Matthew 14:1

Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἤκουσεν Ἡρῴδης ὁ τετράρχης τὴν ἀκοὴν Ἰησοῦ,

Matt 14:1 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]
Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἤκουσεν Ἡρῴδης ὁ τετράρχης τὴν ἀκοὴν Ἰησοῦ

MSS: 43, 201 (f38vc1)

Matt 14:1 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
//ηκουσεν Hρωδης /εν εκινω τω καιρω/// ο τετρααρχης την ακοην IY

Matt 14:1 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
εκεινω τω καιρω ηκουσεν Hρωδης ο τετραρχης την ακοην IY   

Matt 14:1 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)] ΡΜΓ
Εν εκεινω τω καιρω· ηκουσεν Ηρωδης ο τετρααρχης την ακοην ΙΥ·

Matt 14:1 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]45v (ΡΜΓ):
Εν εκεινω δε τω καιρω ηκουσεν Ηρωδης ο τετραρχης την ακοην ΙΗΥ   

Matt 14:1 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]45r
Ἐν ἐκείνω τῶ καιΡῶ, ἤκουσεν Ἡρώδης ὁ τετράρχης τὴν ἀκοὴν ΙΥ·

Μatt 14:1 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684)(G011)(9th century)]20vc2 (ΡΜΓ/Β)
Ἐν ἐκείνω τῶ καιρῶ· ἤκουσεν Ἡρώδης ο τετράρχης τὴν ἀκοὴν ΙΥ·

Matt 14:1 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
Εν εκεινω τω καιρω ηκουσεν Ηρωδης ο τετραρχης την ακοην Ιησου

Matt 14:1 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]50
Εν εκεινω τω καιρω ηκουσεν Ηρωδης ο τετραρχης την ακοην ΙΥ

Matt 14:1 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]61
Εν εκεινω τω καιρω ηκουσεν Ηρωδης ο τετρααρχης την ακοιιν ΙΥ

* ακοιιν or ακοην?

Matt 14:1 [Peshitta]
ܒ݁ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܫܡܰܥ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܛܶܛܪܰܪܟ݂ܰܐ ܫܶܡܥܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ܂

Matt 14:1 [Vulgate]
in illo tempore audiit Herodes tetrarcha famam Iesu

Critical Apparatus :

(1) εκεινω : B, C, E, G, N, W, Δ, 43, 201, Majority Text

(2) εκινω : א

(3) ADD δε : D

(4) τετραρχης : B, D, E, G, N, W, 43, 201, Majority Text

(5) τετρααρχης : א, C, Δ

 

A Textual Commentary On Matthew 14:1

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.