Matthew 14:27

εὐθὲως δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, λέγων· θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε.

But immediately Jesus spoke to them, saying, “Take courage! It is I. Do not be afraid.”

Matt 14:27 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]52-53
Εὐθὲως δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, λέγων· Θαρσεῖτε· ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε.

MSS: G, F (f18vc1), K (f45r-v), M, S (f45v-46r), Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 10 (f39v-40r), 11 (f74r), 12, 22 (f28v), 33 (f107r), 43, 201, 490 (f31vc1-2), 500, 556, 1582, 1701 (f28r), ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii) (f81vc1)

Matt 14:27 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
ευθυς δε ελαλησεν ο IC αυτοις λεγων θαρσιτε εγω ειμι μη φοβισθε

Matt 14:27 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]12bc3
ευθυς δε ελαλησεν ο ΙC αυτοις λεγων θαρσειτε εγω ειμι μη φοβεισθε

Matt 14:27 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Ευθεως δε ελαλησεν αυτοις ο ΙC λεγων· θαρσειτε εγω ειμι μη φοβεισθαι·

MSS: C, 44, 157? (f60v)

Matt 14:27 [Codex Bezae Cantabrigiensis (De05) (5th century)]48v
ευθευ.ς δε ελαλησεν αυτοις λεγων θαρρειτε εγω ειμει· μη φοβεισθαι.

Matt 14:27 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]22vc1
Ἐυθὲως δὲ ἐλάλησεν ἁὐτοῖς ὁ ΙC· λέγων· θαρσεῖτε· ἐγώ εἰμι μη φοβεῖσθε·

Matt 14:27 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]53
ευθεως δε ελαλησεν αυτοις ο ΙC λεγων θαρσειται εγω ειμει μη φοβισθαι

Matt 14:27 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]63
Ευθεως δε ελαλησεν αυτοις ο ΙC λεγων· Θαρσειτε εγω ειμι μη φοβεισθε.

Matt 14:27 [Minuscule 438 (Add MS 5111) (12th century)]59r
εὐθὲως δὲ ἐλάλησεν ὁ ἰς λέγων· θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι μὴ φοβεῖσθε.

Matt 14:27 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]48v
ἐυθὺς δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ ἰς  λέγων· θαρσεῖτε· ἐγώ εἰμι μὴ φοβεῖσθε·

MSS: 13, 700

Matt 14:27 [Peshitta]
ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܰܪܫܳܥܬ݂ܶܗ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܬ݂ܠܰܒ݈݁ܒ݂ܘ ܐܶܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܠܽܘܢ܂

Matt 14:27 [Vulgate]
statimque Iesus locutus est eis dicens habete fiduciam ego sum nolite timere

Critical Apparatus :

(1) ευθεως : C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii), Majority
(2) ευθευς : D
(3) ευθυς : א, B, 13, 700, 892

(4) αυτοις ο ιησους : C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 490, 500, 556, 700, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii), Majority
(5) ο ιησους αυτοις : א¹, B
(6) OMIT αυτοις : 4, 438
(7) OMIT ο ιησους : א*, D, 892, 901

(8) θαρσειτε : B, C, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii), Majority
(9) θαρσιτε : א
(10) θαρρειτε : D
(11) θαρσειται : W

(12) ειμι : א, B, C, E, F, G, K, M, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii), Majority
(13) ειμει : D, W
(14) ειμη : L

(15) φοβεισθε : B, E¹, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1z 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii), Majority
(16) φοβισθε : א
(17) φοβησθε : E*, 9
(18) φοβεισθαι : C, D, 44, 157?
(19) φοβισθαι : W

 

 

A Textual Commentary On Matthew 14:27

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.