Matthew 14:21

οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι, χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων.

And those who ate were about five thousand men, besides women and children.

Matt 14:21 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]52
Οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι, χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων.

MSS: C, E, G, K, M, S, Y, Ω, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 892 (f60v-61r), ℓ339

Matt 14:21 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
οι δε εσθιοντες ησαν ανδρες ωσι πεντακισχιλιοι χωρις γυναικων και παιδιων :

Matt 14:21 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]12bc2
Οι δε εσθιοντες ησαν ανδρες ωσει πεντακισχειλιοι χωρις γυναικων και παιδιων

Matt 14:21 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Οι δε εσθιοντες ησαν ανδρες ωσει πεντακισχιλιοι χωρις γυναικων και παιδιων·

Matt 14:21 [Codex Bezae Cantabrigiensis (De05) (5th century)]47v
Οι δε αισθιοοντες ησαν ανδρες ως πεντακισχειλιοι χωρις παιδιων και γυναικων

Matt 14:21 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]22rc1
οἱ δε ἐσθίοντες· ἦσαν· ἄνδρες ὡσἐῖ πεντακισχίλιοι· χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων·

Matt 14:21 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]52
οι δε εσθιοντες ησαν ανδρες πεντακισχειλιοι χωρις γυναικων και παιδιων.

Matt 14:21 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]63
Οι δε λ εσθιοντες ησαν ανδρες ως πεντα κισχιλιοι χωρις γυναικων και παιδιων

Matt 14:21 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]48v
οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων.

Matt 14:21 [Peshitta]
ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܶܐܟ݂ܰܠܘ ܗܳܘܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܐܰܠܦ݂ܶܐ ܚܰܡܫܳܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܢܶܫܶܐ ܘܰܛܠܳܝܶܐ܂

Matt 14:21 [Vulgate]
manducantium autem fuit numerus quinque milia virorum exceptis mulieribus et parvulis

Critical Apparatus :

(1) εσθιοντες : א, B, C, E, G, K, M, S, W, Y, Δ?, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, ℓ339, Majority
(2) αισθιοντες : D

(3) ανδρες : א, B, C, D, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 892, 1582, ℓ339, Majority
(4) OMIT ανδρες : 700

(5) ωσει : B, C, E, G, K, M, S, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 700, 892, ℓ339, Majority
(6) ωσι : א
(7) ως : D, Δ, 33, 1582
(8) OMIT ωσει : W

(9) πεντακισχιλιοι : א, C, E, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, ℓ339, Majority
(10) πεντακισχειλιοι : B, D, W

(11) γυναικων και παιδιων : א, B, C, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 700, 892, ℓ339, Majority
(12) παιδιων και γυναικων : D
(13) παιδων και γυναικων : 1, 1582

 

 

A Textual Commentary On Matthew 14:21

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.