Matthew 14:1

Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἤκουσεν Ἡρῴδης ὁ τετράρχης τὴν ἀκοὴν Ἰησοῦ,

At that time Herod the tetrarch heard the report about Jesus,

Matt 14:1 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]50
Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἤκουσεν Ἡρῴδης ὁ τετράρχης τὴν ἀκοὴν Ἰησοῦ

MSS: B, E, G, K, L, N, W, Y (f21v-22r|44-45), Ω, 7, 8 (f41rc1), 13, 22 (f26v-27r), 43, 44, 201 (f38vc1), 438 (f56r-v), 500, 700

Matt 14:1 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
//ηκουσεν Hρωδης /εν εκινω τω καιρω/// ο τετρααρχης την ακοην IY

Matt 14:1 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
Eν εκεινω τω καιρω ηκουσεν ηρωδης ο τετραρχης την ακοην IY

Matt 14:1 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]ΡΜΓ
Εν εκεινω τω καιρω· ηκουσεν ηρωδης ο τετρααρχης την ακοην ΙΥ·

Matt 14:1 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]45v|ΡΜΓ
: Εν εκεινω δε τω καιρω ηκουσεν ηρωδης ο τετραρχης την ακοην ιηυ

Matt 14:1 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]45r
Ἐν ἐκείνω τῶ καιΡῶ, ἤκουσεν Ἡρώδης ὁ τετράρχης τὴν ἀκοὴν ΙΥ·

Μatt 14:1 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]20vc2
Ἐν ἐκείνω τῶ καιρῶ· ἤκουσεν Ἡρώδης ο τετράρχης τὴν ἀκοὴν ΙΥ·

Matt 14:1 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Εν εκεινω τω καιρω ηκουσεν ηρωδης ο τετραρχης την ακοην Ιησου

Matt 14:1 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]50
Εν εκεινω τω καιρω ηκουσεν ηρωδης ο τετραρχης την ακοην ΙΥ

Matt 14:1 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]61
Εν εκεινω τω καιρω ηκουσεν ηρωδης ο τετρααρχης την ακοιιν ΙΥ

* ακοιιν or ακοην?

Matt 14:1 [Peshitta]
ܒ݁ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܫܡܰܥ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܛܶܛܪܰܪܟ݂ܰܐ ܫܶܡܥܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ܂

Matt 14:1 [Vulgate]
in illo tempore audiit Herodes tetrarcha famam Iesu

Critical Apparatus :

(1) εκεινω : B, C, E, G, K, L, N, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, Majority
(2) εκινω : א
(3) ADD δε : D

(4) τετραρχης : B, D, E, G, K, L, N, W, Y, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, Majority
(5) τετρααρχης : א, C, Δ

 

ΚΕ  | ΡΜΓ / Β  :

Ω (f79c2), 7 (f44r), 13 (f18rc2), 22 (f26v-27r), 44 (f41v), 438 (f56r-v), 500 (f37v), 700 (47r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 14:1

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.