Matthew 13:38

ὁ δὲ ἀγρός, ἐστιν ὁ κόσμος· τὸ δὲ καλὸν σπέρμα, οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας· τὰ δὲ ζιζάνιά, εἰσιν οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ.

And the field is the world; and the good seed, these are the children of the kingdom; but the weeds are the children of the evil one.

Matt 13:38 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]48
Ὁ δὲ ἀγρός, ἐστιν ὁ κόσμος· τὸ δὲ καλὸν σπέρμα, οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας· τὰ δὲ ζιζάνιά, εἰσιν οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ.

MSS: C, E, F (f15rc2), G, K (f42r-v), O, S (f43rc2), Σ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12c, 13, 22, 33 (f106v), 43, 44, 201, 230 (f36vc2), 438, 490 (f29vc1), 500, 556 (f25r), 700, 892 (f57r-v), 901 (f28r), 1582, 1701 (f24v), 2835 (f13vc2), ℓ339 (f47rc2)

Matt 13:38 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
O δε αγρος εστιν ο κοσμος το δε καλον σπερμα ουτοι εισιν οι ϋϊοι της βασιλιας τα δε ζιζανια εισιν οι ϋϊοι του πονηρου

Matt 13:38 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
ο δε αγρος εστιν ο κοσμος το δε καλον σπερμα ουτοι εισιν οι υιοι της βασιλειας τα δε ζειζανια εισιν οι υιοι του πονηρου

Matt 13:38 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
ο δε αγρος εστιν ο κοσμος· το δε καλον σπερμα ουτοι εισι- οι υιοι της βασιλειας· τα δε ζιζανια εισιν οι υιοι του πονηρου·

Matt 13:38 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]
Ο δε αγρος εστιν ο κοσμος· το δε καλον σπερμα ουτοι εισιν οι υιοι (της βας) της βασιλειας τα δε ζιζανια εισιν· οι υιοι του πονηρου

* (της βας) = erased

Matt 13:38 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]43v
ὁ δὲ ἀγρὸς, ἐστιν ὁ κόσμος· τὸ δὲ καλὸν σπερμα, οὗτοί εἰσιν, οἱ ὑἰοὶ τῆς βασιλείας· τὰ δὲ ζιζάνιά εἰσιν, οἱ ὑ()ιοὶ τοῦ πονηροῦ·

* () = erased

Μatt 13:38 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]19rc2
ὁ δὲ ἀγρός ἐστιν ὁ κόσμος· τὸ δὲ καλον σπέρμα· οὗτοί εἰσιν· οἱ ϋιοὶ τῆς βασιλείας· τὰ δὲ ζιζάνια εἰσὶν οἱ ϋιοὶ τοῦ πονηροῦ·

Matt 13:38 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]48
ο δε αγρος εστιν ο κοσμος το δε καλον σπερμα ουτοι εισιν οι ϋϊοι της βασιλειας τα δε ζιζανια εισιν οι ϋϊοι του πονηρου

Matt 13:15 [Codex Macedoniensis (MS Add 6594) (Y034) (9th century)]19v
ὁ δὲ ἀγρός ἐστιν ὁ κόσμος· τὸ δὲ καλὸν σπέρμα, οὗτοί ησιν οἱ ΰιοὶ τῆς βασιλείας· τὰ δὲ ζιζάνια εἰσὶν οἱ ϋιοὶ τοῦ πονηροῦ·

Matt 13:38 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]59-60
Ο δε αγρος εστιν ο κοσμος. Το δε καλον σπερμα. Ουτοι εισιν οι υιοι της βασιλειας. Τα δε ζιζανια οι υιοι εισιν πονηρου.

Matt 13:38 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]76c2
ὁ δὲ ἀγρός ἐστιν ὁ κόσμος· τὸ δὲ καλὸν σπέρμα οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας· τὰ δὲ ζιζάνιά εἰσιν υἱοὶ τοῦ πονηροῦ·

MSS: M (f49vc2), Ω

Matt 13:38 [Peshitta]
ܘܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܥܳܠܡܳܐ ܙܰܪܥܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܛܳܒ݂ܳܐ ܒ݁ܢܶܝܗ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܙܺܝܙܳܢܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫܳܐ܂

Matt 13:38 [Vulgate]
ager autem est mundus bonum vero semen hii sunt filii regni zizania autem filii sunt nequam

Critical Apparatus :

(1) εισιν (i) : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, O, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(2) ησιν : Y

(3) βασιλειας : B, C, D, E, F, G, K, L, M, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(4) βασιλιας : א

(5) ζιζανια : א, C, D, E, F, G, K, L, M, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(6) ζειζανια : B

(7) εισιν οι υιοι : א, B, C, D, E, F, G, K, L, O, S, W, Y, Σ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12c, 13, 22, 33, 43, 44, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(8) οι υιοι εισιν : Δ
(9) OMIT οι : M, Ω, 12*, 157,

(10) του πονηρου : א, B, C, D, E, F, G, K, M, O, S, W, Y, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(11) του πονιρου : L
(12) OMIT του : Δ

 

 

MSS:

(i) Σ : κοσμοσ] σ prius in rasura scriptum

 

 

A Textual Commentary On Matthew 13:38

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.