Matthew 14:33

οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ, ἐλθόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, λέγοντες· ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς εἶ.

Matt 14:33 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]53
Οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ, ἐλθόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, λέγοντες· Ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς εἶ.

MSS: F (f19rc1), G, M, K, S, W, Y, Δ, Ω, 4 (f32r), 7, 8, 9, 10, 11, 12 (p109-110), 33, 43, 44 (f43r-v), 157 (f61r), 201, 438, 490 (f31v-32r), 500 (f39r-v), 556 (f27v), 901 (f30r), 1701 (f28r), ℓ1086 (ii) (f82rc1)

Matt 14:33 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
οι δε εν τω πλοιω προσεκυνησαν αυτω λεγοντες αληθως ΘY υς ει :

Matt 14:33 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]12bc3
οι δε εν τω πλοιω προσεκυνησαν αυτω λεγοντες αληθως ΘΥ υιος ει

MSS: א, B, C, Σ, 1, 22, 700, 892, 1582 (f41v)

Matt 14:33 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
οι δε εν τω πλοιω προσεκυνησαν αυτω λεγοντες αληθως ΘΥ υς ει·

Matt 14:33 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]48v
Οι δε εν τω πλοιω ελθοντες προσεκυνησαν αυτω λεγοντες αληθως ϔιος ΘΥ ει συ·

Matt 14:33 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]22vc2
οἱ δὲ ἐν τῶ πλοίω· ἐλθόντες προσἐκύνησαν αὐτῶ· λέγοντες· ἀληθῶς ΘΥ υς εἶ·

Matt 14:33 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)] 54
οι δε εν τω πλοιω ελθοντες προσεκυνησαν αυτω λεγοντες αληθως ΘΥ ϋϊος ει·

Matt 14:33 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]64
Οι δε εν τω πλοιω ελθοντες προσεκυνησαν αυτω λεγοντες· Αληθως ΘΥ υς  ει.

Matt 14:33 [Peshitta]
ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܶܐܠܦ݂ܳܐ ܣܓ݂ܶܕ݂ܘ ܠܶܗ ܘܶܐܡܰܪܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܒ݁ܪܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ܂

Matt 14:33 [Vulgate]
qui autem in navicula erant venerunt et adoraverunt eum dicentes vere Filius Dei es

Critical Apparatus :

(1) τω πλοιω : א, B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii), Majority
(2) το ποιω : L

(3) ελθοντες : E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 892mg, 901, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii),
(4) προσελθοντες : 13
(5) OMIT ελθοντες : א, B, C, Σ, 1, 22, 700, 892*, 1582

(6) αυτω : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1086 (ii), Majority
(7) αυτον : ℓ339 (ii)

(8) αληθως : א, B, C, D, E¹, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii), Majority
(9) αληθος : E*, L

(10) θεου υιος : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086 (ii), Majority
(11) υιος θεου : D

(12) ει : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892,, 901 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086 (ii), Majority
(13) ADD συ : D

 

 

A Textual Commentary On Matthew 14:33

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.