Matthew 13:21

οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ, ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστιν· γενομένης δὲ θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον, εὐθὺς σκανδαλίζεται.

But since he has no root in himself, he endures for a while. When tribulation or persecution arises because of the word, immediately he stumbles.

Matt 13:21 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]45
Οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ, ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστι· γενομένης δὲ θλίψεωςδιωγμοῦ διὰ τὸν λόγον, εὐθὺς σκανδαλίζεται.

MSS: 1, 7, 8, 9, 12, 22, 43, 157, 201, 230 (f35vc2), 438 (f67v), 500, 556, 700, 892, 901 (f27r), 1582, 1701 (f23r), ℓ339 (f46rc2)

Matt 13:21 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
ουκ εχι δε ριζαν εν εαυτω αλλα προσκαιρος εστιν γενομενης δε θλιψεως η διωγμου δια τον λογον ευθυς σκανδαλιζεται

Matt 13:21 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
ουκ εχει δε ριζαν εν εαυτω αλλα προσκαιρος εστιν γενομενης δε θλειψεως η διωγμου δια τον λογον ευθυς σκανδαλιζεται

Matt 13:21 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
ουκ εχει δε ριζαν εν εαυτω αλλα προσκαιρος εστιν· Γενομενης δε θλιψεως η διωγμου δια τον λογον ευθυς σκανδαλιζετε·

MSS: C, 13

Matt 13:21 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]41v
Ουκ εχει δε ριζαν ενεαυτω αλλα προσκαιρος εστιν γενομενης δε θλειψαιως η διωγμου δια τον λογον ευθεως σκανδαλιζεται

* εν = different ink color

Matt 13:21 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]41v
οὐκ ἔχει δὲ ρίζαν ἐν ἑαυτῶ, ἀλλὰ πρόσκερός ἐστιν. γενομενης δὲ θλίψεως, ἠ διὠγμου διὰ τὸν λογον, εὐθυς σκανδαλιζεται.

Μatt 13:21 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]17vc1-2
οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῶ· ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστιν· ἣ τα γενομένης δὲ θλίψεως· ἠ διωγμοῦ· δια τὸν λόγον· εὐθὺς σκανδαλίζεται·

Matt 13:21 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]Pet35-36
ουκ εχει δε ριζαν εν εαυτω αλλα προσκαιρος εστιν· γενομενης δε θλιψεως η διωγμου δια τον λογον ευθυς σκανδαλιζεται·

Matt 13:21 [Codex Macedoniensis (Y034) (9th century)]17v-18r
οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῶ, ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστιν· γενομένης δὲ θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον, εὐθὺς σκανδαλίζεται·

MSS: K, M, N, S, W, Y (f17v-18r|36-37), Σ, Ω (f73c2-74c1), 44

Matt 13:21 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]46
ουκ εχει δε ριζαν εν εαυτω αλλα προσκαιρος εστιν γενομενης δε θλιψεως η διωγμου δια τον λογον ευθυς σκανδαλιζεται

Matt 13:21 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]58
ουκ εχει δε ριζαν εν αυτω αλλα προσκαιρος εστιν, γενομενης δε θλιψεως η διωγμου δια τον λογον ευθυς σκανδαλιζεται.

Matt 13:21 [Peshitta]
ܠܰܝܬ݁ ܠܳܗ ܕ݁ܶܝܢ ܥܶܩܳܪܳܐ ܒ݁ܶܗ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܗܽܘ ܘܡܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܐܰܘ ܪܕ݂ܽܘܦ݂ܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܥܓ݂ܰܠ ܡܶܬ݂ܟ݁ܫܶܠ܂

Matt 13:21 [Vulgate]
non habet autem in se radicem sed est temporalis facta autem tribulatione et persecutione propter verbum continuo scandalizatur

Critical Apparatus :

(1) εχει : B, C, D, E, F, G, K, M, N, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(2) εχι : א
(3) αιχει : L

(4) δε (i) : א, B, C, D, E, G, K, L, M, N, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority,
(5) OMIT δε (i) : F

(6) εν εαυτω : א, B, C, D, E, F, G, K, M, N, O, S, W, Y, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(7) εν αυτω : Δ, 490
(8) εν αυω : L
(9) OMIT εν εαυτω : 10

(10) προσκαιρος : א, B, C, D, F, G, K, L, M, N, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(11) προσκερος : E

(12) εστι : 1, 7, 9, 10, 12, 22, 43, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 901, 1582, 1701, ℓ339
(13) εστιν : א, B, C, D, E, F, K, L, M, N, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 4, 11, 13, 33, 44, 2835,
(14) εστιν η τα : G

(15) γενομενης : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(16) γενομενις : O

(17) θλιψεως : א, C, E, F, G, K, L, M, N, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(18) θλειψεως : B
(19) θλειψαιως : D

(20) διωγμου : א, B, C, D, E, F, G, K, M, N, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(21) διογμου : L

(22) δια : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, O?, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(23) OMIT δια : 4

(24) ευθυς : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(25) ευθεως : 33

(26) σκανδαλιζεται : א, B, D, E, F, G, K, L, M, N, O?, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(27) σκανδαλιζετε : C, 13

 

 

A Textual Commentary On Matthew 13:21

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.