Matthew 13:48

ἣν, ὅτε ἐπληρώθη, ἀναβιβάσαντες ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν, καὶ καθίσαντες, συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς ἀγγεῖα, τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω ἔβαλον.

which, when it was full, they drew to shore, and sat down, they gathered the good into vessels, but the bad they threw out.

Matt 13:48 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]49
Ἣν, ὅτε ἐπληρώθη, ἀναβιβάσαντες ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν, καὶ καθίσαντες, συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς ἀγγεῖα, τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω ἔβαλον.

MSS: E, G, K, M (f50rc2-vc1), S (f43v-44r), Y (f20v-21r|42-43), 8 (f40rc2-vc1), 10, 11, 12, 22, 43, 44 (f40v-41r), 157, 201, 490 (f30rc1), 556, 1701 (f25r-v), 2835 (f14rc2)

Matt 13:48 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
ην οτε επληρωθη αναβιβασαντες επι τον αιγιαλον και καθισαντες συνελεξαν τα καλα εις αγγη τα δε σαπρα εξω εβαλλον

Matt 13:48 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
ην οτε επληρωθη αναβιβασαντες επι τον αιγιαλον και καθισαντες συνελεξαν τα καλα εις αγγη τα δε σαπρα εξω εβαλον

Matt 13:48 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
ην οτε επληρωθη αναβιβασαντες και επι τον αιγιαλον καθισαντες συνελεξαν τα καλα εις αγγη· τα δε σαπρα εξω εβαλον·

Matt 13:48 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]44v
Οτε δε επληρωθη· ανεβιβασαν αυτην επι τον αιγιαλον και καθισαντες συνελεξαν τα καλλιστα εις τα αγγια τα δε σαπρα εξω εβαλαν

Matt 13:48 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]44r-v
ἣν ὅτε ἐπληρώθη, ἀναβιβάσαντες ἐπι τὸν αἰγιᾶλόν, και καθίσαντες, συνελεξαν τα καλα εἰς αγγεῖα, τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω ἔβαλον.

Μatt 13:48 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]20rc1
Ἣν· ὅτε ἐπληρώθη· ἀναβιβάσαντες ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν· καὶ καθίσαντες· συνέλεξαν τα καλὰ εἰς ἀγγεῖα· τὰ δὲ σαπρα· ἔξω ἔβαλον·

Matt 13:48 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]38-39
ην οτε επληρωθη αναβιβασαντες επι τον αιγιαλον και καθισαντες συνελεξαν τα καλα εις αγγη τα δε σαπρα εξω εβαλον

Matt 13:48 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]49
ην οτε επληρωθη αναβιβασαντες επι τον εγιαλον και καθεισαντες συνελεξαν τα καλα εις αγγια τα δε σαπραο εξω εβαλον

ο in σαπραο = ο?

Matt 13:48 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]60
ην οτε επληρωθη αναβιβασαντες αυτην επι τον αιγιαλον και καθισαντες συνελεξαν τα καλα εις αγγεια. Τα δε σαπρα εξω εβαλλον.

Matt 13:48 [Minuscule 500 (Add MS 17982) (13th century)]37r
ἣν ὅτε ἐπληρώθη ἀναβϊβάσαντες αὐτὴν ἐπὶ τὸν αἰγϊαλ{ὸν} καὶ καθίσαντες συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς ἀγγεῖα· τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω ἔβαλον·

MSS: Ω, 7 (f43v), 438, 500, ℓ339 (f47vc2)

Matt 13:48 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]46r-v
ἣν ὅτε ἐπληρώθη ἀναβιβάσαντες ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν· καὶ καθίσαντες συνέλεξαν τὰ κάλλιστα εἰς ἄγγη· τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω ἔβαλον·

Matt 13:48 [Peshitta]
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܠܳܬ݂ ܐܰܣܩܽܘܗ ܠܰܣܦ݂ܳܪܰܝ ܝܰܡܳܐ ܘܺܝܬ݂ܶܒ݂ܘ ܓ݁ܰܒ݁ܺܝܘ ܘܛܳܒ݂ܶܐ ܐܰܪܡܺܝܘ ܒ݁ܡܳܐܢܶܐ ܘܒ݂ܺܝܫܶܐ ܫܕ݂ܰܘ ܠܒ݂ܰܪ܂

Matt 13:48 [Vulgate]
quam cum impleta esset educentes et secus litus sedentes elegerunt bonos in vasa malos autem foras miserunt

Critical Apparatus :

(1) ην οτε : א, B, C, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) η οτε : 9
(3) οτε δε : D

(4) αναβιβασαντες : א, B, C, E, G, K, M, N, S, W, Σ, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 490, 556, 700, 892, 1582, 1701, 2835, ℓ1086, Majority
(5) αναβηβασαντες : F, L, 4, 13, 901*
(6) αναβιβασαντες αυτην : Δ, Ω, 7, 230, 438, 500, ℓ339
(7) αναβηβασαντες αυτην : 901c
(8) ανεβιβασαν αυτην : D

(9) επι : א, B, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 157, 201, 230, 556, 438, 490, 500, 700, 901, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(10) και επι : C, 1, 892, 1582

(11) αιγιαλον : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(12) αιγιαλλον : 4
(13) εγιαλον : W

(14) και : א, B, D, E, F, G, K, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 901, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(15) OMIT και : C, L, 1, 13, 892, 1582

(16) καθισαντες : א, B, C, D, E, F, G, K, M, N, S, W, Δ, Ω, 1, 7, 8, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(17) καθεισαντες : W, Σ
(18) καθησαντες : L, 4, 9, 13, ℓ1086

(19) καλα : א, B, C, E, F, G, K, L, M, N, S, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 892, 901, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(20) καλλιστα : D, 700

(21) εις : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901c, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(22) ει : 901*

(23) αγγεια : E, F, G, K, M, S, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 901, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(24) αγγια : W, Σ, ℓ1086
(25) αγια : L
(26) αγγηα : 892c
(27) αγγη : א, B, C, N, 1, 700, 892*, 1582
(28) τα αγγια : D
(29) αγειον : 33

(30) σαπρα : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(31) σαθρα : 1

(32) εβαλον : B, C, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority
(33) εβαλλον : א, Δ
(34) εβαλαν : D

 

 

A Textual Commentary On Matthew 13:48

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.