Matthew 14:11

καὶ ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι, καὶ ἐδόθη τῷ κορασίῳ· καὶ ἤνεγκεν τῇ μητρὶ αὐτῆς.

And his head was brought on a platter, and given to the girl, and she brought it to her mother.

Matt 14:11 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]51
Καὶ ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι, καὶ ἐδόθη τῷ κορασίῳ· καὶ ἤνεγκε τῇ μητρὶ αὐτῆς.

MSS: Y, 7 (f44r-v), 8, 10, 12 (p106-107), 22 (f27v), 43 (f35r-v), 201, 438, 490 (f30vc2), 901 (f29r), 1701 (f26v)

Matt 14:11 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
και ηνεχθη η κεφαλη αυτου επι πινακι και εδοθη τω κορασιω και ηνεγκεν τη μρι αυτης

Matt 14:11 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]12bc1
και ηνεχθη η κεφαλη αυτου επι πινακι και εδοθη τω κορασιω και ηνεγκεν τη μητρι αυτης

MSS: א, B, C, E¹, G, K, S, Δ, Σ, Ω, 44, 157 (f59r)

Matt 14:11 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
και ηνεχθη η κεφαλη αυτου επι πινακι και εδοθη τω κορασιω και ηνεγκεν τη μρι αυτης·

Matt 14:11 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]46v
Και ηνεχθη η κεφαλη αυτου επι τω πινακι και εδοθη τω κορασιω και ηνεγκεν τη μητρι αυτης

Matt 14:11 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]21rc2
καὶ ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπι πίνακι· ϗ ἐδόθη τῶ κορασίω· καὶ ἤνεγκεν τῆ μρι αὐτῆς·

Matt 14:11 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]51
Και ηνεχθη η κεφαλη αυτου επι πινακει και εδοθη τω κορασιω και ηνεγκεν τη μητρι αυτης

Matt 14:11 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]62
Και ηνεχθη η κεφαλη αυτου επι πινακι και εδοθη τω κορασιω· και ηνεγκεν τη μητρι αυτης.

Matt 14:11 [Minuscule 500 (Add MS 17982) (13th century)]38r
καὶ ἠνέχθη αὐτοῦ ἡ κεφαλὴ ἐπὶ πίνακϊ καὶ ἐδόθη τῶ κορασίω· καὶ ἤνεγκε τῆ μρὶ αὐτῆς·

Matt 14:11 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]47v
Καὶ ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἐν τῷ πίνακι ϰ ἐδόθη τῷ κορασίῳ καὶ ἤνεγκε τῇ μρι αὐτῆς

Matt 14:11 [Peshitta]
ܘܰܐܝܬ݁ܺܝ ܪܺܫܶܗ ܒ݁ܦ݂ܺܝܢܟ݁ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܰܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܐܝܬ݁ܝܰܬ݂ܶܗ ܠܶܐܡܳܗ܂

Matt 14:11 [Vulgate]
et adlatum est caput eius in disco et datum est puellae et tulit matri suae

Critical Apparatus :

(1) η κεφαλη αυτου : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(2) αυτου η κεφαλη : 500
(3) OMIT και ηνεχθη η κεφαλη αυτου επι πινακι : 11

(4) επι πινακι : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 901, 1701, ℓ339, Majority
(5) επι πινακει : W
(6) επι τω πινακι : D
(7) εν πινακι : 13
(8) εν τω πινακι : 1, 700, 892, 1582

(9) εδοθη : א, B, C, D, E, F, G, K, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(10) εδωθη : L, 4
(11) εδωκε : 556

(12) τω : א, B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(13) το : L

(14) κορασιω : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(15) ADD και τω κορασιον : 9

(16) ηνεγκε : Y, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 22, 43, 201, 438, 490, 500, 700, 901, 1701, ℓ339
(17) ηνεγκεν : א, B, C, D, E, F, G, K, L, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 44, 13, 157, 892, 1582
(18) ηνεγκεν αυτην : M, 9, 556

 

 

MSS:

(1) M? (f51vc2), ℓ339 (f49vc1) : το κορασιω

 

 

A Textual Commentary On Matthew 14:11

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.