Matthew 15:22

Καὶ ἰδού γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα, ἔκραύγασεν, αὐτῷ λέγουσα· ἐλέησόν με κύριε, υἱὲ Δαυεὶδ, ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται.

And behold, a Canaanite woman came out from that region, crying out, she said to him, “Have mercy on me, O Lord, son of David, my daughter is grievously demon-possessed.”

Matt 15:22 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]55
Καὶ ἰδού, γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα, ἔκραύγασεν, αὐτῷ λέγουσα· Ἐλέησόν με Κύριε, υἱὲ Δαβίδ, ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται.

Matt 15:22 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f1vc1
Και ϊδου γυνη χαναναια απο των οριων εκινων εξελθουσα εκραξε- λεγουσα ελεησον με κε ϋϊε δαδ η θυγατηρ μου κακως δαιμονιζετε

Matt 15:22 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]13ac3
και ιδου γυνη χαναναια απο των οριων εκεινων εξελθουσα εκραζεν λεγουσα ελεησον με κε υιος δαυειδ η θυγατηρ μου κακως δαιμονιζεται

Matt 15:22 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Και ιδου γυνη χαναναια απο των οριων εκεινων εξελθουσα εκραυγασεν λεγουσα· ελεησον με κε υε δαδ· η θυγατηρ μου κακως δαιμονιζεται·

Matt 15:22 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]50v
Και ϊδου γυνη χαναναια· απο των οριων εκεινων εξελθουσα εκραζεν οπισω αυτου λεγουσα ελεησον με κε ϋιος δαυειδ η θυγατηρ μου κακως δαιμονιζεται

Matt 15:22 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]24rc2
Καὶ ϊδού γυνὴ χαναναία· ἀπο των ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα· ἔκραύγασεν αὐτῶ· λέγουσα· ἐλέησόν με κε· υε δαδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται·

MSS: K, S (υιε), Y, Δ, Ω (f86c1-2), 7, 8, 22, 43 (f37r-v), 44, 157, 201, 438, 500

Matt 15:22 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]56
και ϊδου γυνη χαναναια απο των οριων εκεινων εξελθουσα εκραυγασεν αυτω λεγουσα ελεησον με κε ὑϊος δαυειδ η θυγατηρ μου κακως δαιμονιζεται

Matt 15:22 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]66
Και ιδου γυνη χαναναια απο των οριων εκεινων εξελθουσα εκραυγασεν αυτω λεγουσα· Ελεησον με κε  υε δαδ. Η θυγατηρ μου κακως δαιμονιζεται.

Matt 15:22 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]50v
Καὶ ἰδού γυνὴ χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἔκραζε λέγουσα· ἐλέησόν με κε υἱὸς δαδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται·

Matt 15:22 [Minuscule 892 (Add MS 33277) (9th century)]63v
και ιδου χαναναια απο των οριων εκεινων εξελθουσα εκραζε λεγουσα ελεησον με κε υιε δαδ · η θυγατηρ μου κακως δαιμονιζεται·

* left margin: ※ γυνη

Matt 15:22 [Peshitta]
ܘܗܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܟ݁ܢܰܥܢܳܝܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܬ݁ܚܽܘܡܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܢܶܦ݂ܩܰܬ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܩܳܥܝܳܐ ܘܳܐܡܪܳܐ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ ܡܳܪܝ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܒ݁ܪܰܬ݂ܝ ܒ݁ܺܝܫܳܐܝܺܬ݂ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܡܶܢ ܫܺܐܕ݂ܳܐ܂

Matt 15:22 [Vulgate]
et ecce mulier chananea a finibus illis egressa clamavit dicens ei miserere mei Domine Fili David filia mea male a daemonio vexatur

Critical Apparatus :

(1) απο των οριων εκεινων εξελθουσα : B, C, D, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, ℓ339, Majority
(2) απο των οριων εκινων εξελθουσα : א
(3) εξελθουσα απο των οριων εκεινων : Ο

(4) εκραυγασεν : C, E¹, G, K, S, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 500, Majority
(5) εκραυγαζεν : M, ℓ339
(6) εκραζε : 700, 892
(7) εκραζεν : B, D, O, 1, 1582
(8) εκραξεν : 13, א
(9) εκραυασεν : E*

(10) αυτω : E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 500, ℓ339, Majority
(11) οπισω αυτου : D
(12) OMIT αυτω : א, B, C, O, 1, 13, 700, 892, 1582

(13) υιε : א, C, E, G, K, M, O?, S, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 892, 1582, ℓ339, Majority
(14) υιος : B, D, W, 700

(15) δαβιδ :
(16) δαυιδ :
(17) δαυειδ : B, D, W
(18) δαδ : א, C, E, G, K, M, O, S, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, ℓ339, Majority

(19) κακως : א, B, C, D, E, G, K, M, O, S, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 700, 892, 1582mg, ℓ339, Majority
(20)  δεινως : 1, 1582*

(21) δαιμονιζεται : B, C, D, E, G, K, M, O, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, ℓ339, Majority
(22) δαιμονιζετε : א

 

ΚΘ : Περὶ τῆς Χαναναίας / Φοινικίσσης

G (f24rc2), 22 (f30r)

 

A Textual Commentary On Matthew 15:22

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.