Matthew 15:27

ἡ δὲ εἶπεν· ναί κύριε· καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν.

And she said, “Yes, Lord, but even the dogs eat of the crumbs that fall from their masters’ table.

Matt 15:27 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]56
 δὲ εἶπεν· Ναί Κύριε· καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν.

MSS: א, C, E, G, S (f47vc2), W, Δ, Ω, 4, 8, 11 (f77v), 13 (f20vc1-2), 22, 33, 43, 44, 556, 892, 1582 (f43v), 1701 (f30r), ℓ1086 (f97vc2)

*   TR Stephanus : εἶπε

Matt 15:27 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f1vc2
η δε ειπε- ναι κε και γαρ τα κυναρια εσθιει απο τω- ψιχιων των πιπτοντων απο της τραπεζης των κυριων αυτων

Matt 15:27 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]13a c3
η δε ειπεν ναι κε και τα κυναρια εσθειει απο των ψειχιων των πειπτοντων απο της τραπεζης των κυριων αυτων

Matt 15:27 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Η δε ειπεν ναι κε και γαρ τα κυναρια εσθιει απο των ψιχιων των πιπτοντων απο της τραπεζης των κυριων αυτων·

Matt 15:27 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]51v
Η δε ειπεν ναι κε· και γαρ τα κυναρια εσθιουσιν απο των ψειχων των πειπτοντων απο της τραπεζης των κυναριων αυτων

Matt 15:27 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]24vc1
Ἡ δὲ εἶπεν· ναι κε· Καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει· ἀπὸ τῶν ψιχίων των πιπτόντων ἀπο τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν·

Matt 15:27 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]56
Η δε ειπεν ναι κε και γαρ τα κυναρια εσθιει απο των ψιχιων των πιπτοντων απο της τραπεζης των κυριων αυτων.

Matt 15:27 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]66
Η δε ειπεν· Ναι κε και γαρ τα κυναρια εσθιει απο των ψιχιων των πιπτοντων απο της τραπεζης των κυριων αυτων

Matt 15:27 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]41vc2
ἡ δὲ εἶπε· ναι κέ· ϗ γὰρ τὰ κϋνάρια, ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψϊχίων των πϊπτόντων ἀπο τῆς τραπέζης τῶν κϋρίων αὐτῶν·

MSS: 7, 157, 438, 500, 700?

Matt 15:27 [Peshitta]
ܗܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܪܰܬ݂ ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܰܠܒ݁ܶܐ ܐܳܟ݂ܠܺܝܢ ܡܶܢ ܦ݁ܰܪܬ݁ܽܘܬ݂ܶܐ ܕ݁ܢܳܦ݂ܠܺܝܢ ܡܶܢ ܦ݁ܳܬ݂ܽܘܪܶܐ ܕ݁ܡܳܪܰܝܗܽܘܢ ܘܚܳܐܶܝܢ܂

Matt 15:27 [Vulgate]
at illa dixit etiam Domine nam et catelli edunt de micis quae cadunt de mensa dominorum suorum

Critical Apparatus :

(1) η : א, B, C, D, E, G, L, M, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1086, Majority
(2) ει : K

(3) ειπεν : א, B, C, D, E, G, K, L, M, O, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 8, 11, 13, 22, 33, 43, 44, 556, 700*?, 892, 1582, 1701, ℓ1086, Elzevir
(4) ειπε : Y, 7, 9, 10, 12, 157, 201, 438, 490, 500, 700, 901, Stephanus

(5) γαρ : א, C, G, D, E, K, L, M, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1086, Majority
(6) OMIT γαρ : B

(7) κυναρια : א, B, C, G, D, E, K, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1086, Majority
(8) κοιναρια : L, M

(9) εσθιει : א, C, E, G, K, L, M, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1086, Majority
(10) εσθειει : B
(11) εσθιουσιν : D

(12) ψιχιων : א, C, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1086, Majority
(13) ψειχων : B, D
(14) ψιχειων : O, Σ

(15) πιπτοντων : א, C, E, G, K, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1086, Majority
(16) πιπτωντων : L
(17) πειπτοντων : B, D
(18) πιπτωντον : M
(19) πιπτοντω : 1

(20) κυριων : א, B, C, D¹, E, G, K, L¿ (κν), M, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1086, Majority
(21) κυναριων : D*

 

 

A Textual Commentary On Matthew 15:27

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.