Matthew 13:14

καὶ ἀναπληροῦται αὐτοῖς ἡ προφητεία Ἠσαΐου, ἡ λέγουσα· ἀκοῇ ἀκούσετε, καὶ οὐ μὴ συνῆτε· καὶ βλέποντες βλέψετε, καὶ οὐ μὴ ἴδητε.

And in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which says, “Hearing you will hear but never understand; and seeing you will see but never perceive.”

Matt 13:14 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]45
Καὶ ἀναπληροῦται ἐπ’ αὐτοῖςπροφητεία Ἠσαΐου, ἡ λέγουσα· Ἀκοῇ ἀκούσετε, καὶ οὐ μὴ συνῆτε· καὶ βλέποντες βλέψετε, καὶ οὐ μὴ ἴδητε.

Matt 13:14 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Kαι αναπληρουται αυτοις η προφητια ησαϊου η λεγουσα ακοη ακουσετε και ου μη συνητε και βλεποντες βλεψητε και ου μη ϊδητε

Matt 13:14 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
και αναπληρουται αυτοις η προφητεια ησαιου η λεγουσα ακοη ακουσατε και ου μη συνητε και βλεποντες βλεψετε και ου μη ιδητε

Matt 13:14 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
και αναπληρουται αυτοις η προφητεια ησαιου η λεγουσα· ακοη ακουσετε και ου μη συνητε· και βλεποντες βλεψετε και ου μη ιδητε

Matt 13:14 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]40v
Και τοτε πληρωθησεται επ αυτοις η προφητια του Ησαϊου λεγουσα πορευθητι και ειπε τω λαω τουτω ακοη ακουσεται· και ου μη συνηται και βλεποντες βλεψεται και ου μη ϊδητε

Matt 13:14 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]41r
Καὶ ἀναπληροῦται αὐτοῖς ἡ προφητεία Ἡσαΐου ἡ λέγουσα· ἀκοῆ ἀκουσητε, καὶ οὐ μη συνῆτε· καὶ βλέποντες βλέψητε καὶ οὐ μὴ ΐδητε·

Μatt 13:14 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684)(G011)(9th century)]17rc1
καὶ ἀΝαπληροῦται αὐτοῖς· ἡ προφητεία Ἠσαΐου ἡ λέγουσα· ἀκοῆ ἀκȢσητε· καὶ οὐ μὴ συνῆτε· καὶ βλέποντες βλέψητε· καὶ οὐ μὴ ἴδητε·

Matt 13:14 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]Pet 34-35
και αναπληρουται αυτοις η προφητια ησαιου η λεγουσα ακοη ακουσητε και ου μη συνητε και βλεποντες βλεψητε και ου μη ιδητε

Matt 13:14 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]45
και αναπληρουται αυτοις η προφητια ησαϊου η λεγουσα ακοη ακουσητε και ου μη συνητε και βλεποντες βλεψηται και ου μη ϊδητε

Matt 13:14 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]57
και αναπληρουται αυτοις η προφητεια ησαιου η λεγουσα· Ακοη ακουσετε και ου μη συνητε· και βλεποντες βλεψετε και ουμη ϊδητε

Matt 13:14 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]72c2
καὶ ἀναπληροῦται αὐτοῖς ἡ προφητεία ἠσαΐου ἡ λέγουσα· ἀκοῆ ἀκούσητε καὶ οὐ μὴ συνητε· καὶ βλέποντες βλέψητε καὶ οὐ μὴ ἴδητε·

Matt 13:14 [Minuscule 7 (Grec 71) (12th century)]42r
καὶ τότε πληρωθήσεται αὐτοῖς, ἡ προφητεία ἠσαΐου λέγουσα· ἀκοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ, συνεῖτε· καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ, ἴδητε·

Matt 13:14 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]35rc2-35vc1
καὶ ἀναπληροῦται αὐτοῖς ἡ προφητεία ἠσαΐου· ἡ λέγουσα, Ἀκοῆ ἀκούσετε· ϗ οὐ μὴ σϋνῆτε· καὶ βλέποντες, βλέψετε· καὶ οὐ μὴ ἴδητε·

