Matthew 15:16

ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· ἀκμὴν καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε;

And Jesus said, “Are you also still without understanding?”

Matt 15:16 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]55
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· Ἀκμὴν καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε;

MSS: C, G, K, Y, Ω, 7, 8, 13 (f20rc2), 22 (f29v-30r), 43, 44, 201, 438, 500, 700

Matt 15:16 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f1vc1
Ο δε ειπεν ακμην και ϋμις ασυνετοι εστε

Matt 15:16 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]13ac2
ο δε ειπεν ακμην και υμεις ασυνετοι εστε

Matt 15:16 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Ο δε ΙC ειπεν ακμην και υμεις ασυνετοι εστε

Matt 15:16 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]50v
Ο δε ειπεν ακνην και ϋμεις ασυνετοι εστε

Matt 15:16 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]23vc2
ὁ δὲ ΙC εἶπεν· ἀκμὴν· καὶ ϋμεῖς· ἀσύνετοί ἐστὲ·

Matt 15:16 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]55
Ο δε ΙC ειπεν  ακμην και ὑμεις ασυνετοι εσται

Matt 15:16 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]65
Ο δε ΙC ειπεν· Ακμην και υμεις α συνετουι εστε

Matt 15:16 [Peshitta]
ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܣܬ݁ܰܟ݁ܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ܂

Matt 15:16 [Vulgate]
at ille dixit adhuc et vos sine intellectu estis

Critical Apparatus :

(1) ιησους : C, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, Majority
(2) OMIT ιησους : א, B, D, Peshitta, Vulgate

(3) ακμην : B, C, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, Majority
(4) ακνην : D

(5) υμεις : B, C, D, G, K, W, Y, Δ1, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, Majority
(6) υμις : א
(7) μεις : Δ*

(8) ασυνετοι : א, B, C, D, G, K, W, Y, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, Majority
(9) α συνετουι : Δ

(10) εστε : א, B, C, D, G, K, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, Majority
(11) εσται : W

 

 

A Textual Commentary On Matthew 15:16

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.