Matthew 14:4

ἔλεγεν γὰρ αὐτῷ ὁ Ἰωάννης· οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν αὐτήν.

For John said to him, “It is not lawful for you to have her.”

Matt 14:4 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]50
Ἔλεγε γὰρ αὐτῷ ὁ Ἰωάννης· Οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν αὐτήν.

MSS: Y, 7, 8, 9, 10, 12, 13 (f18vc1), 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 892 (f59v), 901 (f29r), 1701 (f26v), ℓ339 (f49rc2)

Matt 14:4 [Papyrus 103 (Ƿ103)]1v
ε(λ)[.]γεν [… . ……. ….] ουκ εξεστιν σοι εχ[… ..]την

Matt 14:4 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
Eλεγεν γαρ ϊωαννης αυτω ουκ εξεστιν σοι εχιν αυτην

Matt 14:4 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
Eλεγεν γαρ ο ϊωανης αυτω ουκ εξεστιν σοι εχειν αυτην

Matt 14:4 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
ελεγεν γαρ αυτω ο ϊωαννης ουκ εξεστιν σοι εχεν αυτην·

Matt 14:4 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]46v
Ελεγεν γαρ αυτω ο ϊωαννης ουκ εξεστιν σοι εχειν αυτην·

Matt 14:4 [Codex Basilensis (E07) (8th century)]45v
Ἔλεγεν γὰρ αὐτω ὁ ϊωάννης· οὐκ ἔξεστί- σοι ἔχειν αὐτήν.

Μatt 14:4 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]21rc1
Ἔλεγεν γὰρ αὐτῶ ὁ ϊωάννης· οὐκ έξεστίν σοι ἔχειν αὐτήν·

MSS: D, E, G, N, W, Δ, Σ, Ω, 33 (f106v)

Matt 14:4 [Codex Purpureus Petropolitanus (N022) (6th century)]
ελεγεν γαρ αυτω ο ϊωαννης ουκ εξεστιν σοι εχειν αυτην·

Matt 14:4 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]51
Ελεγεν γαρ αυτω ο ϊωαννης ουκ εξεστιν σοι εχειν αυτην

Matt 14:4 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]62
Ελεγεν γαρ αυτω ο Ιωαννης. Ουκ εξεστιν σοι εχειν αυτην·

Matt 14:4 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]47r-v
ἔλε<+γε>γὰρ αὐτῷ ὁ ἰωάννης· οὐκ ἔξεστι σοι ἔχειν αὐτήν·

Matt 14:4 [Peshitta]
ܐܳܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕ݁ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ܂

Matt 14:4 [Vulgate]
dicebat enim illi Iohannes non licet tibi habere eam

Critical Apparatus :

(1) ελεγε : Y, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700c, 892, 901, 1701, ℓ339
(2) ελεγεν : Ƿ103, א, B, C, D, E, G, K¹, L, M, N, S, W, Δ, Σ, Ω, 33, 1582
(3) ελε : K*, 700*

(4) αυτω ο ιωαννης : C, D, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556¿, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(5) αυτω ιωαννης : 11
(6) ο ιωανης αυτω : B
(7) ιωανης αυτω : ¹א
(8) ιωαννης : א*

(9) ουκ : א, B, C, D, E, G, K, L, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(10) οτι ουκ : M

(11) εξεστι : M, S, Y, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339
(12) εξεστιν : א, B, C, D, E, G, K, N, W, Δ, Σ, Ω, 33,
(13) εξεστην : 4
(14) αιξεστιν : L

(15) σοι : א, B, C, D, E, G, K, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(16) οι : L

(17) εχειν : B, D, E, G, K, L, M, N, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(18) εχιν : א
(19) εχεν : C

 

 

ΡΜΕ / Ϛ :

7 (f44r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 14:4

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.