Matthew 13:57

καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος, εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ, καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὑτοῦ.

And they were offended at him. But Jesus said to them, “A prophet is not without honour, except in his own hometown and in his own house.”

Matt 13:57 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]50
Καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Οὐκ ἔστι προφήτης ἄτιμος, εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ, καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὑτοῦ.

MSS: K (f43v), M, S (f44vc1), Y, Ω (f79c1-2), 1, 7, 8 (f40vc2-41rc1), 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157 (f58v), 201, 438, 490, 500, 556 (f26r), 901 (f28v-29r), 1582 (f39r-v), 1701

Matt 13:57 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
και εσκανδαλιζοντο εν αυτω ο δε ειπεν αυτοις ουκ εστιν προφητης ατιμος ει μη εν τη ϊδια πατριδι και εν τη οικια αυτου

Matt 13:57 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
και εσκανδαλιζοντο εν αυτω ο δε IC ειπεν αυτοις ουκ εστιν προφητης ατειμος ει μη εν τη πατριδι ϗ εν τη οικια αυτου

Matt 13:57 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]25
και εσκανδαλιζοντο εν αυτω· Ο δε ΙC ειπεν αυτοις· ουκ εστιν προφητης ατιμος μη εν τη ιδια πατριδι αυτου και εν τη οικια αυτου·

Matt 13:57 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]45v
Και εσκανδαλιζοντο εν αυτω ο δε ιης ειπεν αυτοις ουκ εστιν προφητης ατειμος ει μη εν τη πατριδι και εν τη οικεια αυτου

Matt 13:57 [Codex Basilensis A. N. III. 12 (E07) (8th century)]45r
καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῶ. ὁ δὲ ΙC εἶΠεν αὐτοῖς, οὐκ ἔστιν προφητης ἄτιμος, εἰ μὴ ἐν τη πατρίδι αὐτοῦ, και ἐν τη οἰκία αὐτȢ.

Μatt 13:57 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]20vc1-2
καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῶ· ὁ δὲ ΙC Ἐῖπεν αὐτοῖς· οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῆ πατρίδι αὐτοῦ· καὶ ἐν τῆ οἰκία αὑτοῦ·

MSS: E, G, Σ

Matt 13:57 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
και εσκανδαλιζοντο εν αυτω· Ο δε ΙC ειπεν αυτοις ουκ εστιν προφητης ατιμος ει μη εν τη πατριδει αυτου και εν τη οικεια αυτου

Matt 13:57 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]50
και εσκανδαλιζοντο επ αυτω ο δε ΙC ειπεν αυτοις ουκ εστιν προφητης ατιμος ει μη εν τη πατριδι αυτου και εν τη οικεια αυτου

Matt 13:57 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]61
και εσκανδαλιζοντο εν αυτω Ο δε ΙC ειπεν αυτοις· Ουκ εστιν προφητης ατιμος ειμη εν τη πατριδι αυτου και εν τη οικια αυτου

Matt 13:57 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)47r
καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. ὁ δὲ ἰς εἶπεν αὐτοῖς· οὐκ ἔστι προΦήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὑτοῦ·

Matt 13:57 [Peshitta]
ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܰܫܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܶܗ ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܰܝܬ݁ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕ݁ܰܨܥܺܝܪ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܶܗ ܘܰܒ݂ܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ܂

Matt 13:57 [Vulgate]
et scandalizabantur in eo Iesus autem dixit eis non est propheta sine honore nisi in patria sua et in domo sua

Critical Apparatus :

(1) εν αυτω : א, B, C, D, E, G, K, L, M, N, O, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(2) επ αυτω : W

(3) ιησους : B, C, D, E, G, K, L, M, N, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority, Peshitta (ܝܶܫܽܘܥ), Vulgate (Iesus), Origen
(4) OMIT ιησους : א

(5) εστι : K, M, S, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Origen
(6) εστιν : א, B, C, D, E, G, L, N, O, W, Δ, Σ, 13, 33, 2835,

(7) ατιμος : א, C, E, G, K, L, M, N, O, S, Y, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority, Origen
(8) ατειμος : B, D

(9) ει μη : א, B, D, E, G, K, L, M, N, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, Majority
(10) ει μι : 4, ℓ339
(11) OMIT ει : C

(12) πατριδι αυτου : E, G, K, L, M, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority, Peshitta?, Origen
(13) ιδια πατριδι : א, C, 13, 892, Peshitta?
(14) πατριδι: B, D, 33, 700
(15) πατριδει : N

(16) και εν τη οικια αυτου : א, B, C, E, G, K, M, O, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(17) και εν τη οικεια αυτου : D, N, W
(18) OMIT και εν τη οικια αυτου : L, 4

 

 

ΡΜΒ / Α :

C (25), D (f45v), E (f45r), L (f31vc1), M (f51rc1), 4 (f30v), 7 (f44r), 9 (f40v), 10 (f38r), 11 (f70v-71r), 12 (p105), 13 (f18rc2), 22 (f26v), 44 (f41v), 157 (f58v), 438 (f56r), 490 (f30r-v), 500 (f37v) 556 (f26r), 700 (f47r), 892 (f59r), 1582 (f39r-v), 1701 (f26r), 2835 (f14vc2)

 

Early Church Fathers

(1) Origen (Comment. In Matthaeum, Tomus X, p876, Patrologia Graeca, J.P. Migne)
Οὐκ ἔστι προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ.

(2) Origen (Comment. In Matthaeum, Tomus X, p880, Patrologia Graeca, J.P. Migne)
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Οὐκ ἔστι προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ.

 

 

A Textual Commentary On Matthew 13:57

(a) Τῇ πατρίδι αὐτοῦ – According to G.H. Gwilliam, in Peshitta ܗ , ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܶܗ certainly expresses either αὐτοῦ, or  the ἰδίᾳ in Codex Sinaiticus.

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.