Matthew 15:23

ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἠρώτων αὐτὸν, λέγοντες· ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν.

But he did not answer her a word. And his disciples came forward, they begged him, saying, “Send her away, for she is crying out after us.”

Matt 15:23 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]55-56
Ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἠρώτων αὐτὸν, λέγοντες· Ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν.

MSS: G, K, M, S (f47vc1), Y, 1, 7, 8 (f43vc1-2), 9, 10, 12 (p113), 33 (f107v), 43, 44 (f44v-45r), 157 (f62v), 201, 438 (f70r-v), 490 (f33r), 500, 556 (f28v), 700, 892, 901 (f30v), 1582, 1701 (f29v-30r), ℓ1086 (f97r-v)

Matt 15:23 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f1vc1-2
ὁ δε ουκ απεκριθη αυτη λογον και προσελθοντες οι μαθηται αυτου ηρωτου- αυτον λεγοντες απολυσον αυτην οτι κραζει οπισθεν ημων

Matt 15:23 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]13ac3
ο δε ουκ απεκριθη αυτη λογον και προσελθοντες οι μαθηται αυτου ηρωτουν αυτον λεγοντες απολυσον αυτην οτι κραζει οπισθεν ημων

Matt 15:23 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
ο δε ουκ απεκριθη αυτη λογον· Και προσελθοντες οι μαθηται αυτου ηρωτουν αυτον λεγοντες· απολυσον αυτην οτι κραζει οπισθεν ημων·

Matt 15:23 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]50v
Ο δε ουκ απεκριθη αυτη λογον και προσελθοντες οι μαθηται αυτου ηρωτουν αυτον λεγοντες· απολυσον αυτην οτι κραζει οπισθεν ημων

Matt 15:23 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]24rc2
ὁ Δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῆ λόγον· καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· ἠρώτων αὐτὸν· λέγοντες· ἀπόλυσον αὐτὴν· ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν·

Matt 15:23 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]56
ο δε ουκ απεκριθη αυτη λογον και προσελθοντες οι μαθηται αυτου ηρωτων αυτον λεγοντες απολυσον αυτην οτι κραζει εμπροσθεν ημων.

Matt 15:23 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]66
Ο δε ουκ απεκριθη αυτη λογον Και προσελθοντες οι μαθηται αυτου ηρωτων αυτον λεγοντες Απολησον αυτην οτι κραζει οπισθεν ημων.

Matt 15:23 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]86c2
ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῆ λόγον· ϰ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· ἠρώτω- αὐτῶν λέγοντες· ἀπόλυσον αὐτὴν· ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶ-·

Matt 15:23 [Peshitta]
ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܦ݁ܰܢܝܳܗ ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܘܰܩܪܶܒ݂ܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܥܰܘ ܡܶܢܶܗ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܫܪܺܝܗ ܕ݁ܩܳܥܝܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܪܰܢ܂

Matt 15:23 [Vulgate]
qui non respondit ei verbum et accedentes discipuli eius rogabant eum dicentes dimitte eam quia clamat post nos

Critical Apparatus :

(1) αυτη λογον : א, B, C, D, E, G, K, L,, M, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901?, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) αυτω λογω : 13

(3) προσελθοντες : א, B, C, D, G, K, L, M, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(4) προσελθονταις : E

(5) μαθηται αυτου : א, B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(6) OMIT αυτου : O, Σ

(7) ηρωτων : E¹, G, K, L, M, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901?, 1582, 1701, ℓ1086, Majority
(8) ηρωτον : E*, ℓ339
(9) ηρωτουν : א, B, C, D
(10) ηρωτησαν : 11, 22
(11) επηρωτον : 4

(12) αυτον : א, B, C, D, E, G, K, L, M, O, S, W, Y, Δ, Σ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(13) αυτων : Ω

(14) απολυσον : א, B, C, D, E, G, K, L, M, O, S, Y, W, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(15) απολησον : Δ

(16) κραζει : א, B, C, D, E, G, K, M, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(17) κραζη : L, 13

(18) οπισθεν : א, B, C, D, E, G, K, L, M, O, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901?, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(19) εμπροσθεν : W

 

 

A Textual Commentary On Matthew 15:23

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.