MSS: K, Y, Δ, 8, 43, 44, 201, 438 (f66v), 490 (f28rc1)

Matt 13:14 [Minuscule 500 (Add MS 17982) (13th century)]35v
ϗ ἀναπληροῦται αὐτοῖς ἡ προφητεία ἠσαΐȢ ἡ λέγουσα· ἀκοῆ ἀκούσητε καὶ οὐ μὴ συνεῖτε· καὶ βλέποντες βλέψητε καὶ οὐ μὴ ἴδητε·

Matt 13:14 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]43v
ϰ ἀναπληροῦται αὐτοῖς ἡ προφητεία ἠσαΐου ἡ λέγουσα· ἀκοῆ ἀκούσητε καὶ οὐ μὴ συνῆτε· καὶ βλέποντες βλέψετε ϰ οὐ μὴ ἴδητε·

Matt 13:14 [Peshitta]
ܘܫܳܠܡܳܐ ܒ݁ܗܽܘܢ ܢܒ݂ܺܝܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܶܐܫܰܥܝܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܕ݁ܫܶܡܥܳܐ ܬ݁ܶܫܡܥܽܘܢ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܣܬ݁ܰܟ݁ܠܽܘܢ ܘܡܶܚܙܳܐ ܬ݁ܶܚܙܽܘܢ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݁ܥܽܘܢ܂

Matt 13:14 [Vulgate]
et adimpletur eis prophetia Esaiae dicens auditu audietis et non intellegetis et videntes videbitis et non videbitis

Critical Apparatus :

(1) αναπληρουται : א, B, C, E, F, G, K, L, M, N, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582c, 1701, 2835, Majority
(2) τοτε πληρωθησεται : D, 7, ℓ339
(3) τοτε πληρουται : 1, 1582*

(4) επ αυτοις : D, M, 556, Peshitta?
(5) αυτοις : א, B, C, E, F, G, K, L, N, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(6) αυτης : 13

(7) προφητεια : B, C, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157?, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(8) προφητια : א, D, N, O, W, Σ

(9) ησαιου : א, B, C, E, F, G, K, M, N, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(10) του ησαιου : D
(11) ισαιου : L
(12) OMIT ησαιου : 4

(13) η : א, B, C, E, F, G, K, L, M, N, O, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, Majority
(14) OMIT η : D, S, 7, 13, 556, ℓ339

(15) λεγουσα : א, B, C, E, F, G, K, L, M, N, O, S, W, Y, Σ, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(16) ADD πορευθητι και ειπε τω λαω τουτω : D

(17) ακουσετε : א, C, K, L, Y, Δ, 1, 4, 7, 8, 12, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500c?, 556, 1582, Majority (partim)
(18) ακουσατε : B
(19) ακουσητε : E, F, G, M, N, S, W, Σ, Ω, 9, 10, 11, 13, 22, 500, 700, 892, 1701, 2835, Majority (partim)
(20) ακουσεται : D, 901, ℓ339
(21) ακουσηται : O

(22) συνητε : א, B, C, E, F, G, K, L, M, N, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 201, 230, 438, 490, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(23) συνειτε : 7, 157, 500
(24) συνηται : D

(25) βλεψετε : B, K, L, Y, Δ, Σ, 1, 4, 7, 8, 12, 13, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500c?, 556, 700, 892, 901, 1582, Majority
(26) βλεψητε : א, E, F, G, M, N, O, S, Ω, 9, 10, 11, 22, 33, 500, 1701, 2835
(27) βλεψεται : D, ℓ339
(28) βλεψηται : W

(29) ιδητε : א, B, C, D, E, F, G, K, M, N, O, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(30) ιδιτε : L
(31) ειδητε : Σ

 

 

MSS:

(i) 9 (f37r) : βλέποντ{ες} = βλέπονταις?

 

 

A Textual Commentary On Matthew 13:14

(a) Peshitta has ἐπ’ αὐτοῖς, as Codex Bezae and Textus Receptus, or εν, the reading of a few manuscripts.

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.