Matthew 14:9

καὶ ἐλυπηθη ὁ βασιλεὺς· διὰ δὲ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς συνανακειμένους, ἐκέλευσεν δοθῆναι.

And the king was grieved, but because of the oath and those who sat together, he commanded it to be granted.

Matt 14:9 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]51
Καὶ ἐλυπηθη ὁ βασιλεὺς· διὰ δὲ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς συνανακειμένους, ἐκέλευσε δοθῆναι.

MSS: Y, 4, 7, 8, 9, 10, 11 (f71v-72r), 12, 22?, 43, 44, 157 (f59r), 201, 438, 490, 500, 556 (f26r), 892, 901, 1701 (f26v), ℓ339 (f49vc1)

Matt 14:9 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]
και ελυπηθη ο βασιλευς δια δε τους ορκους και τους συνανακιμενους εκελευσεν δοθηναι

Matt 14:9 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]
Kαι λυπηθει ο βασιλευς δια τους ορκους και τους συνανακειμενους εκελευσεν δοθηναι

Matt 14:9 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
και ελυπηθη ο βασιλευς· δια Δε τους ορκους και τους συνανακειμενους εκελευσεν δοθηναι

MSS: C, S (f45rc1), Σ, Ω

Matt 14:9 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]46v
Και λυπηθεις ο βασιλευς δια τους ορκους και δια τους συνανακειμενους εκελευσεν δοθηναι

Matt 13:53 [Codex Boreelianus (F09) (9th century)]17rc1
… καὶ τους συνἀνακειμενους, ἐκέλευσεν δοθῆναι·

* lacunae from Mt 13:55

Matt 14:9 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]21rc2
Καὶ ἐλυπηθη ὁ βασιλεύς· δια δὲ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς συνακειμένους· ἐκέλευσεν δοθῆναι·

MSS: G, K

Matt 14:9 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]51
Και ελυπηθη ο βασιλευς   δια δετους ορκους και τους συνανακειμενους εκελευσεν δοθηναι

Matt 14:9 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]62
και ελυπηθη ο βασιλευς. Δια δε τους ορκους και τους συνανκειμενους εκελευσεν δοθηναι

Matt 14:9 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]47v
καὶ λυπηθεὶς ὁ βασιλεὺς διὰ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς συνανακειμένους ἐκέλευσε δοθῆναι·

Matt 14:9 [Peshitta]
ܘܟ݂ܶܪܝܰܬ݂ ܠܶܗ ܠܡܰܠܟ݁ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܘܰܣܡܺܝܟ݂ܶܐ ܦ݁ܩܰܕ݂ ܕ݁ܢܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܳܗ܂

Matt 14:9 [Vulgate]
et contristatus est rex propter iuramentum autem et eos qui pariter recumbebant iussit dari

Critical Apparatus :

(1) ελυπηθη : E, G, K, S, L, M, W, Y, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22?, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 892, 901, 1701, ℓ339, Majority
(2) λυπηθει : B
(3) λυπηθεις : D, 1, 700, 1582
(4) λυπιθης : 13

(5) δε : א, C, E, G, K, L¹, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 892, 901, 1701, ℓ339, Majority
(6) OMIT δε : B, D, L*, 1, 13, 700, 1582

(7) και (ii) : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, Y, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339
(8) ADD δια : D

(9) συνανακειμενους : B, C, D, E, F, L, S, Y, W, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(10) συνανακιμενους : א
(11) συνανακημενους : M
(12) συνανκειμενους : Δ
(13) συνακειμενους : G, K

(14) εκελευσε : Y, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339
(15) εκελευσεν : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω

(16) δοθηναι : א, B, C, D, E, F, G, K, M, S, Y, W, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1701, ℓ339
(17) δωθηναι : L,
(18) ADD αυτη : 1, 13, 1582

 

 

A Textual Commentary On Matthew 14:9

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.