Matthew 15:20

ταῦτά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον· τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶν φαγεῖν, οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.

These are the things which defile a man, but to eat with unwashed hands does not defile a man.

Matt 15:20 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]55
Ταῦτά ἐστι τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον· τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶ φαγεῖν, οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.

MSS: M, S (f47r-v), Y, Ω, 1, 7, 8, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 700, 1582, ℓ339

Matt 15:20 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f1vc1
Ταυτα εστιν τα κοινουντα τον ανον το δε ανιπτοις χερσιν φαγιν ου κοινοι τον ανον

Matt 15:20 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]13ac3
ταυτα εστιν τα κοινουντα τον ανθρωπον το δε ανιπτοις χερσιν φαγειν ου, κοινοι τον ανθρωπον

Matt 15:20 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
ταυτα εστιν τα κοινουντα τον ανον· το δε ανιπτοις χερσιν φαγειν ου κοινει τον ανον·

Matt 15:20 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]50v
Ταυτα εισιν τα κοινωνουντα τον ανθρωπον το δε ανειπτοις χερσιν φαγειν ου κοινωνει τον ανθρωπον

Matt 15:20 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]24rc1-2
ταῦτά ἐστὶν· τὰ κοινοῦντα τὸν ανον· τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶν φαγεῖν· οὐ κοινοῖ τὸν ανον·

MSS: G, E (f49v)

Matt 15:20 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]56
ταυτα εστιν τα κοινουντα τον ανθρωπον το δε ανιπτοις χερσιν φαγειν ου κοινοι τον ανον

Matt 15:20 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]65-66
Ταυτα εστιν τα κοινουντα τον ανον Το δε ανιπτοις χερσιν φαγειν ου κοινοι τον ανον

Matt 15:20 [Peshitta]
ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܕ݁ܰܡܣܰܝܒ݂ܳܢ ܠܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܢ ܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܶܝܢ ܢܶܠܥܰܣ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܡܫܳܓ݂ܳܢ ܐܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܠܳܐ ܡܶܣܬ݁ܰܝܰܒ݂܂

Matt 15:20 [Vulgate]
haec sunt quae coinquinant hominem non lotis autem manibus manducare non coinquinat hominem

Critical Apparatus :

(1) εστι : M, S, Y, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, ℓ339
(2) εστιν : א, B, C, E, G, K, W, Δ,
(3) εισιν : D

(4) κοινουντα : א, B, C, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, ℓ339, Majority
(5) κοινωνουντα : D

(6) ανιπτοις : א, B, C, E, G, K, M, S, W, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, ℓ339, Majority
(7) ανειπτοις : D

(8) χερσι : K, M, S, Y, Ω, 1, 7, 8, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 700, 1582, ℓ339
(9) χερσιν : א, B, C, D, E, G, W, Δ, 13, 33, 892

(10) φαγειν : B, C, D, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 500, 700, 892, 1582, ℓ339
(11) φαγιν : א

(12) κοινοι : א, B, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, ℓ339, Majority
(13) κοινει : C
(14) κοινωνει : D

 

 

A Textual Commentary On Matthew 15:20

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.