Matthew 15:34

Καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· πόσους ἄρτους ἔχετε; οἱ δὲ εἶπον· ἑπτά, καὶ ὀλίγα ἰχθύδια.

And Jesus says to them, “How many loaves have you?” And they said, “Seven, and a few small fishes.”

Matt 15:34 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]57
Καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Πόσους ἄρτους ἔχετε; Οἱ δὲ εἶπον· Ἑπτά, καὶ ὀλίγα ἰχθύδια.

MSS: B, C, E, F (f21rc2), G, K, L (f214r-v), M, S, Y, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (p114-125), 22, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 556 (f29r), 700, 892 (f64v-65r), 901 (f31r), 1701 (f30v), ℓ339, ℓ1086 (f80vc1-2)

Matt 15:34 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f1vc3
και λεγι αυτοις ο ΙC ποσους αρτους εχετε οι δε ειπαν επτα· και ολιγα ϊχθυδια

Matt 15:34 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]13bc1-2
και λεγει αυτοις ο ΙC ποσους αρτους εχετε οι δε ειπον επτα και ολιγα ιχθυδια

Matt 15:34 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Και λεγει αυτοις ο ΙC ποσους αρτους εχετε· οι δε ειπον επτα και ολιγα ιχθυδια·

Matt 15:34 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]51v
και λεγει αυτοις ο ιης ποσους αρτους εχεται οι δε ειπον αυτω επτα· και ολιγα ϊχθυδια

Matt 15:34 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]25rc2
καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ ΙC· πόσους ἄρτους ἔχετε· οἱ δὲ εἶπον· ἑπτὰ· ϗ ὀλίγα ϊχθύδια·

Matt 15:34 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]57
Και λεγει αυτοις ο ΙC ποσους αρτους εχετ{αι} οι δε ειπον επτα και ολιγα ιχθυδια·

Matt 15:34 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]67
Και λεγει αυτοις ο ΙC Ποσους αρτους εχετε. Οι δε ειπον· Επτα· και ολιγα ιχθυδια .

Matt 15:34 [Peshitta]
ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܟ݁ܡܳܐ ܠܰܚܡܺܝܢ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܘܩܰܠܺܝܠ ܢܽܘܢܶܐ ܕ݁ܰܩܕ݁ܩܶܐ܂

Matt 15:34 [Vulgate]
et ait illis Iesus quot panes habetis at illi dixerunt septem et paucos pisciculos

Critical Apparatus :

(1) λεγει : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) λεγι : א

(3) εχετε : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(4) εχεται : D, W, 13

(5) ειπον : B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(6) ειπαν : 1582, 33, 13, 1, א
(7) ADD αυτω : D

 

 

MSS:

(i) 157 (f63v) : λεγει αυτοις αυτοις

 

 

A Textual Commentary On Matthew 15:34

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.