Matthew 14:17

Οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ· οὐκ ἔχομεν ὧδε εἶ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας.

And they said to him, “We have nothing here except five loaves and two fishes.”

Matt 14:17 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]51-52
Οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ· Οὐκ ἔχομεν ὧδε εἶ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας.

MSS: B, C, D, E, F (f17vc1-2), G, K, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13 (f19rc1), 22 (f27v-28r), 33 (f107r), 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556 (f26v), 700, 892 (f60v), 901 (f29v), 1582 (f40v), 1701 (f27r), ℓ339 (f53vc2), ℓ1086 (f79vc2)

Matt 14:17 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Oι δε λεγουσιν αυτω ουκ εχομεν ωδε αρτους ει μη πεντε και δυο ϊχθυας

Matt 14:17 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]12bc1-2
οι δε λεγουσιν αυτω ουκ εχομεν ωδε ει μη πεντε αρτους και δυο ιχθυας

Matt 14:17 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Οι δε λεγουσιν αυτω· ουκ εχομεν ωδε ει μη πεντε αρτους και δυο ιχθυας·

Matt 14:17 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]47v
Οι δε λεγουσιν αυτω· ουκ εχομεν ωδε ει μη πεντε αρτους και δυο ϊχθυας

Matt 14:17 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]21vc2|ΚϚ
οἱ δὲ· λέγουCιν αὐτῶ· οὐκ έχομεν ὧδὲ· ἐι μὴ πέντε ἄρτους· καὶ δύο ϊχθύας·

Matt 14:17 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]52
Οι δε λεγουσιν αυτω ουκ εχομεν ωδε ει μη πεντε αρτους και δυο ϊχθυας

Matt 14:17 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]63
οι δε λεγουσιν· αυτω Ουκ εχομεν ωδε ειμη πεντε αρτους και δυο ιχθυας.

Matt 14:17 [Peshitta]
ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ ܠܶܗ ܠܰܝܬ݁ ܠܰܢ ܬ݁ܢܳܢ ܐܶܠܳܐ ܚܰܡܶܫ ܓ݁ܪܺܝܨܳܢ ܘܰܬ݂ܪܶܝܢ ܢܽܘܢܺܝܢ܂

Matt 14:17 [Vulgate]
responderunt ei non habemus hic nisi quinque panes et duos pisces¥

Critical Apparatus :

(1) εχομεν : א, B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority.
(2) εχωμεν : L, 4, 9

(3) ει μη πεντε αρτους : B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority. Vulgate
(4) ει μι πεντε αρτους : L, 4
(5) αρτους ει μη πεντε : א

 

 

A Textual Commentary On Matthew 14:17

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.