Matthew 13:55

οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τοῦ τέκτονος υἱός; οὐχί ἡ μήτηρ αὐτοῦ λέγεται Μαριὰμ, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ἰάκωβος καὶ Ἰωσῆς, καὶ Σίμων καὶ Ἰούδας;

Is not this the carpenter’s son? Is not his mother called Mariam and his brothers Jacob, and Joses, and Simon, and Judas?

Matt 13:55 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]49-50
Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τοῦ τέκτονος υἱός; οὐχί ἡ μήτηρ αὐτοῦ λέγεται Μαριὰμ, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ἰάκωβος, καὶ Ἰωσῆς, καὶ Σίμων, καὶ Ἰούδας;

MSS: K, Y, 7 (f44r), 10 (f38r), 12 (p105), 43 (Ἰούδας·), 44, 201, 438, 490 (f30rc2), 901 (f28v)

Matt 13:55 [Papyrus 103 (Ƿ103) (P. Oxy. 4403) (3rd century)]1r
[… .. …. .] μητηρ αυτου λεγεται […… … .]ι αδελφοι αυτου Ιακω[… … …]ης και σιμων και Iου[…]

Matt 13:55 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
ουχ ουτος εστιν ο του τεκτονος υς ουχ η μηρ αυτου λεγετε μαριαμ και οι αδελφοι αυτου ϊακωβος και ϊωσηφ και σιμων και ιουδας

Matt 13:55 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
ουχ ουτος εστιν ο του τεκτονος υιος ουχ η μητηρ αυτου λεγεται μαριαμ και οι αδελφοι αυτου ϊακωβος και ϊωσηφ και σιμων και ϊουδας

MSS: B, 33 (f106v)

Matt 13:55 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
ουχ ουτος εστιν ο του τεκτονος υς· ουχ η μηρ αυτου λεγεται μαρια· και οι αδελφοι αυτου· ϊακωβος και ϊωσηφ και σιμων· και ϊουδας·

Matt 13:55 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]45v
Ουχ ουτος εστιν· ο του τεκτονος ϋιος ουχι η μητηρ αυτου λεγεται μαριαμ και οι αδελφοι αυτου ϊακωβος και ϊωαννης και σιμων και ιουδας·

Matt 13:55 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]45r
οὐχ Οὗτός ἐστιν ὁ τοῦ τέκτονος υς· οὐχὶ ἡ μηρ αὐτοῦ λέγεται μαριαμ· καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, ϊάκωβος καὶ ϊωαννης· καὶ σίμων, καὶ ϊούδας,

MSS: D, E, S (f44rc2), Ω, 500

Matt 13:55 [Codex Boreelianus (F09) (9th century)]16vc2
οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τοῦ τέκτονος υς· οὐχὶ ἡ μηρ αὐτοῦ …

* lacunae till Mt 14:9

Μatt 13:55 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]20vc1
οὐχ οὗτός ἐστὶν ὁ τοῦ τέκτονος υς· οὐχί ἡ μηρ αὐτοῦ λέγετ{αι} μαριὰμ· καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ· ϊάκωβος καὶ ϊωάννης· καὶ σίμων· καὶ ϊοὕδας·

Matt 13:55 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]39-40
ουχ ουτος εστιν ο του τεκτονος υιος ουχ η μητηρ αυτου λεγεται μαριαμ· και οι αδελφοι αυτου ϊακωβος και ϊωσηϕ και σιμων και ιουδας

Matt 13:55 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]50
ουχ ουτος εστιν ο του τεκτονος ϋϊος ουχ’ η μηρ αυτου λεγεται μαριαμʹ και οι αδελφοι αυτου ϊακωβος και ϊωσης και σιμων και ϊουδας

Matt 13:55 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]61
Ουχ ουτος εστιν ο του τεκτονος υιος. Ουχ η μητηρ αυτου λεγεται μαριαμ και οι αδελφοι αυτου Ιακωβος και Ιωσης και σιμων και ιουδας

MSS: Δ, 22

Matt 13:55 [Minuscule 8 (Gr. 49) (11th century)]40vc2
οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τοῦ τέκτονος υἱς; οὐχί ἡ μήρ αὐτοῦ λέγεται μαριὰμ, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἰάκωβος καὶ ἰωσῆ, καὶ σίμων καὶ ἰούδας;

Matt 13:55 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]47r
οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τοῦ τέκτονος υἱός; οὐχμήρ αὐτοῦ λέγεται μαριὰμ· καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἰάκωβος καὶ ἰωσῆ<φ> καὶ σίμων καὶ ἰούδας;

Matt 13:55 [Peshitta]
ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܢܰܓ݁ܳܪܳܐ ܠܳܐ ܐܶܡܶܗ ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܐܚܰܘܗ݈ܝ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܝܳܘܣܺܐ ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܘܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ܂

Matt 13:55 [Vulgate]
nonne hic est fabri filius nonne mater eius dicitur Maria et fratres eius Iacobus et Ioseph et Simon et Iudas

Critical Apparatus :

(1) ουχι : E, F, G, K, L, S, Y, Ω, 1, 7, 8, 10, 12, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 892, 901, 1582, 2835, ℓ339, Majority
(2) ουχ : א, B, C, M, N, O, W, Δ, Σ, 9, 11, 13, 22, 33, 556, 700, 1701, Origen
(3) OMIT ουχι η μητηρ αυτου λεγεται μαριαμ : 4

(4) λεγεται : Ƿ103, B, C, D, E, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority, Origen
(5) λεγετε : א, L, O

(6) μαριαμ : א, B, D, E, G, K, L, M, N, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 901, 1582, 2835, Majority
(7) μαρια : C, 892, 1701, ℓ339

(8) ιωσης : K, L, W, Y, Δ, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44c, 201, 438, 490, 556, 901, Majority, Peshitta (ܝܳܘܣܺܐ)
(9) ιωση : Smg, 8, 157, 700*
(10) ιωσηφ : א, B, C, N, O, Σ, 1, 33, 700c, 892, 1582, Origen
(11) ιωαννης : D, E, G, M, S, Ω, 500, 1701, 2835, ℓ339

 

 

Early Church Fathers

(1) Origen (Comment. In Matthaeum, Tomus X, p876, Patrologia Graeca, J.P. Migne)
Οὐχ ἡ μήτηρ αὐτοῦ λέγεται Μαριὰμ; καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ἰάκωβος, καὶ Ἰωσὴφ, καὶ Σίμων, καὶ Ἰούδας;

 

 

A Textual Commentary On Matthew 13:55

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.