Matthew 13:56

καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσίν; πόθεν οὖν τούτῳ ταῦτα πάντα;

And his sisters, are they not all with us? Where then this person get all these things?

Matt 13:56 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]50
Καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσι; πόθεν οὖν τούτῳ ταῦτα πάντα;

MSS: S (f44r-v), 1, 7, 8, 22, 43 (πάντα·) (f34v-35r), 44 (f41r-v), 157 (f58r-v), 201, 490 (f30rc2), 500, 556 (f26r), 700c, 901 (f28v), 1582

Matt 13:56 [Papyrus 103 (Ƿ103) (P. Oxy. 4403) (3rd century)]1r
[… .. ..]ελφαι αυτου ουχι πα(σ)αι […. …. ….. …..] ου[.] τουτω ταυ[..]

Matt 13:56 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
και αι αδελφαι αυτου ουχι πασαι προς ημας εισιν ποθεν ουν τουτω ταυτα παντα

Matt 13:56 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
και αι αδελφαι αυτου ουχι πασαι προς ημας εισιν ποθεν ουν τουτω ταυτα παντα

MSS: א, B, 13, 33 (f106v), 438

Matt 13:56 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
και αι αδελφαι αυτου ουχι πασαι προς ημας εισιν· ποθεν ουν τουτω ταυτα παντα·

Matt 13:56 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]45v
και αι αδελφαι αυτου ουχι πασαι προς ημας εισιν ποθεν ουν τουτω παντα ταυτα

Matt 13:56 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]45r
και αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ, οὐχὶ πᾶσαι προς ἡμᾶς εἰσίν· πόθεν οὖν τούτω παντὰ ταῦτα.

MSS: D, E, G, K, W

Μatt 13:56 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]20vc1
καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ· οὐχὶ πάσαι προς ἡμᾶς εἰσὶν· πόθεν οὖν τούτω πάντα ταῦτα·

Matt 13:56 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
και αι αδελφαι αυτου ουχει πασαι παρ ημιν εισιν ποθεν ουν τουτω παντα ταυτα

Matt 13:56 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]50
και αι αδελφαι αυτου ουχι πασαι προς ημας εισιν    ποθεν ουν τουτω παντα ταυτα

Matt 13:56 [Codex Macedoniensis (MS Add 6594) (Y034) (9th century)]21v
καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ· οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσι, πόθεν οὖν τούτω πάντα ταῦτα·

Matt 13:56 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]61
και αι αδελφαι αυτου Ουχι πασαι παρ ημιν εισιν. Ποθεν ουν τουτω παντα ταυτα

Matt 13:56 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]79c1
και αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι προς ἡμᾶς εἰσίν· πόθεν οὖν τούτω ταῦτα παντὰ·

Matt 13:56 [Peshitta]
ܘܰܐܚܘܳܬ݂ܶܗ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܠܳܐ ܗܳܐ ܠܘܳܬ݂ܰܢ ܐܶܢܶܝܢ ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܠܶܗ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܠܗܳܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ܂

Matt 13:56 [Vulgate]
et sorores eius nonne omnes apud nos sunt unde ergo huic omnia ista

Critical Apparatus :

(1) αι : א, B, C, D, E, G, K, M, N, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(2) ε : L

(3) ουχι : א, B, C, D, E, G, K, L, M, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339
(4) ουχει : N

(5) προς : א, B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339
(6) παρ : N, O, Σ
(7) εισι προς ημας : 892§

(8) ημας : א, B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892§, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339
(9) ημιν : N, O, Δ, Σ

(10) εισι : M, S, Y, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 490, 500, 556, 700c, 892§, 901, 1582, 1701, ℓ339
(11) εισιν : א, B, C, D, E, G, K, L, N, O, W, Δ, Σ, Ω, 4, 13, 33, 438, 700*?, 2835, Origen

(12) ουν : א, B, C, D, E, G, K, L, N, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339
(13) OMIT ουν : M, 4

(14) τουτω : א, B, C, D, E, G, K, L, M, N, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 901, 1582, 1701, 2835
(15) τουτο : 4, ℓ339

(16) ταυτα παντα : Ƿ103?, א, B, C, M, O, S, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 901, 1582, ℓ339, Majority
(17) παντα ταυτα : D, E, G, K, L, N, W, Y, Δ, 12, 892, 1701, 2835

 

 

Early Church Fathers

(1) Origen (Comment. In Matthaeum, Tomus X, p876 , Patrologia Graeca, J.P. Migne)
Καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσιν;

 

 

A Textual Commentary On Matthew 13:56

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.