Matthew 14:2

καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ· οὗτός ἐστιν Ἰωάννης ὁ βαπτιστής· αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ.

and said to his servants, “This is John the baptizer. He is risen from the dead, and that is why these powers are working in him.”

Matt 14:2 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]50
Καὶ εἶπε τοῖς παισὶν αὐτοῦ· Οὗτός ἐστιν Ἰωάννηςβαπτιστής· αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ.

MSS: Y, 7, 8, 9, 10, 12 (p105-106), 157, 201, 438, 490 (f30v), 500, ℓ339 (f49rc2)

Matt 14:2 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
και ειπεν τοις παισιν αυτου ουτος εστι- ϊωαννης ο βαπτιστης αυτος ηγερθη απο των νεκρων · και δια τουτο αι δυναμις ενεργουσιν εν αυτω :

Matt 14:2 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
Kαι ειπεν τοις παισιν αυτου ουτος εστιν ιωανης ο βαπτιστης αυτος ηγερθη απο των νεκρων και αι δυναμεις ενεργουσιν εν αυτω

* δια τουτο

Matt 14:2 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
και ειπεν τοις παισιν αυτου ουτος εστιν ιωανης ο βαπτιστης· ουτος ηγερθη απο των νεκρων και δια τουτο αι δυναμεις ενεργουσιν εν αυτω·

Matt 14:2 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]45v
Και ειπεν τοις παισιν αυτου μητι ουτος εστιν ϊωανης ο βαπτιστης ον εγω απεκεφαλισα αυτος ηγερθη απο των νεκρων και δια τουτο αι δυναμεις εναργουσιν εν αυτω

Matt 14:2 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]45r-v
Καὶ εἶπεν τοις παισὶν αὐτοῦ· οὗτός ἐστιν ϊωάννης ὁ βαπτιστής· αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῶ.

MSS: E, G, K (f43v-44r), S, W, Δ, Σ, Ω?, 13 (f18rc2-vc1), 22 (f27r), 33, 43, 700, 892, 1701 (f26r), 2835 (f14vc2)

Μatt 14:2 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]20vc2
καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ· οὗτός ἐστιν· ϊωάννης ὁ βαπτιστῆς· αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν· καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αυτῶ·

Matt 14:2 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
και ειπε τοις παισιν αυτου ουτος εστιν ιωαννης ο βαπτιστης αυτος ηγερθη απο των νεκρων και δια τουτο αι δυναμεις ενεργουσειν εν αυτω

Matt 14:2 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]50-51
και ειπεν τοις παισιν αυτου ουτος εστιν ϊωαννης ο βαπτιστης αυτος ηγερθη απο των νεκρων και δια τουτο αι δυναμεις ενεργουσιν εν αυτω·

Matt 14:2 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]61
και ειπεν τοις παισιν αυτου Ουτος εστιν Ιωαννης ο βαπτιστης Αυτος ηγερθη απο των νεκρων Και διατουτο αι δυναμεις ενεργουσιν εν αυτω

Matt 14:2 [Peshitta]
ܘܶܐܡܰܪ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܰܘܗ݈ܝ ܗܳܢܰܘ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ ܗܽܘ ܩܳܡ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܚܰܝܠܶܐ ܡܶܣܬ݁ܰܥܪܺܝܢ ܒ݁ܶܗ܂

Matt 14:2 [Vulgate]
et ait pueris suis hic est Iohannes Baptista ipse surrexit a mortuis et ideo virtutes inoperantur in eo

Critical Apparatus :

(1) ειπε : N, Y, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 901, ℓ339
(2) ειπεν : א, B, C, D, E, G, K, L, M, O, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 11, 13, 22, 33, 43, 700, 892, 1582, 1701, 2835

(3) παισιν : א, B, C, D, E, G, K, N, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22?, 33, 43, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(4) πεσιν : L, M, 4, 44

(5) ουτος : א, B, C, E, G, K, L, M, N, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(6) μητι ουτος : D

(7) ιωαννης : א, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556¿, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(8) ιωανης : B, C, D

(9) βαπτιστης : א, B, C, E, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(10) βαπτιστις : L
(11) ADD ον εγω απεκεφαλισα : D

(12) αυτος : א, B, D, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(13) ουτος : C, 1, 901, 1582

(14) ηγερθη : א, B, C, D, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157?, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(15) ηγερθε : von Soden

(16) αι δυναμεις ενεργουσιν : B, C, E, G, K, L, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(17) αι δυναμις ενεργουσιν : א
(18) αι δυναμεις ενεργουσειν : N
(19) αι δυναμεις εναργουσιν : D
(20) ενεργουσιν αι δυναμεις : M, 4

(21) εν αυτω : א, B, C, D, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, 2835, ℓ339, Majority
(22) OMIT εν : 4

 

 

MSS:

(i) O (f10v) not collated

 

 

A Textual Commentary On Matthew 14:2

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.