Matthew 15:28

τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς, εἶπεν αὐτῇ· ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις· γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.

Then Jesus answered, he said to her, “O woman, great is your faith; let be it to you as you wish.” And her daughter was healed from that very hour.

Matt 15:28 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]56
Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς, εἶπεν αὐτῇ· Ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις· γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. Καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.

MSS: B, C, G, K (f47v), Y, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438 (f70v-71r), 500, 700

Matt 15:28 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f1vc2
τοτε αποκριθεις ο ΙC ειπε- αυτη ω γυναι μεγαλη σου η πιστις· γενηθητω σοι ως θελις και ϊαθη η θυγατηρ αυτης απο της ωρας εκινης:

Matt 15:28 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]13ac3-13bc1
τοτε αποκριθεις ο ΙC ειπεν αυτη ω γυναι μεγαλη σου η πιστις γενηθητω σοι ως θελεις και ιαθη η θυγατηρ αυτης απο της ωρας εκεινης

Matt 15:28 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Τοτε αποκριθεις ο ΙC ειπεν αυτη ω γυναι· μεγαλη σου η πιστις γενηθητω σοι ως θελεις· και ιαθη η θυγατηρ αυτης απο της ωρας εκεινης·

Matt 15:28 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]51v
Τοτε αποκριθεις ειπεν αυτη· γυναι μεγαλη σου η πιστις· γενηθητω σοι ως θελεις· και ϊαθη η θυγατηρ αυτης· απο της ωρας εκεινης

Matt 15:28 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]24vc1-2
Τότε ἀποκριθεὶς ὁ ΙC εἶπεν αὐτῆ· ὦ γύναι· μεγάλη σου ἡ πίστις· γενηθήτω σοι ὡς θέλεις· καὶ ϊάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς· ἀπο της ὥρας· ἐκείνης.

Matt 15:28 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]57
Τοτε αποκριθεις ο ΙC ειπεν αυτη ω γυναι μεγαλη σου η πιστις γενηθητω σοι ως θελεις και ϊαθη η θυγατηρ αυτης απο της ωρας εκεινης

Matt 15:22 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]66
Τοτε αποκριθεις ο ΙC ειπεν αυτη· Ω γυναι μεγαλη σου η πιστις γενηθητω σοι ως θελεις και ιαθη η θυγατηρ αυτης απο της ωρας εκεινης.

Matt 15:28 [Peshitta]
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ ܝܶܫܽܘܥ ܐܳܘ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܗ݈ܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܟ݂ܝ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܟ݂ܝ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܨܳܒ݂ܝܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܝ ܘܶܐܬ݂ܰܐܣܝܰܬ݂ ܒ݁ܰܪܬ݂ܳܗ ܡܶܢ ܗܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ܂

Matt 15:28 [Vulgate]
tunc respondens Iesus ait illi o mulier magna est fides tua fiat tibi sicut vis et sanata est filia illius ex illa hora

Critical Apparatus :

(1) ο ιησους : א, B, C, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, Majority
(2) OMIT ο ιησους : D

(3) ω : א, B, C, G, K, W, Y, Δ, Ω,  7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, Majority
(4) OMIT ω : D

(5) θελεις : B, C, D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, Majority
(6) θελις : א

(7) ιαθη : א, B, C, D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, Majority
(8) ηαθη : 13

(9) εκεινης : B, C, D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, Majority
(10) εκινης : א

 

 

 

A Textual Commentary On Matthew 15:28

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.