Matthew 15:21

Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς, ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος.

And Jesus went out from there, he withdrew into the region of Tyre and Sidon.

Matt 15:21 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]55
Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς, ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος.

MSS: G, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 201 (f41vc1), 438, 500, 700

Matt 15:21 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f1vc1
Και εξελθων εκιθεν ο ΙC ανεχωρησεν εις τα μερη τυρου και σιδωνος

Matt 15:21 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]13ac3
Και εξελθων εκειθεν ο ΙC ανεχωρησεν εις τα μερη τυρου και σειδωνος

Matt 15:21 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Και εξελθων εκειθεν ο ΙC ανεχωρησεν εις τα μερη τυρου και σιδωνος·

Matt 15:21 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]50v
Και εξελθων εκειθεν ο ιης ανεχωρησεν εις τα μερη τυρου και σειδωνος

Matt 15:21 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]24rc2|ΡΝΖ
καὶ ἐΞελθὼν ἐκεῖθεν ὁ ΙC· ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τύρου· καὶ σιδῶνος.

Matt 15:21 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]47r

Matt 15:21 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]56
Και εξελθων εκειθεν ο ΙC ανεχωρησεν εις τα μερη τυρου και σιδωνος

Matt 15:21 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]66
Και εξελθων εκειθεν ο ΙC ανεχωρησεν εις τα μερη τυρου και σιδωνος.

Matt 15:21 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]44v
Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ ις· Ἀνεχώρισεν εἰς τὰ μέρη τύρου καὶ σιδῶνος·

Matt 15:21 [Peshitta]
ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܕ݁ܨܽܘܪ ܘܰܕ݂ܨܰܝܕ݁ܳܢ܂

Matt 15:21 [Vulgate]
et egressus inde Iesus secessit in partes Tyri et Sidonis

Critical Apparatus :

(1) εκειθεν : B, C, D, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 44Majority
(2) εκιθεν : א

(3) ανεχωρησεν : א, B, C, D, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 201, 438, 500, 700, Majority
(4) ανεχωρισεν : K, 44

(5) σιδωνος : א, C, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, Majority
(6) σειδωνος : B, D
(7) συδωνος : 13

 

ΚΘ :

Ω (f86c1), 7 (f46r), 44 (f44v), 438 (f70r), 500 (f40v), 700 (f50v)

 

ΡΝΗ / Ε  :

22 (f30r )

 

 

A Textual Commentary On Matthew 15:21

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.