Matthew 15:18

τὰ δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ στόματος, ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχεται, κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.

But the things that proceed from the mouth come forth from the heart, and these defile the man.

Matt 15:18 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]55
Τὰ δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ στόματος, ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχεται, κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.

MSS: B, C, E (f49r-v), G, K, O, S (f47rc2), Y, Δ, Σ, Ω (f85c2-86c1), 1, 7, 8, 9, 11, 12, 22 (f30r), 43, 44, 157 (f62v), 201, 438, 490 (f32vc2), 500, 700 (f50r-v), 892 (f63r-v), 1582 (f42v-43r), 1701 (f29v), ℓ339

Matt 15:18 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f1vc1
τα δε εκπορευομενα εκ του στοματος εκ της καρδιας

* Scribe omitted εξερχεται κακεινα κοινοι τον ανθρωπον as he moved his eyes to εξερχονται in Mt 15:19

Matt 15:18 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]13ac2
τα δε εκπορευομενα εκ του στοματος εκ της καρδιας εξερχεται κακεινα κοινοι τον ανθρωπον

Matt 15:18 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Τα δε εκπορευομενα εκ του στοματος εκ της καρδιας εξερχεται· κακεινα κοινοι τον ανον·

Matt 15:18 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]50v
Τα δε εκπορευομενα εκ του στοματος εκ της καρδιας εξερχεται εκεινα κοινωνει τον ανθρωπον

Matt 15:18 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]24rc1
τὰ δὲ ἐκπορευόμενα· ἐκ τοῦ στόματος· ἐκ της καρδίας ἐξέρχεται· κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ανον·

Matt 15:18 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]56
τα δε εκπορευομενα εκ του στοματος εκ της καρδιας εξερχεονται

* Error due to haplography: the scribe confused εξερχεται with εξερχονται in Matt 15:19. Later scribe corrected εξερχεται to εξερχονται.

Matt 15:18 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]65
Τα δε εκπορευομενα εκ του στοματος εκ της καρδιας εξερχεται κακεινα κοινοι τον ανον

Matt 15:18 [Peshitta]
ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܳܐ ܢܳܦ݂ܶܩ ܡܶܢ ܠܶܒ݁ܳܐ ܢܳܦ݂ܶܩ ܘܗܽܘܝܽܘ ܡܣܰܝܶܒ݂ ܠܶܗ ܠܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ܂

Matt 15:18 [Vulgate]
quae autem procedunt de ore de corde exeunt et ea coinquinant hominem

Critical Apparatus :

(1) εξερχεται : B, C, D, E, G, K, L, O, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157?, 201, 438, 490, 500, 700, 892, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(2) εξερχονται : F, M, 4, 10, 556, 901

(3) κακεινα : B, C, E, F, G, K, L, M, O, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(4) και εκεινα : 13
(5) εκεινα : D

(6) κοινοι : B, C, E, F, G, K, L, M, O, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(7) κοινωνει : D

(8) ανθρωπον : B, C, D, E, F, G, K, M, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(9) ανθρωπων : L¿ (ανων)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 15:18

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.