Matthew 14:8

ἡ δὲ προβιβασθεῖσα ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς, δός μοι, φησίν, ὧδε ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ.

And she, prompted by her mother, “Give me,” she said, “here on a platter, the head of John the Baptist.”

Matt 14:8 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]51
Ἡ δὲ, προβιβασθεῖσα ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς, Δός μοι, φησίν, ὧδε ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ Bαπτιστοῦ.

MSS: G, M, S (f44v-45r), Y, Ω (f80c1-2), 1, 8, 9 (f41r), 11, 12, 22, 43 ({φησίν}=ligature) (f35r), 44 (f41v-42r), 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901 (f29r), 1582, 1701 (f26v), ℓ339 (f49rc2-vc1)

Matt 14:8 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
η δε προβιβασθισα ϋπο της μρς αυτης δος μοι φησιν ωδε επι πινακι την κεφαλην ϊωαννου του βαπτιστου

MSS: א, Σ

Matt 14:8 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
H δε προβιβασθεισα υπο της μητρος αυτης δος μοι φησιν ωδε επι πινακι την κεφαλην ϊωανου του βαπτιστου

Matt 14:8 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Η δε προβειβασθεισα υπο της μρς αυτης· δος μοι φησιν ωδε επι πινακι την κεφαλην ϊωαννου του βαπτιστου·

Matt 14:8 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]46v
Η δε προβιβασθεισα· ϋπο της μητρος αυτης ειπεν δος μοι ωδε την κεφαλην ϊωαννου του βαπτιστου

* την = different hand

Matt 14:8 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]21rc1-2
ἡ δὲ προβιβασθεῖσα ϋπὸ τῆς μρς αὐτῆς· δός μοι φησὶν· ὧδὲ· ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν ϊωάννου τοῦ βαπτιστȢ·

Matt 14:8 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]31vc2||211rc1
ἡ δὲ προβηβασθησα ϋπὸ || τῆς μρς αὐτῆς, δός μοι φησιν ὧδε ἐπι πίνακι τὴν κεφαλὴν ϊωάννου τοῦ βαπτιστοῦ·

* f32rc1 = Jn 5:29
* f39vc2 = Jn 7:36
* f40rc1  = Mt 18:10

Matt 14:8 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]51
Η δε προβιβασθεισα ϋπο της μητρος αυτης ειπεν   δος μοι φησιν ωδε επι πινακει την κεφαλην ϊωαννου του βαπτιστου

Matt 14:8 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]62
Η δε προβιβασθεισα υπο της μητρος αυτης. Δος μοι φησιν ωδε επι πινακει την κεφαλην του Ιωαννου του βαπτιστου

Matt 14:8 [Peshitta]
ܗܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܰܠܦ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܶܐܡܳܗ ܐܶܡܪܰܬ݂ ܗܰܒ݂ ܠܺܝ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܒ݁ܦ݂ܺܝܢܟ݁ܳܐ ܪܺܫܶܗ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ܂

Matt 14:8 [Vulgate]
at illa praemonita a matre sua da mihi inquit hic in disco caput Iohannis Baptistae

Critical Apparatus :

(1) προβιβασθεισα : B, D, E¹, G, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 11, 12, 22, 33?, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892?, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(2) προβιβασθισα : א, Σ
(3) προβιβασθησα : E*, 4, 10, 13
(4) προβειβασθεισα : C
(5) προβηβασθισα : K
(6) προβηβασθησα : L

(7) αυτης : א, B, C, E, G, K, L, M, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(8) ADD ειπεν : D, W, Peshitta

(9) φησιν : א, B, C, E, G, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(10) φισιν : K
(11) OMIT φησιν : D

(12) ωδε : א, B, C, D, E, G, K, L M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(13) OMIT ωδε : 7

(14) επι πινακι : א, B, C, E, G, K, L, M, S, Y, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(15) επι πινακει : W, Δ
(16) OMIT επι πινακι : D

(17) ιωαννου : א, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(18) ιωανου : B
(19) του ιωαννου : Δ

 

 

A Textual Commentary On Matthew 14:8

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.