Matthew 13:51

Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· συνήκατε ταῦτα πάντα; λέγουσιν αὐτῷ· ναί, κύριε.

Jesus says to them, “Have you understood all these things?” They said to him, “Yes, Lord.”

Matt 13:51 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]49
Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Συνήκατε ταῦτα πάντα; Λέγουσιν αὐτῷ· Ναί, Κύριε.

MSS: C, E, F (f16vc1), G, K, L (f31rc1), S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22 (f26r-v), 33, 43, 44, 157, 201 (f38rc1), 230 (f37rc2), 438, 490 (f30rc1), 500, 556, 700, 892, 901 (f28v), 1701 (f25v), 2835? (f14r-v), ℓ339 (f48rc1), ℓ1086 (f269rc1-2)

Matt 13:51 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
συνηκατε ταυτα παντα ˙ λεγουσιν αυτω ναι

Matt 13:51 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
συνηκατε ταυτα παντα λεγουσιν αυτω ναι

Matt 13:51 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Λεγει αυτοις ο ΙC· συνηκατε ταυτα παντα· λεγουσιν αυτω· ναι κε·

Matt 13:51 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]45v
Συνηκατε ταυτα παντα· λεγουσιν αυτω ναι

Matt 13:51 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]44v
λέγει αὐτοῖς Ὁ ΙC, συνήκατε ταῦτα πάντα· λέγουσιν αὐτῶ, ναί κε.

Μatt 13:51 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]20rc2
λέγει αὐτοῖς Ὁ ΙC· συνήκατε ταῦτα πάντα· λέγουσιν αὐτῶ· ναί κε·

Matt 13:51 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Λεγει αυτοις ο ΙC συνηκατε παντα ταυτα λεγουσιν αυτω ναι κε

MSS: M (f50vc1), N

Matt 13:51 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]50
Λεγει αυτοις ο ΙC συνηκατε ταυτα παντα λεγουσιν αυτω ναι κε

Matt 13:51 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]61
Λεγει αυτοις ο ΙC συνηκατε ταυτα παντα. Λεγουσιν αυτω· Ναι κε.

Matt 13:51 [Peshitta]
ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܣܬ݁ܰܟ݁ܰܠܬ݁ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܐܺܝܢ ܡܳܪܰܢ܂

Matt 13:51 [Vulgate]
intellexistis haec omnia dicunt ei etiam

Critical Apparatus :

(1) λεγει αυτοις ο ιησους : C, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority, Peshitta (ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ)
(2) OMIT λεγει αυτοις ο ιησους : א, B, D, Vulgate, Origen (?)

(3) ταυτα παντα : א, B, C, D, E, F, G, K, L, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086
(4) παντα ταυτα : M, N

(5) κυριε : C, E, F, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1701, 2835, ℓ339, ℓ1086, Majority, Peshitta (ܡܳܪܰܢ = our Lord)
(6) OMIT κυριε : א, B, D, 1, 13, 1582, Vulgate

 

 

Early Church Fathers

(1) Origen (Comment. In Matthaeum Tomus X, p865, Patrologia Graeca, J. P. Migne)
Συνήκατε ταῦτα πάντα; Λέγουσι, Ναί.

 

 

A Textual Commentary On Matthew 13:51

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.