Matthew 16:18

κἀγὼ δέ σοι λέγω, ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν· καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς.

Matt 16:18 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]59
Κἀγὼ δέ σοι λέγω, ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν· καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς·

MSS: א, B, C, G, K (f49r-v), W, Y, Ω (f90c2-91c1), 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700 (f52v-53r)

Matt 16:18 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f2rc1-2
καγω δε σοι λεγω οτι συ ει πετρος και επι ταυτη τη πετρα οικοδο>μησω μου την εκκλησιαν και πυλαι αδου ου κατισχυσουσιν αυτης

Matt 16:18 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]14ac1
Καγω δε σοι λεγω οτι συ ει πετρος και επι ταυτη τη πετρα οικοδομησω μου την εκκλησιαν και πυλαι αδου ου κατισχυσουσιν αυτης

Matt 16:18 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Καγω δε σοι λεγω· οτι συ ει πετρος και επι ταυτη τη πετρα οικοδομησω μου την εκκλησιαν· και πυλαι αδου ου κατισχυσουσιν αυτης·

Matt 16:18 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]53v
Καγω δε σοι λεγω· οτι συ ει πετρος και επι ταυτην την πετραν οικοδομησω την εκκλησιαν μου· και πυλαι αδου ου κατισχυσουσιν αυτης

Matt 16:18 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]26vc2
κἀγὼ δὲ Σοι λέγω· ὅτι σὺ εἶ πέτρος· καὶ ἐπὶ ταύτη τῆ πέτρα· οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν· καὶ πύλαι ἅδου· οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς·

Matt 16:18 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]59-60
καγω δε σοι λεγω οτι συ ει πετρος και επι ταυτη τη πετρα οικοδομησω μου την εκκλησιαν και πυλαι αδου ου κατισχυσουσιν αυτης

Matt 16:18 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]69
Καγω σοιδε λεγω· Οτι συ ει πετρος και επι ταυτην τη πετρα οικοδομησω μου την εκκλεησιαν· και πυλαι αδου ουκ ατισχυουσιν αυτης.

* ουκ ατισχυουσιν Latin = non pualebunt

Matt 16:18 [Peshitta]
ܐܳܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ ܗ݈ܽܘ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܐܶܒ݂ܢܶܝܗ ܠܥܺܕ݈݁ܬ݁ܝ ܘܬ݂ܰܪܥܶܐ ܕ݁ܰܫܝܽܘܠ ܠܳܐ ܢܶܚܣܢܽܘܢܳܗ܂

Matt 16:18 [Vulgate]
et ego dico tibi quia tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam et portae inferi non praevalebunt adversum eam

Critical Apparatus :

(1) δε σοι : א, B, C, D, G, K, W, Y, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, Majority
(2) σοι δε : Δ
(3) δε συ : 13

(4) λεγω : א, B, C, D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, Majority
(5) λεγων : 13

(6) ταυτη τη πετρα : א, B, C, G, K, W, Y, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, Majority
(7) ταυτην τη πετρα : Δ
(8) ταυτην την πετραν : D

(9) οικοδομησω : א, B, C, D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, Majority
(10) οικοδωμησω : 13

(11) μου την εκκλησιαν : א, B, C, G, K, W, Y, Δ1, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, Majority
(12) μου την εκκλεσιαν : Δ*
(13) την εκκλησιαν μου : D

(14) κατισχυσουσιν : א, B, C, D, G, K, W, Y, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, Majority
(15) κατισχυουσιν : Δ

 

 

A Textual Commentary On Matthew 16:18

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.