Matthew 13:42

καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.

and will throw them into the furnace of fire; in that place there will be weeping and gnashing of teeth.

Matt 13:42 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]48
Καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἔσταικλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.

MSS: C, D, F (f15vc2-2), G, K, O (f9r), S, W, Y, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (f17vc1-2), 33, 43, 44, 157, 201, 230 (f37rc1), 438, 490 (f29vc1-2), 500, 556, 892, 901 (f28r), 1582, 1701 (f25r), ℓ339

Matt 13:42 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
και βαλλουσιν αυτους εις την καμινον του πυρος εκι εστεαι ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδο-των

Matt 13:42 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
και βαλουσιν αυτους εις την καμεινον του πυρος εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων

Matt 13:42 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
και βαλουσιν αυτους εις την καμινον του πυρος· εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων·

Matt 13:42 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]44v
Και βαλουσιν αυτους εις την καμινον του πυρος. εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων

Matt 13:42 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]43v
καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς, εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἐσται ὁ κλαθμὸς, καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων:

Μatt 13:42 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]19vc1
καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς· εἰς τὴν κάμινον τȢ πυρός· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς· καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων·

Matt 13:42 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
και βαλουσιν αυτους εις την καμινον του πυρος εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων·

Matt 13:42 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]48-49
και βαλουσιν αυτους εις την καμινον του πυρος εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων

Matt 13:42 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]60
Και βαλουσιν αυτους εις την καμεινον του πυρος. Εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων.

Matt 13:42 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]46r
καὶ ἐμβαλοῦσιν αὐτ{οὺς} εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρὸς· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων·

Matt 13:42 [Peshitta]
ܘܢܰܪܡܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܰܐܬ݁ܽܘܢܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܶܟ݂ܝܳܐ ܘܚܽܘܪܳܩ ܫܶܢܶܐ܂

Matt 13:42 [Vulgate]
et mittent eos in caminum ignis ibi erit fletus et stridor dentium

Critical Apparatus :

(1) βαλουσιν : B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(2) βαλλουσιν : 2835, א
(3) εμβαλουσιν : 700

(4) καμινον : א, C, D, E, F, G, K, L, M, N, O, S, W, Y, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority, Origen
(5) καμεινον : B, Δ

(6) εκει : B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority, Origen
(7) εκι : א

(8) εσται : א¹, B, C, D, E, F, G, K, M, N, O, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(9) εστε : א*, L

(10) κλαυθμος : א, B, C, D, F, G, K, L, M, N, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority, Origen
(11) κλαθμος : E

(12) οδοντων : א, B, C, D, E, F, G, K, L, N, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(13) οδωντων : M

 

 

Early Church Fathers

(1) Origen (Comment. In Matthaeum Tomus X, p840, Patrologia Graeca, J. P. Migne)
ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων,

(2) Origen (Comment. In Matthaeum Tomus X, p864, Patrologia Graeca, J. P. Migne)
καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων,

 

 

A Textual Commentary On Matthew 13:42

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.