Matthew 14:31

εὐθέως δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα, ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ· ὀλιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας;

And immediately Jesus stretched out his hand, took hold of him and said to him, “O you of little faith, why did you doubt?”

Matt 14:31 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]53
Εὐθέως δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα, ἐπελάβετο αὐτοῦ, καὶ λέγει αὐτῷ· Ὀλιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας;

MSS: B, C, D, F (f18v-19r), G, K, M (f52v-53r), S (f46rc1-2), Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 438, 490, 500, 556, 892, 901 (f30r), 1582, 1701 (f28r), ℓ339 (ii)

Matt 14:31 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
ευθυς δε ο IC εκτινας την χειρα επελαβετο αυτου και λεγει αυτω ολιγοπιστε εις τι εδιστασας

Matt 14:31 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]12bc3
ευθεως δε ο ΙC εκτεινας την χειρα επελαβετο αυτου και λεγει αυτω ολιγοπιστε εις τι εδιστασας

Matt 14:31 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
ευθεως δε ο ΙC εκτεινας την χειρα Επελαβετο αυτου και λεγει αυτω· ολιγοπιστε εις τι εδιστασας·

Matt 14:31 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]48v
Ευθεως δε ο ιης εκτεινας την χειρα επελαβετο αυτου και λεγει αυτω ολιγοπιστε εις τι εδιστασας

Matt 14:31 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]22vc1-2
εὐθέως δὲ ὁ ΙC· ἐκτείνας τὴν χεῖρα· ἐπελάβετο αὐτοῦ· καὶ λέγει αὐτῶ· ὀλιγόπιστε εἰς τί ἐδίστασας·

Matt 14:31 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]53
Ευθεως δε ο ΙC εκτινας την χειρα επελαβετο αυτου   και λεγει αυτω ολιγοπιστε εις τι εδιστασας·

Matt 14:31 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]64
Ευθεως δε ο ΙC εκτεινας την χειρα επελαβετο αυτου και λεγει αυτω· Ολιγοπιστε εις τι εδιστασας.

Matt 14:31 [Uncial 073 (6th century)]
ευθεως δε ο IC ….

Matt 14:31 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]40rc1
καὶ εὐθέωςἰς ἐκτείνας τὴν χεῖρα, ἐπελάβετο αὐτοῦ· καὶ λέγει αὐτῶ· ὀλϊγόπιστε· εἰς τί ἐδίστασας.

Matt 14:31 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]49r
ἐυθὺς δὲ ὁ ἰς ἐκτείνας τὴν χεῖρα, ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ· ὀλιγόπιστε εἰς τί ἐδίστασας.

Matt 14:31 [Peshitta]
ܘܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܦ݁ܫܰܛ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܚܕ݁ܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܙܥܽܘܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ܬ݁܂

Matt 14:31 [Vulgate]
et continuo Iesus extendens manum adprehendit eum et ait illi modicae fidei quare dubitasti

Critical Apparatus :

(1) ευθεως δε : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 073, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  13, 22, 33, 43, 44, 157, 438, 490, 500, 556, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii), Majority
(2) ευθυς δε : א, 700
(3) και ευθεως : 201

(4) ο ιησους : א, B, C, D, E¹, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9§, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii), Majority
(5) OMIT ο ιησους : E*

(6) εκτεινας : B, C, D, E¹, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii), Majority
(7) εκτινας : א, E*, W
(8) εκτεινας ο ιησους : 9§

(9) λεγει : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii), Majority
(10) λεγων : 4

(11) εδιστασας : א, B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), Majority
(12) εδηστασας : L
(13) εδιστας : ℓ1086 (ii)

 

 

Early Church Fathers

(1) Origen (Comment. In Matthaeum, Tomus X, p884, Patrologia Graeca, J.P. Migne)
Ὀλιγόπιστε εἰς τί ἐδίστασας;

 

 

A Textual Commentary On Matthew 14:31

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.