Matthew 15:26

Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἔστιν καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις.

And answering, he said, “It is not good to take the bread of the children and throw it to the dogs.”

Matt 15:26 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]56
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶπεν· Οὐκ ἔστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων, καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις.

MSS: K, M (f54vc1-2), S, Y, Ω (f86c2-87c1), 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22 (f30v), 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700 (f50v-51r), 892, 901 (f31r), 1582 (f43r-v), 1701 (f30r), ℓ339 (f81rc2-vc1)

Matt 15:26 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f1vc2
Ο δε αποκριθεις ειπεν ουκ εστιν καλον λαβιν τον αρτον των τεκνω- και βαλιν τοις κυναριοις

Matt 15:26 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]13ac3
ο δε αποκριθεις ειπεν ουκ εστιν καλον λαβειν τον αρτον των τεκνων και βαλειν τοις κυναριοις

MSS: B, C, E (f50r), G, O (f13v), W, Δ, Σ, 33 (f107v), ℓ1086 (f97vc1-2)

Matt 15:26 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
ο δε αποκριθεις ειπεν Ουκ εστιν καλον λαβειν τον αρτον των τεκνων και βαλειν τοις κυναριοις·

Matt 15:26 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]50v
ο δε αποκριθεις ειπεν ουκ εξεστιν λαβειν τον αρτον των τεκνων και βαλιν τοις κυναριοις

Matt 15:26 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]24vc1
ὁ δὲ ἀποΚριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἔστιν καλὸν· λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων· καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις·

Matt 15:26 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]56
Ο δε αποκριθεις ειπεν  ουκ εστιν καλον λαβειν τον αρτον των τεκνων και βαλειν τοις κυναριοις

Matt 15:26 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]66
Ο δε αποκριθεις ειπεν· ουκ εστιν καλον λαβειν τον αρτον των τεκνων και βαλειν τοις κυναριοις.

Matt 15:26 [Peshitta]
ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ ܠܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܠܡܶܣܰܒ݂ ܠܰܚܡܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܳܐ ܘܰܠܡܰܪܡܳܝܽܘ ܠܟ݂ܰܠܒ݁ܶܐ܂

Matt 15:26 [Vulgate]
qui respondens ait non est bonum sumere panem filiorum et mittere canibus

Critical Apparatus :

(1) εστι : E, K, M, S, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339,
(2) εστιν : א, B, C, G, O, W, Δ, Σ, 33, ℓ1086,
(3) εστην : L
(4) εξεστιν : D

(5) καλον : א, B, C, E, G, K, L, M, O, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(6) OMIT καλον : D

(7) λαβειν : B, C, D, E, G, K, L, M, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(8) λαβιν : א

(9) βαλειν : B, C, E, G, K, L, M, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(10) βαλιν : א, D

 

 

ΡΞ / Ϛ :

G (f24vc1), 157 (f63r), 556 (f28v), 1582 (f43r-v)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 15:26

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.