Matthew 14:4

ἔλεγεν γὰρ αὐτῷ ὁ Ἰωάννης· οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν αὐτήν.

For John said to him, “It is not allowed for you to have her.”

Matt 14:4 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]50
Ἔλεγε γὰρ αὐτῷ ὁ Ἰωάννης· Οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν αὐτήν.

MSS: Y, 7, 8, 13 (f18vc1), 22, 43, 44, 201, 438, 500, 892 (f59v), ℓ339 (f49rc2)

Matt 14:4 [Papyrus 103 (Ƿ103)]1v
ε(λ)[.]γεν [… . ……. ….] ουκ εξεστιν σοι εχ[… ..]την

Matt 14:4 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Eλεγεν γαρ ϊωαννης αυτω ουκ εξεστιν σοι εχιν αυτην

Matt 14:4 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
Eλεγεν γαρ ο ϊωανης αυτω ουκ εξεστιν σοι εχειν αυτην

Matt 14:4 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
ελεγεν γαρ αυτω ο ϊωαννης ουκ εξεστιν σοι εχεν αυτην·

Matt 14:4 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]46v
Ελεγεν γαρ αυτω ο ϊωαννης ουκ εξεστιν σοι εχειν αυτην·

Matt 14:4 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]45v
Ἔλεγεν γὰρ αὐτω ὁ ϊωάννης· οὐκ ἔξεστί- σοι ἔχειν αὐτήν.

Μatt 14:4 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]21rc1
Ἔλεγεν γὰρ αὐτῶ ὁ ϊωάννης· οὐκ έξεστίν σοι ἔχειν αὐτήν·

MSS: D, E, G, N, W, Δ, Ω

Matt 14:4 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]31vc2

Matt 14:4 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
ελεγεν γαρ αυτω ο ϊωαννης ουκ εξεστιν σοι εχειν αυτην·

Matt 14:4 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]51
Ελεγεν γαρ αυτω ο ϊωαννης ουκ εξεστιν σοι εχειν αυτην

Matt 14:4 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]62
Ελεγεν γαρ αυτω ο Ιωαννης. Ουκ εξεστιν σοι εχειν αυτην·

Matt 14:4 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]47r-v
ἔλε<+γε>γὰρ αὐτῷ ὁ ἰωάννης· οὐκ ἔξεστι σοι ἔχειν αὐτήν·

Matt 14:4 [Peshitta]
ܐܳܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕ݁ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ܂

Matt 14:4 [Vulgate]
dicebat enim illi Iohannes non licet tibi habere eam

Critical Apparatus :

(1) ελεγε : Y, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700c, 892, ℓ339
(2) ελεγεν : Ƿ103, א, B, C, D, E, G, K1, L, N, W, Δ, Ω, 1582
(3) ελε : K*, 700*

(4) αυτω ο ιωαννης : C, D, E, G, K, L, N, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, ℓ339, Majority
(5) ο ιωανης αυτω : B
(6) ιωανης αυτω : 1א
(7) ιωαννης : א*

(8) εξεστι : Y, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, ℓ339
(9) εξεστιν : א, B, C, D, E, G, K, N, W, Δ, Ω
(10) εξεστην : 4
(11) αιξεστιν : L

(12) σοι : א, B, C, D, E, G, K, N, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, ℓ339, Majority
(13) οι : L

(14) εχειν : B, D, E, G, K, L, N, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, ℓ339, Majority
(15) εχιν : א
(16) εχεν : C

 

ΡΜΕ / Ϛ :

7 (f44r)

 

A Textual Commentary On Matthew 14:4

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.