Matthew 13:7

Ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ ἀπέπνιξαν αὐτά.

And others fell among thorns, and the thorns sprang up and choked them.

Matt 13:7 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]44
Ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι, καὶ ἀπέπνιξαν αὐτά.

MSS: B, C, E, F (f12rc1), G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, 1, 7, 8 (f38rc1-2), 9, 10, 11, 12, 22? (f23v), 43, 44, 201, 230 (f35rc1), 438, 490 (f27vc2), 500, 556, 700, 892, 901 (f26v), 1582, 1701 (f22r), 2835 (f12rc1), ℓ339

Matt 13:7 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Aλλα δε επεσεν επι τας ακανθας και ανεβησαν αι ακανθαι και επνιξαν αυτα

Matt 13:7 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
αλλα δε επεσεν επι τας ακα-θας και ανεβησαν αι ακανθαι και απεπνιξαν αυτα

Matt 13:7 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Αλλα δε επεσεν επι τας ακανθας και ανεβησαν αι ακανθαι και απεπνιξαν αυτα·

Matt 13:7 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]40v
Αλλα δε επεσεν εις τας ακανθας και ανεβησαν αι ακανθαι και επνιξαν αυτα

Matt 13:7 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]40v
ἀλλὰ δὲ ἔΠεσεν ἐπι τὰς ἀκάνθας, και ἀνεβησαν αἱ ἄκανθαι, και ἀπέπνιξαν αὐτά.

Μatt 13:7 [Codex Seidelianus I (G011) (9th century)]16vc2
Ἄλλα δὲ ἔπεσεν· ἐπὶ τὰς ἀκάνθας· καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι· καὶ ἀπέπνιξα- αὐτά·

Matt 13:7 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
αλλα δε επεσεν επι τας ακανθας κ.. .νεβησαν .. ….θαι και απ….ξαν αυτα·

Matt 13:7 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]44
αλλα δε επεσεν επι τας ακανθας· και ανεβησαν αι ακανθαι και απεπνιξαν αυτα

Matt 13:7 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]56
Αλλα δε επεσεν· επι τας ακανθας και ανεβησαν· αι· ακανθαι· και· απεπνιξαν αυτα.

Matt 13:7 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]72c1
ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι, καὶ ἀπέπνηξαν αὐτά,

Matt 13:7 [Peshitta]
ܘܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܢܦ݂ܰܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܟ݁ܽܘܒ݁ܶܐ ܘܰܣܠܶܩܘ ܟ݁ܽܘܒ݁ܶܐ ܘܚܰܢܩܽܘܗ݈ܝ܂

Matt 13:7 [Vulgate]
alia autem ceciderunt in spinas et creverunt spinae et suffocaverunt ea

Critical Apparatus :

(1) επεσεν : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N?, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(2) επεσαν : 33
(3) επεσον : 157

(4) επι : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N?, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(5) ει : 13

(6) απεπνιξαν : B, C, E, F, G, K, L, M, N?, O, S, W, Y, Δ, Σ, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 230, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(7) απεπνηξαν : Ω, 4
(8) επνιξαν : א, D, 13

 

 

A Textual Commentary On Matthew 13:7

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.