Matthew 15:28

Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς, εἶπεν αὐτῇ· ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις· γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.

Then Jesus answered, he said to her, “O woman, great is your faith; let be it to you as you wish.” And her daughter was healed from that very hour.

Matt 15:28 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]56
Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς, εἶπεν αὐτῇ· Ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις· γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. Καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.

MSS: B, C, G, K (f47v), O (f13v-14r), S, Y, Σ, Ω, 1, 4 (f33v), 7, 8, 10 (f42r), 11 (f77v-78r), 12 (p113), 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438 (f70v-71r), 490 (f33rc2), 500, 556, 700, 892, 901 (f31r), 1582, 1701 (f30r)

Matt 15:28 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f1vc2
τοτε αποκριθεις ο ΙC ειπε- αυτη ω γυναι μεγαλη σου η πιστις· γενηθητω σοι ως θελις και ϊαθη η θυγατηρ αυτης απο της ωρας εκινης:

Matt 15:28 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]13ac3-bc1
τοτε αποκριθεις ο ΙC ειπεν αυτη ω γυναι μεγαλη σου η πιστις γενηθητω σοι ως θελεις και ιαθη η θυγατηρ αυτης απο της ωρας εκεινης

Matt 15:28 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Τοτε αποκριθεις ο ΙC ειπεν αυτη ω γυναι· μεγαλη σου η πιστις γενηθητω σοι ως θελεις· και ιαθη η θυγατηρ αυτης απο της ωρας εκεινης·

Matt 15:28 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]51v
Τοτε αποκριθεις ειπεν αυτη· γυναι μεγαλη σου η πιστις· γενηθητω σοι ως θελεις· και ϊαθη η θυγατηρ αυτης· απο της ωρας εκεινης

Matt 15:28 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]24vc1-2
Τότε ἀποκριθεὶς ὁ ΙC εἶπεν αὐτῆ· ὦ γύναι· μεγάλη σου ἡ πίστις· γενηθήτω σοι ὡς θέλεις· καὶ ϊάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς· ἀπο της ὥρας· ἐκείνης.

Matt 15:28 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]57
Τοτε αποκριθεις ο ΙC ειπεν αυτη ω γυναι μεγαλη σου η πιστις γενηθητω σοι ως θελεις και ϊαθη η θυγατηρ αυτης απο της ωρας εκεινης

Matt 15:22 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]66
Τοτε αποκριθεις ο ΙC ειπεν αυτη· Ω γυναι μεγαλη σου η πιστις γενηθητω σοι ως θελεις και ιαθη η θυγατηρ αυτης απο της ωρας εκεινης.

Matt 15:28 [Peshitta]
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ ܝܶܫܽܘܥ ܐܳܘ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܗ݈ܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܟ݂ܝ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܟ݂ܝ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܨܳܒ݂ܝܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܝ ܘܶܐܬ݂ܰܐܣܝܰܬ݂ ܒ݁ܰܪܬ݂ܳܗ ܡܶܢ ܗܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ܂

Matt 15:28 [Vulgate]
tunc respondens Iesus ait illi o mulier magna est fides tua fiat tibi sicut vis et sanata est filia illius ex illa hora

Critical Apparatus :

(1) ο ιησους : א, B, C, E, G, K, L, M, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) OMIT ο ιησους : D

(3) ω : א, B, C, E, G, K, L, M, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(4) OMIT ω : D

(5) πιστις : א, B, C, D, E, G, K, M, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(6) πιστης : L

(7) γενηθητω : א, B, C, D, E, G, K, M, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(8) γεννηθητω : L

(9) θελεις : B, C, D, E, G, K, L, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, Majority
(10) θελις : א
(11) θελης : M, 9, ℓ339, ℓ1086,

(12) ιαθη : א, B, C, D, G, K, L, M, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(13) ηαθη : E, 13

(14) εκεινης : B, C, D, E, G, K, L, M, O?, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(15) εκινης : א

 

 

A Textual Commentary On Matthew 15:28

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.