Matthew 15:25

Ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνησεν αὐτῷ, λέγουσα· κύριε, βοήθει μοι.

But she came and bowed down before him, saying, “Lord, help me.”

Matt 15:25 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]56
 δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνει αὐτῷ, λέγουσα· Κύριε, βοήθει μοι.

MSS: O, Σ, 1, 33 (f107v), 700, 1582 (f43r)

Matt 15:25 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f1vc2
Η δε ελθουσα προσεκυνιησεν αυτω λεγουσα κε βοηθι μοι

Matt 15:25 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]13ac3
η δε ελθουσα προσεκυνει αυτω λεγουσα κε βοηθει μοι

Matt 15:25 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
η δε ελθουσα προσεκυνησεν αυτω Λεγουσα· κε βοηθει μοι·

MSS: C, E (f50r), W, Y. 8, 9, 10, 12, 43, 157 (f63r), 201, 490 (f33rc1), 556, 892 (f64r), 1701 (f30r), ℓ1086 (f97vc1)

Matt 15:25 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]50v
Η δε ελθουσα προσεκυνι αυτω λεγουσα κε βοηθει μοι·

Matt 15:25 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]24vc1
ἡ δὲ ἐλθȢCα· προσεκύνησεν αὐτῶ λέγουσα· κε βοήθη μοι·

MSS: G, K (f47r), ℓ339 (f81rc2)

Matt 15:25 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]56
Η δε ελθουσα προσεκυνησεν αυτω λεγουσα κε βοηθει μοι

Matt 15:25 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]66
Η δε προσελθουσα προσεκυνησεν αυτον λεγουσα κε βοηθει μοι.

Matt 15:25 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]45r
ἡ δὲ ἀπελθοῦσα προσεκΰνησεν Ἀυτῶ λέγουσα· κε βοήθη μοι·

Matt 15:25 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]41vc2
ἡ δὲ ἐλθοῦσα, προσεκΰνησεν αὐτῶ· λέγουσα, κέ· βοήθει μοι·

Matt 15:25 [Minuscule 500 (Add MS 17982) (13th century)]41r
Ἥ δὲ ἀπελθοῦσα προσεκΰνησεν αὐτῶ λέγουσα· κέ βοήθει μοι·

MSS: S (f47vc1), Ω, 500

Matt 15:25 [Peshitta]
ܗܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܣܶܓ݂ܕ݁ܰܬ݂ ܠܶܗ ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܡܳܪܝ ܥܰܕ݁ܰܪܰܝܢܝ܂

Matt 15:25 [Vulgate]
at illa venit et adoravit eum dicens Domine adiuva me

Critical Apparatus :

(1) η : א, B, C, D, E, G, K, L, M, O, S, Y, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) ει : 13

(3) ελθουσα : א, B, C, D, E, G, K, L, M, O, Y, W, Σ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 33, 43, 157, 201, 490, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(4) απελθουσα : S, Ω, 44, 438, 500
(5) προσελθουσα : Δ, 11, 22

(6) προσεκυνει : B, O, Σ, 1, 4, 33, 700, 1582
(7) προσεκυνι : א*, D
(8) προσεκυνη : M
(9) προσεκεινη : 13
(10) προσεκυνησεν : א¹, C, E, G, K, L, S, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority

(11) αυτω : א, B, C, D, E, G, K, L, M, O, S, Y, W, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(12) αυτον : Δ

(13) βοηθει : B, C, D, E, M, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1086, Majority
(14) βοηθι : א
(15) βοηθη : G, K, L, 4, 13, 44, ℓ339,
(16) βοηθησον : 1582 (mg = θησον μοι)

 

 

ΡΝΘ / Ϛ :

C, D (f50v), L (f213vc2), M (f54rc2), S (f47vc1),  Ω (f86c2), 7 (f46r), 11 (f77v), 12 (p113), 13 (f20vc1), 22 (f30r-v), 44 (f45r), 438 (f70v), 490 (f33rc1), 500 (f41r), 556 (f28v), 700 (f50v), 892 (f64r), 1582 (f43r), 1701 (f30r)

 

ΡΝΘ / Ε :

10 (f41v-42r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 15:25

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.