Matthew 14:13

Καὶ ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς, ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον κατ’ ἰδίαν. καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι, ἠκολούθησαν αὐτῷ πεζῇ ἀπὸ τῶν πόλεων.

When Jesus heard of it, he withdrew from there by boat to a desolate place by himself. When the crowds heard it, they followed him on foot from the cities.

Matt 14:13 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]51
Καὶ ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς, ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον κατ’ ἰδίαν. Καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι, ἠκολούθησαν αὐτῷ πεζῇ ἀπὸ τῶν πόλεων.

MSS: C, F, G, K, M, S, W, Y (f22v-23r|46-47), Δ, Ω (f80c2-81c1), 8, 10 (f39r), 11, 12, 22, 43, 44, 201c, 438, 490, 500, 556 (f26v), 901 (f29r), 1701 (f26v-27r)

Matt 14:13 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Aκουσας δε ο IC ανεχωρησεν εκιθεν εν πλοιω εις ερημον τοπον κατ ιδιαν και ακουσαντες οι οχλοι ηκολουθησαν αυτω πεζοι απο των πολεων

Matt 14:13 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]12bc1
ακουσας δε ο ΙC ανεχωρησεν εκειθεν εν πλοιω εις ερημον τοπον κατ ιδιαν και ακουσαντες οι οχλοι ηκολουθησαν αυτω πεζη απο των πολεων

MSS: B, D, 700 (f47v-48r), 892, 1582, ℓ339 (f49vc1-2)

Matt 14:13 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Και ακουσας ο ΙC ανεχωρησεν εκειθεν εν πλοιω εις ερημον τοπον κατ ιδιαν· και ακουσαντες οι οχλοι ηκολουθησαν αυτω πεζη απο των πολεων·

Matt 14:13 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]46v
: Ακουσας δε ο ιης ανεχωρησεν εκειθεν εν πλοιω εις ερημον τοπον κατ ιδιαν και ακουσαντες οι οχλοι ηκολουθησαν αυτω πεζη απο των πολεων

Matt 14:13 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]21vc1
Καὶ ἀκούσας ὁ ΙC· ἀνεχώρησεν ἐκείθεν ἐν πλοίω· εἰς έρημον τόπον κατ’ ϊδίαν· καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι· ἠκολούθησαν αὐτῶ· πεζῆ ἀπὸ τῶν πόλεων.

Matt 14:13 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]52
Και ακουσας ο ΙC ανεχωρησεν εκειθεν εν πλοιω εις ερημον τοπον κατ ιδιαν και ακουσαντες οι οχλοι ηκολουθησαν αυτω πεζη απο των πολεων

Matt 14:13 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]62
Και ακουσας ο ΙC ανεχωρησεν εκειθεν εν πλοιω εις ερημον τοπον κατιδιαν και ακουσαντες οι οχλοι ηκολουθησαν αυτω πεζη απο των πολεων

Matt 14:13 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]39rc1
καὶ ἀκούσας ὁ ἰς, ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν πλοίω εἰς ἔρημον τόπον κατ ιδίαν· καὶ ἀκȣσαντες οἱ ὄχλοι, ἠκολούθησαν αὐτῶ πεζῆ ἀπὸ τῶν πόλεων.

Matt 14:13 [Peshitta]
ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܒ݁ܶܐܠܦ݂ܳܐ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܟ݁ܶܢܫܶܐ ܐܶܙܰܠܘ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܒ݁ܝܰܒ݂ܫܳܐ ܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ܂

Matt 14:13 [Vulgate]
quod cum audisset Iesus secessit inde in navicula in locum desertum seorsum et cum audissent turbae secutae sunt eum pedestres de civitatibus

Critical Apparatus :

(1) και ακουσας : C, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 1701, Majority
(2) ακουσας δε : א, B, D, L, 1, 7, 13, 892, 1582, ℓ339, Peshitta?

(3) ανεχωρησεν : א, B, C, D, F, G, K, L?, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(4) ανεχωρισεν : E, 9

(5) εκειθεν : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(6) εκιθεν : א

(7) πλοιω : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33?, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(8) πλειω : 13

(9) ιδιαν : א, B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(10) ηδιαν : L
(11) ιδια : 9

(12) πεζη : B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(13) πεζοι : א, L, 4, 157

(14) απο : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33?, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(15) ADD πασων : Σ

 

 

ΡΜϚ / Γ :

C, D (f46v), F (f17rc2), M (f51vc2), S (f45rc1), Ω (f80c2-81c1), 4 (f31r), 9 (f,41r), 10 (f39r), 11 (f72r), 12 (p107), 13 (f18vc2), 22 (f27v), 44 (f42r), 157 (f59r-v), 438 (f57v), 490 (f31r), 500 (f38r), 556 (f26v), 700 (f48r), 892 (f60r), 1582 (f40r), 1701 (f26v)

ΡΜϚ / Ι :

G (f21vc1)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 14:13

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.