Matthew 15:36

Καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους καὶ τοὺς ἰχθύας, εὐχαριστήσας, ἔκλασεν, καὶ ἔδωκεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· οἱ δὲ μαθηταὶ τῷ ὄχλῷ.

And he took the seven loaves and the fishes, gave thanks, broke (in pieces), and gave to his disciples, and the disciples to the crowds.

Matt 15:36 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]57
Καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους καὶ τοὺς ἰχθύας, εὐχαριστήσας, ἔκλασε, καὶ ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· οἱ δὲ μαθηταὶ τῷ ὄχλῷ.

MSS: Y, 8, 9, 10, 11, 12, 43, 44, 201 (f42vc1), 438, 500, 901 (f31r), ℓ339

Matt 15:36 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f1vc3
ελαβε- τους επτα αρτους ϗ τους δ·υ·ο· ϊχθυας και ευχαριστησας εκλασεν και εδιδου τοις μαθηταις οι δε μαθηται τοις οχλοις

Matt 15:36 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]13bc2
ελαβεν τους επτα αρτους και τους ϊχθυας και ευχαριστησας εκλασεν και εδιδου τοις μαθηταις οι δε μαθηται τοις οχλοις

MSS: B, 33 (f107v)

Matt 15:36 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]29
και λαβων τους επτα αρτους και τους ιχθυας ευχαρ……. εκλασεν και εδωκεν τοις μαθηταις αυτου οι δε μαθηται τω οχλω·

Matt 15:36 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]51v-52v
ελαβεν τους ·ζ· αρτους και τους ϊχθυας και ευχαριστησας εκλασεν και εδιδου τοις μαθηταις οι δε μαθηται τω οχλω

Matt 15:36 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]25rc2
καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους· καὶ τοὺς ϊχθύας· εὐχαριστήσας· ἔκλασεν· ϗ ἔδωκεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· οἱ δὲ μαθηταὶ τῶ ὄχλῶ·

MSS: G, Σ, Ω (f88c1-2)

Matt 15:36 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]57-58
ϗ λαβων τους επτα αρτους και τους ϊχθυας ευχαριστησας εκλασεν και εδωκεν τοις μαθηταις αυτου οι δε μαθηται τω οχλω

Matt 15:36 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]67
Και λαβων τους επτα αρτους και τους ιχθυας ευχαριστησας εκλασεν· και εδωκεν τοις μαθηταις αυτου. Οι δε μαθηται τω οχλω·

Matt 15:36 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]51v
καὶ ἔλαβε τοὺς Ἑπτὰ ἄρτους καὶ τοὺς ἰχθύας, καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς· οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις·

Matt 15:36 [Peshitta]
ܘܰܫܩܰܠ ܠܗܳܠܶܝܢ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܠܰܚܡܺܝܢ ܘܰܠܢܽܘܢܶܐ ܘܫܰܒ݁ܰܚ ܘܰܩܨܳܐ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܝܰܗ݈ܒ݂ܘ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ܂

Matt 15:36 [Vulgate]
et accipiens septem panes et pisces et gratias agens fregit et dedit discipulis suis et discipuli dederunt populo

Critical Apparatus :

(1) και λαβων : C, E, F, G, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 901, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) και λαβον : K
(3) και ελαβε : 700
(4) ελαβε δε : 892
(5) ελαβε : 13
(6) ελαβεν : א, B, D, 1, 33, 1582

(7) επτα αρτους : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 556, 700, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086,
(8) OMIT επτα : 490, 892

(9) τους ιχθυας : א¹, B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(10) τους δυο ιχθυας : א* ,4
(11) OMIT τους : 13
(12) OMIT και τους ιχθυας : L

(13) ευχαριστησας : C, E¹, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 901, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(14) ευχαριστεισας : L
(15) ευχαριστισας : E*
(16) και ευχαριστησας : א, B, D, 1, 13, 33, 700, 892, 1582, Peshitta, Vulgate

(17) εκλασε : Y, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339
(18) εκλασεν : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, Σ, Ω, 33, ℓ1086,

(19) εδωκε : K, Y, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 556, 901, ℓ339
(20) εδωκεν : C, E, F, G, K, L, S, W, Δ, Σ, Ω, 1701, ℓ1086,
(21) εδιδου : א, B, D, 1, 13, 33, 157, 700, 892, 1582

(22) τοις : א, B, C, D, E, F, G, K, L¹, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086,
(23) τοι : L*

(24) μαθηταις αυτου : C, E, F¹ (μα<θ>ταις), G, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 892c, 901, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority, Peshitta, Vulgate
(25) ματαις αυτου : F*
(26) OMIT αυτου : א, B, D, 1, 13, 22, 33, 700, 892*, 1582

(27) τω οχλω : C, D, E, F, G, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 901, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(28) τοις οχλοις : א, B, K, L, M, 1, 7, 13, 33, 157, 556, 700, 892, 1582

 

 

A Textual Commentary On Matthew 15:36

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.