαλει αυτοις ϊνα βλεποντες μη βλεπωσιν και ακουοντες μη ακουσωσιν και μη συνωσιν· μηποτε επιστρεψωσιν

Matt 13:13 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]41r
Διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, ὅτι βλέποντες οὐ βλέπουσιν· καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ συνίουσιν.

Μatt 13:13 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]17rc1
διὰ τοῦΤο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ· ὅτι βλέποντες οὐ βλέπουσιν· καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν· οὐδὲ συνίουσιν·

Matt 13:13 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]28vc1

Matt 13:13 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Δια τουτο εν παραβολαις λαλω αυτοις οτι βλεποντες ου βλεπουσιν· και ακουοντες ουκ ακουουσιν ουδε συνιουσιν

Matt 13:13 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]45
Δια τουτο εν παραβολαις αυτοις λαλω οτι βλεποντες ου βλεπουσιν· και ακουοντες ουκ ακουουσιν ουδε συνιουσιν

Matt 13:13 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]57
Δια τουτο εν παραβολαις αυτοις λαλω οτι βλεποντες ου βλεπουσιν και ακουοντες ουκ ακουουσιν ουδε συνιουσιν

Matt 13:13 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]72c2
Διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, ὅτι βλέποντες οὐ βλέπουσι καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ συνίουσιν,

Matt 13:13 [Minuscule 438 (Add MS 5111 (12th century)]66v
διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς Λαλῶ· ὅτι βλέποντες, οὐ βλέπουσι· καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσι·

Matt 13:13 [Peshitta]
ܘܰܠܡܰܢ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܠܶܗ ܘܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܢܶܫܬ݁ܩܶܠ ܡܶܢܶܗ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܦ݂ܶܠܳܐܬ݂ܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܚܳܙܶܝܢ ܘܠܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܘܫܳܡܥܺܝܢ ܘܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܶܣܬ݁ܰܟ݁ܠܺܝܢ܂

Matt 13:13 [Vulgate]
ideo in parabolis loquor eis quia videntes non vident et audientes non audiunt neque intellegunt

Critical Apparatus :

(1) αυτοις λαλω : א, B, E, G, K, M, Y, Δ, Ω, 4, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892, Majority
(2) λαλω αυτοις  : N, 7, 13, 1582, ℓ339?
(3) λαλει αυτοις : D
(4) OMIT αυτοις : L

(5) οτι : א, B, C, E, G, K, L, M, N, W, Y, Δ, Ω, 4, 8, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892, 1582c, Majority
(6) ινα : D, 7, 22, 1582, ℓ339
(7) ο τινα : 13

(8) ου : א, B, C, E, G, K, L, M, W, Y, Δ, Ω, 4, 8, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892, 1582c, Majority
(9) μη : D, 7, 13, 22, 1582, ℓ339

(10) βλεπουσι : M, Y, Ω, 4, 8, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892
(11) βλεπουσιν : א, B, C, E, G, K, L, N, W, Δ
(12) βλεπωσι : ℓ339
(13) βλεπωσιν : D, 13
(14) βλεπωσι : 7, 22, 1582, Antoniades

(15) ουκ : א, B, C, E, G, K, L, M, N, W, Y, Δ, Ω, 8, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892, 1582c, Majority
(16) μη : D, 7, 13, 22, 1582, ℓ339
(17) OMIT ουκ : 4

(18) ακουουσιν : א, B, C, E, G, K, L, M, N, W, Y, Δ, Ω, 8, 43, 44, 201, 500, 700, 892, Majority
(19) ακουουσι : 438, 1582c
(20) ακουωσι : 7, 22, 1582
(21) ακουωσιν : 13, ℓ339
(22) ακουσωσιν : D
(23) OMIT ακουουσιν : 4

(24) ουδε : א, B, C, E, G, K, L, M, N, W, Y, Ω, 8, 43, 44, 201, 500, 700, 892, 1582c
(25) και μη : D, 13, 1582
(26) μη : 22*
(27) μηδε : 7, 22c, ℓ339
(28) ου : 4
(29) OMIT ουδε : 438

(30) συνιουσι : 4, 8, 43, 44, 201, 500, 700, 892, 1582c
(31) συνιουσιν : א, B, C, E, G, K, L, M, N, W, Y, Δ, Ω
(32) συνιωσι : 22, 1582
(33) συνιωσιν : 13
(34) συνωσι : 7, ℓ339
(35) συνωσιν : D
(36) OMIT συνιουσι : 438

(37) OMIT μηποτε επιστρεψωσι : א, B, C, E, G, K, L, M, N, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 892
(38) ADD μηποτε επιστρεψωσι : 1582, ℓ339, Antoniades
(39) ADD μηποτε επιστρεψωσιν : D, 13

 

ΡΛΓ / Α :

C, E (f41r), G (f17rc1), M (f47vc2), Ω (f72c2), 4 (f28r), 7 (f42r), 22 (f23v), 44 (f38r-v), 438 (f66v), 500 (f34v), 700 (f43v), 892 (f54v), 1582 (f35v-36r)

 

A Textual Commentary On Matthew 13:13

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.