Matthew 15:4

ὁ γὰρ Θεὸς ἐνετείλατο, λέγων· τίμα τὸν πατέρα σοῦ καὶ τὴν μητέρα· καί, ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα, θανάτῳ τελευτάτω.

Matt 15:4 [Textus Receptus or 01) (4th century)]54
Ὁ γὰρ Θεὸς ἐνετείλατο, λέγων· Τίμα τὸν πατέρα σοῦ, καὶ τὴν μητέρα· καί· Ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα, θανάτῳ τελευτάτω.

MSS: C, K, M, Y, 4, 33 (f107r), 43, 157,

Matt 15:4 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]74q1rc3-4
Ο γαρ ΘC ενετιλατο λεγων τιμα τον πρα και την μρα και ο κακολογων πρα η μρα θανατω τελευτατω

Matt 15:4 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]13ac1
ο γαρ ΘC ειπεν τειμα τον πατερα και την μητερα και ο κακολογων πατερα η μητερα θανατω τελευτατω

Matt 15:4 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Ο γαρ ΘC ενετειλατο λεγων· τιμα τον πρα σου και τη- μρα· και ο κακολογων πρα η μρα θανατω τελευτατω·

Matt 15:4 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]49v
ο γαρ ΘC ειπεν τειμα τον πατερα και την μητερα και ο κακολογων πατερα η μητερα θανατω τελευτατω:

Matt 15:4 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]23rc2
Ὁ γὰρ ΘC ἐνετείλατο λέγων· τίμα τὸν πρα καὶ τὴν μρα· καί ὁ κακολογῶν πρα ἢ μρα· θανάτω τελευτάτω·

MSS: G, S, Δ, Ω (f84c1-2), 7, 8, 22, 44, 201, 438, 500, ℓ339 (f50rc1)

Matt 15:4 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]
ο γαρ ΘC ενετιλατο λεγων τιμα τον πρα σου και την μητερα σου και ο κακολογων πρα η μρα θανατω τελευτατω

Matt 15:4 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]64
Ο γαρ ΘC ενετειλατο λεγων· Τιμα τον πρα  και την μρα και ο κακολογων πρα  η μητερα θανατω τελευτατω

Matt 15:4 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]49v
ὁ γὰρ θς εἶπεν· τίμα τὸν πρα καὶ τὴν μρα· καί ὁ κακολογῶν πραμρα θανάτῳ τελευτάτω·

Matt 15:4 [Peshitta]
ܐܰܠܳܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܝܰܩܰܪ ܠܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ ܘܠܶܐܡܳܟ݂ ܘܡܰܢ ܕ݁ܰܡܨܰܚܶܐ ܠܰܐܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܘܠܶܐܡܶܗ ܡܡܳܬ݂ ܢܡܽܘܬ݂܂

Matt 15:4 [Vulgate]
nam Deus dixit honora patrem et matrem et qui maledixerit patri vel matri morte moriatur

Critical Apparatus :

(1) ενετειλατο : E, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, ℓ339, Majority
(2) ενετιλατο : א, W
(3) OMIT ενετειλατο : B, D, 1, 700, 892, 1582

(4) λεγων : א, C, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, ℓ339, Majority
(5) ειπεν : B, D, 1, 700, 892, 1582

(6) τιμα : א, C, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, ℓ339, Majority
(7) τειμα : B, D

(8) πατερα σου : C, K, M, W, Y, 4, 13, 33, 43, 157, Peshitta
(9) OMIT σου : א, B, D, E, G, S, Δ, Ω, 1, 7, 8, 22, 44, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, ℓ339, Majority, Vulgate

(10) μητερα : א, B, C, D, E, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 700, 1582, ℓ339, Majority, Vulgate
(11) ADD σου : W, 892, Peshitta

(12) κακολογων : א, B, C, D, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, ℓ339, Majority
(13) κακολογον : E, 13

 

A Textual Commentary On Matthew 15:4

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.