Matthew 14:11

καὶ ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι, καὶ ἐδόθη τῷ κορασίῳ· καὶ ἤνεγκεν τῇ μητρὶ αὐτῆς.

And his head was brought on a platter, and given to the girl, and she brought it to her mother.

Matt 14:11 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]51
Καὶ ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι, καὶ ἐδόθη τῷ κορασίῳ· καὶ ἤνεγκε τῇ μητρὶ αὐτῆς.

MSS: Y, 7 (f44r-v), 8, 22 (f27v), 43 (f35r-v), 438, 201

Matt 14:11 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
και ηνεχθη η κεφαλη αυτου επι πινακι και εδοθη τω κορασιω και ηνεγκεν τη μρι αυτης

Matt 14:11 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]12bc1
και ηνεχθη η κεφαλη αυτου επι πινακι και εδοθη τω κορασιω και ηνεγκεν τη μητρι αυτης

MSS: א, B, C, E¹, G, K, S, Δ, Ω, 44, 157 (f59r)

Matt 14:11 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
και ηνεχθη η κεφαλη αυτου επι πινακι και εδοθη τω κορασιω και ηνεγκεν τη μρι αυτης·

Matt 14:11 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]46v
Και ηνεχθη η κεφαλη αυτου επι τω πινακι και εδοθη τω κορασιω και ηνεγκεν τη μητρι αυτης

Matt 14:11 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]21rc2
καὶ ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπι πίνακι· ϗ ἐδόθη τῶ κορασίω· καὶ ἤνεγκεν τῆ μρι αὐτῆς·

Matt 14:11 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]51
Και ηνεχθη η κεφαλη αυτου επι πινακει και εδοθη τω κορασιω και ηνεγκεν τη μητρι αυτης

Matt 14:11 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]62
Και ηνεχθη η κεφαλη αυτου επι πινακι και εδοθη τω κορασιω· και ηνεγκεν τη μητρι αυτης.

Matt 14:11 [Minuscule 500 (Add MS 17982) (13th century)]38r
καὶ ἠνέχθη αὐτοῦ ἡ κεφαλὴ ἐπὶ πίνακϊ καὶ ἐδόθη τῶ κορασίω· καὶ ἤνεγκε τῆ μρὶ αὐτῆς·

Matt 14:11 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]47v
Καὶ ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἐν τῷ πίνακι ϰ ἐδόθη τῷ κορασίῳ καὶ ἤνεγκε τῇ μρι αὐτῆς

Matt 14:11 [Peshitta]
ܘܰܐܝܬ݁ܺܝ ܪܺܫܶܗ ܒ݁ܦ݂ܺܝܢܟ݁ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܰܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܐܝܬ݁ܝܰܬ݂ܶܗ ܠܶܐܡܳܗ܂

Matt 14:11 [Vulgate]
et adlatum est caput eius in disco et datum est puellae et tulit matri suae

Critical Apparatus :

(1) η κεφαλη αυτου : א, B, C, D, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 892, 1582, ℓ339, Majority
(2) αυτου η κεφαλη : 500

(3) επι πινακι : א, B, C, E, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 500, ℓ339, Majority
(4) επι πινακει : W
(5) επι τω πινακι : D
(6) εν πινακι : 13
(7) εν τω πινακι : 1, 700, 892, 1582

(8) εδοθη : א, B, C, D, E, G, K, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, ℓ339, Majority
(9) εδωθη : 4

(10) ηνεγκε : Y, 4, 7, 8, 22, 43, 201, 438, 500, 700, ℓ339
(11) ηνεγκεν : א, B, C, D, E, G, K, S, W, Δ, Ω, 1, 44, 13, 157, 892, 1582
(12) ηνεγκεν αυτην : M

 

MSS:

(1) M?, ℓ339 (f49vc1) : το κορασιω

 

A Textual Commentary On Matthew 14:11

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.