Matthew 15:27

ἡ δὲ εἶπεν· ναί κύριε· καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν.

Matt 15:27 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]56
 δὲ εἶπεν· Ναί Κύριε· καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν.

MSS: א, C, G, W, Δ, Ω, 8, 13 (f20vc1-2), 22, 43, 44, 892, 1582 (f43v)

*   TR Stephanus : εἶπε

Matt 15:27 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f1vc2
η δε ειπε- ναι κε και γαρ τα κυναρια εσθιει απο τω- ψιχιων των πιπτοντων απο της τραπεζης των κυριων αυτων

Matt 15:27 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]13a c3
η δε ειπεν ναι κε και τα κυναρια εσθειει απο των ψειχιων των πειπτοντων απο της τραπεζης των κυριων αυτων

Matt 15:27 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Η δε ειπεν ναι κε και γαρ τα κυναρια εσθιει απο των ψιχιων των πιπτοντων απο της τραπεζης των κυριων αυτων·

Matt 15:27 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]51v
Η δε ειπεν ναι κε· και γαρ τα κυναρια εσθιουσιν απο των ψειχων των πειπτοντων απο της τραπεζης των κυναριων αυτων

Matt 15:27 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]24vc1
Ἡ δὲ εἶπεν· ναι κε· Καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει· ἀπὸ τῶν ψιχίων των πιπτόντων ἀπο τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν·

Matt 15:27 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]47r-v

Matt 15:27 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]56
Η δε ειπεν ναι κε και γαρ τα κυναρια εσθιει απο των ψιχιων των πιπτοντων απο της τραπεζης των κυριων αυτων.

Matt 15:27 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]66
Η δε ειπεν· Ναι κε και γαρ τα κυναρια εσθιει απο των ψιχιων των πιπτοντων απο της τραπεζης των κυριων αυτων

Matt 15:27 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]41vc2
ἡ δὲ εἶπε· ναι κέ· ϗ γὰρ τὰ κϋνάρια, ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψϊχίων των πϊπτόντων ἀπο τῆς τραπέζης τῶν κϋρίων αὐτῶν·

MSS: 7, 438, 500, 700?

Matt 15:27 [Peshitta]
ܗܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܪܰܬ݂ ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܰܠܒ݁ܶܐ ܐܳܟ݂ܠܺܝܢ ܡܶܢ ܦ݁ܰܪܬ݁ܽܘܬ݂ܶܐ ܕ݁ܢܳܦ݂ܠܺܝܢ ܡܶܢ ܦ݁ܳܬ݂ܽܘܪܶܐ ܕ݁ܡܳܪܰܝܗܽܘܢ ܘܚܳܐܶܝܢ܂

Matt 15:27 [Vulgate]
at illa dixit etiam Domine nam et catelli edunt de micis quae cadunt de mensa dominorum suorum

Critical Apparatus :

(1) η : א, B, C, D, G, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, Majority
(2) ει : K

(3) ειπεν : א, B, C, D, G, K, W, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 700*?, 892, 1582
(4) ειπε : Y, 7, 201, 438, 500, 700

(5) γαρ : א, C, G, D, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, Majority
(6) OMIT γαρ : B

(7) εσθιει : א, C, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, Majority
(8) εσθειει : B
(9) εσθιουσιν : D

(10) ψιχιων : א, C, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, Majority
(11) ψειχων : B, D

(12) πιπτοντων : א, C, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892, 892, 1582, Majority
(13) πειπτοντων : B, D

(14) κυριων : א, B, C, D1, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, Majority
(15) κυναριων : D*

 

 

A Textual Commentary On Matthew 15:27

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.