Matthew 15:20

ταῦτά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον· τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶν φαγεῖν, οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.

Matt 15:20 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]55
Ταῦτά ἐστι τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον· τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶ φαγεῖν, οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.

MSS: Y, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700

Matt 15:20 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f1vc1
Ταυτα εστιν τα κοινουντα τον ανον το δε ανιπτοις χερσιν φαγιν ου κοινοι τον ανον

Matt 15:20 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]13ac3
ταυτα εστιν τα κοινουντα τον ανθρωπον το δε ανιπτοις χερσιν φαγειν ου, κοινοι τον ανθρωπον

Matt 15:20 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
ταυτα εστιν τα κοινουντα τον ανον· το δε ανιπτοις χερσιν φαγειν ου κοινει τον ανον·

Matt 15:20 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]50v
Ταυτα εισιν τα κοινωνουντα τον ανθρωπον το δε ανειπτοις χερσιν φαγειν ου κοινωνει τον ανθρωπον

Matt 15:20 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]24rc1-2
ταῦτά ἐστὶν· τὰ κοινοῦντα τὸν ανον· τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶν φαγεῖν· οὐ κοινοῖ τὸν ανον·

Matt 15:20 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]47r

Matt 15:20 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]56
ταυτα εστιν τα κοινουντα τον ανθρωπον το δε ανιπτοις χερσιν φαγειν ου κοινοι τον ανον

Matt 15:20 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]65-66
Ταυτα εστιν τα κοινουντα τον ανον Το δε ανιπτοις χερσιν φαγειν ου κοινοι τον ανον

Matt 15:20 [Peshitta]
ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܕ݁ܰܡܣܰܝܒ݂ܳܢ ܠܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܢ ܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܶܝܢ ܢܶܠܥܰܣ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܡܫܳܓ݂ܳܢ ܐܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܠܳܐ ܡܶܣܬ݁ܰܝܰܒ݂܂

Matt 15:20 [Vulgate]
haec sunt quae coinquinant hominem non lotis autem manibus manducare non coinquinat hominem

Critical Apparatus :

(1) εστι : Y, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700
(2) εστιν : א, B, C, G, K, W, Δ
(3) εισιν : D

(4) κοινουντα : א, B, C, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, Majority
(5) κοινωνουντα : D

(6) ανιπτοις : א, B, C, G, K, W, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, Majority
(7) ανειπτοις : D

(8) χερσι : K, Y, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700
(9) χερσιν : א, B, C, D, G, W, Δ, 13

(10) φαγειν : B, C, D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 500, 700
(11) φαγιν : א

(12) κοινοι : א, B, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, Majority
(13) κοινει : C
(14) κοινωνει : D

 

 

A Textual Commentary On Matthew 15:20

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.