Matthew 13:21

οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ, ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστιν· γενομένης δὲ θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον, εὐθὺς σκανδαλίζεται.

But since he has no root in himself, he endures for a while. When tribulation or persecution arises because of the word, immediately he stumbles.

Matt 13:21 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]45
Οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ, ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστι· γενομένης δὲ θλίψεωςδιωγμοῦ διὰ τὸν λόγον, εὐθὺς σκανδαλίζεται.

MSS: 1, 7, 8, 22, 43, 157, 201, 438 (f67v), 500, 700, 892, 1582, ℓ339 (f46rc2)

Matt 13:21 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
ουκ εχι δε ριζαν εν εαυτω αλλα προσκαιρος εστιν γενομενης δε θλιψεως η διωγμου δια τον λογον ευθυς σκανδαλιζεται

Matt 13:21 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
ουκ εχει δε ριζαν εν εαυτω αλλα προσκαιρος εστιν γενομενης δε θλειψεως η διωγμου δια τον λογον ευθυς σκανδαλιζεται

Matt 13:21 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
ουκ εχει δε ριζαν εν εαυτω αλλα προσκαιρος εστιν· Γενομενης δε θλιψεως η διωγμου δια τον λογον ευθυς σκανδαλιζετε·

MSS: C, 13

Matt 13:21 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]41v
Ουκ εχει δε ριζαν ενεαυτω αλλα προσκαιρος εστιν γενομενης δε θλειψαιως η διωγμου δια τον λογον ευθεως σκανδαλιζεται

* εν = different ink color

Matt 13:21 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]41v
οὐκ ἔχει δὲ ρίζαν ἐν ἑαυτῶ, ἀλλὰ πρόσκερός ἐστιν. γενομενης δὲ θλίψεως, ἠ διὠγμου διὰ τὸν λογον, εὐθυς σκανδαλιζεται.

MSS: E, K, M, N, S, W, Y (f17v-18r|36-37), Ω (f73c2-74c1), 44

Μatt 13:21 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]17vc1-2
οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῶ· ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστιν· ἣ τα γενομένης δὲ θλίψεως· ἠ διωγμοῦ· δια τὸν λόγον· εὐθὺς σκανδαλίζεται·

Matt 13:21 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]Pet35-36
ουκ εχει δε ριζαν εν εαυτω αλλα προσκαιρος εστιν· γενομενης δε θλιψεως η διωγμου δια τον λογον ευθυς σκανδαλιζεται·

Matt 13:21 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]46
ουκ εχει δε ριζαν εν εαυτω αλλα προσκαιρος εστιν γενομενης δε θλιψεως η διωγμου δια τον λογον ευθυς σκανδαλιζεται

Matt 13:21 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]58
ουκ εχει δε ριζαν εν αυτω αλλα προσκαιρος εστιν, γενομενης δε θλιψεως η διωγμου δια τον λογον ευθυς σκανδαλιζεται.

Matt 13:21 [Peshitta]
ܠܰܝܬ݁ ܠܳܗ ܕ݁ܶܝܢ ܥܶܩܳܪܳܐ ܒ݁ܶܗ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܗܽܘ ܘܡܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܐܰܘ ܪܕ݂ܽܘܦ݂ܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܥܓ݂ܰܠ ܡܶܬ݂ܟ݁ܫܶܠ܂

Matt 13:21 [Vulgate]
non habet autem in se radicem sed est temporalis facta autem tribulatione et persecutione propter verbum continuo scandalizatur

Critical Apparatus :

(1) εχει : B, C, D, E, G, K, M, N, O, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, ℓ339, Majority
(2) εχι : א
(3) αιχει : L

(4) εαυτω : א, B, C, D, E, G, K, M, N, O, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, ℓ339, Majority
(5) αυτω : Δ
(6) αυω : L

(7) εστι : 1, 7, 22, 43, 157, 201, 438, 500, 700, 1582, ℓ339
(8) εστιν : א, B, C, D, E, K, L, M, N, O, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 13, 33, 44
(9) εστιν η τα : G

(10) γενομενης :
(11) γενομενις : O

(12) θλιψεως : א, C, E, G, K, L, M, N, O, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, ℓ339, Majority
(13) θλειψεως : B
(14) θλειψαιως : D

(15) διωγμου : א, B, C, D, E, G, K, M, N, O, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, ℓ339, Majority
(16) διογμου :L

(17) δια : א, B, C, D, E, G, K, L, M, N, O?, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, ℓ339, Majority
(18) OMIT δια : 4

(19) ευθυς : א, B, C, D, E, G, K, L, M, N, O, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, ℓ339, Majority
(20) ευθεως : 33

(21) σκανδαλιζεται : א, B, D, E, G, K, L, M, N, O?, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, ℓ339, Majority
(22) σκανδαλιζετε : C, 13

 

 

A Textual Commentary On Matthew 13:21

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.