Matthew 15:29

Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς, ἦλθεν παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας· καὶ ἀναβὰς εἰς τὸ ὄρος, ἐκάθητο ἐκεῖ.

And Jesus departed from there, he came near the sea of Galilee. And having gone up to the mountain, he sat down there.

Matt 15:29 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]56
Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς, ἦλθε παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας· καὶ ἀναβὰς εἰς τὸ ὄρος, ἐκάθητο ἐκεῖ.

MSS: Y, 7 (f46v), 8 (f43vc2-44rc1), 9, 10, 12, 22, 43, 44, 157, 201 (f42rc1), 438, 490 (f33rc2), 500, 556, 700, 901 (f31r), 1701

Matt 15:29 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f1vc2
Και μεταβας εκιθεν ο ΙC ηλθε- παρα την θαλασσα- της γαλιλαιας και αναβας εις το ορος εκαθητο εκει

Matt 15:29 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]13bc1
Και μεταβας εκειθεν ο ΙC ηλθεν παρα την θαλασσαν της γαλειλαιας και αναβας εις το ορος εκαθητο εκει

Matt 15:29 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Και μεταβας εκειθεν ο ΙC ηλθεν παρα την θαλασσαν της γαλιλαιας· Και αναβας εις το ορος εκαθητο εκει·

Matt 15:29 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]51v
Και μεταβας εκειθεν ο ιης ηλθεν παρα την θαλασσαν της γαλιλαιας και αναβας εις το ρος εκαθητο εκει

Matt 15:29 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]24vc2
Καὶ μεταβᾶς ἐκεῖθεν ὁ ΙC· ἦλθεν παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς γαλιλαίας· καὶ ἀναβὰς εἰς τὸ ὄρος· ἐκάθητο ἐκεῖ·

MSS: C, G, K, M, O (f14r), S (f47vc2), W, Δ, Σ, Ω, 1, 33 (f107v), 892, 1582

Matt 15:29 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]57
Και μεταβας εκειθεν ο ΙC ηλθεν παρα την θαλασσαν της γαλιλαιας και αναβας εις το ορος εκαθητο εκει

Matt 15:29 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]66
Και μεταβας εκειθεν ο ΙC ηλθεν παρα την θαλασσαν της γαλιλαιας Και αναβας εις το ορος εκαθητο εκει

Matt 15:29 [Lectionary ℓ339 (6th day/7th week) (Egerton MS 2163) (12th century)]50vc2
Τῶ καιρῶ ἐκείνω ἦλθεν ὁ ἰς παρὰ τὴ- θάλασσαν τῆς γαλιλαίας· καὶ ἀναβᾶς εἰς τὸ ὄρο{ς} ἐκάθιτο ἐκεῖ·

Matt 15:29 [Peshitta]
ܘܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܓ݁ܶܢ݈ܒ݂ ܝܰܡܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܘܰܣܠܶܩ ܠܛܽܘܪܳܐ ܘܺܝܬ݂ܶܒ݂ ܬ݁ܰܡܳܢ܂

Matt 15:29 [Vulgate]
et cum transisset inde Iesus venit secus mare Galilaeae et ascendens in montem sedebat ibi

Critical Apparatus :

(1) εκειθεν : B, C, D, E, G, K, L, M, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701
(2) εκιθεν : א

(3) ηλθε : Y, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 901, 1701
(4) ηλθεν : א, B, C, D, E, G, K, L, M, O, S, W, Δ, Σ, Ω, 1, 13, 33, 700*?, 892?, 1582, ℓ339

(5) παρα : א, B, C, D, E, G, K, L, M, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701
(6) αρα : 11

(7) γαλιλαιας : א, C, D, E, G, K, M, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(8) γαλειλαιας : B
(9) γαληλαιας : L

(10) ορος : א, B, C, E, G, K, L,, M, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(11) ρος : D
(12) ADD ο ιησους : 13

(13) εκαθητο : א, B, C, D, G, K, L, M, O, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, Majority
(14) εκαθιτο : ℓ339
(15) εκαθητω : E, 4

 

 

Λ : Περὶ τῶν θεραπευθέντων ὄχλων

10, 11, 12, 1701

 

ΡΞ / Ϛ :

C, D (f51v), L (f214rc1), M (f54vc2), S (f47vc2), Ω (f87c1), 4 (f33v-34r), 7 (f46v), 10 (f42r), 11 (f78r), 12 (p113-124), 13 (f20vc2), 22  (f30v), 44 (f45r), 157 (f63r), 438 (f71r), 490 (f33rc2), 500 (f41r), 700 (f51r), 892 (f64r), 1582 (f43v), 1701 (f30r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 15:29

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.