Matthew 16:18

κἀγὼ δέ σοι λέγω, ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν· καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς.

And I say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of Hades will not prevail against it.

Matt 16:18 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]59
Κἀγὼ δέ σοι λέγω, ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν· καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς·

MSS: א, B, C, F (f23rc1-2), G, K (f49r-v), M (f56vc1-2), S (f49r-v), W, Y, Σ, Ω (f90c2-91c1), 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157 (f65r-v), 201, 438, 490, 500, 556, 700 (f52v-53r), 892, 1701 (f32r), ℓ1086 (f316rc1)

Matt 16:18 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f2rc1-2
καγω δε σοι λεγω οτι συ ει πετρος και επι ταυτη τη πετρα οικοδο>μησω μου την εκκλησιαν και πυλαι αδου ου κατισχυσουσιν αυτης

Matt 16:18 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]14ac1
Καγω δε σοι λεγω οτι συ ει πετρος και επι ταυτη τη πετρα οικοδομησω μου την εκκλησιαν και πυλαι αδου ου κατισχυσουσιν αυτης

Matt 16:18 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Καγω δε σοι λεγω· οτι συ ει πετρος και επι ταυτη τη πετρα οικοδομησω μου την εκκλησιαν· και πυλαι αδου ου κατισχυσουσιν αυτης·

Matt 16:18 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]53v
Καγω δε σοι λεγω· οτι συ ει πετρος και επι ταυτην την πετραν οικοδομησω την εκκλησιαν μου· και πυλαι αδου ου κατισχυσουσιν αυτης

Matt 16:18 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]26vc2
κἀγὼ δὲ Σοι λέγω· ὅτι σὺ εἶ πέτρος· καὶ ἐπὶ ταύτη τῆ πέτρα· οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν· καὶ πύλαι ἅδου· οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς·

Matt 16:18 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]59-60
καγω δε σοι λεγω οτι συ ει πετρος και επι ταυτη τη πετρα οικοδομησω μου την εκκλησιαν και πυλαι αδου ου κατισχυσουσιν αυτης

Matt 16:18 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]69
Καγω σοιδε λεγω· Οτι συ ει πετρος και επι ταυτην τη πετρα οικοδομησω μου την εκκλεησιαν· και πυλαι αδου ουκ ατισχυουσιν αυτης.

* ουκ ατισχυουσιν Latin = non pualebunt

Matt 16:18 [Peshitta]
ܐܳܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ ܗ݈ܽܘ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܐܶܒ݂ܢܶܝܗ ܠܥܺܕ݈݁ܬ݁ܝ ܘܬ݂ܰܪܥܶܐ ܕ݁ܰܫܝܽܘܠ ܠܳܐ ܢܶܚܣܢܽܘܢܳܗ܂

Matt 16:18 [Vulgate]
et ego dico tibi quia tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam et portae inferi non praevalebunt adversum eam

Critical Apparatus :

(1) δε σοι : א, B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1086, Majority
(2) σοι δε : Δ
(3) δε συ : 13
(4) OMIT δε : L

(5) λεγω : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 4, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1086, Majority
(6) λεγων : 13

(7) οτι : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1701, ℓ1086, Majority
(8) OMIT οτι : 1, 1582

(9) ταυτη τη πετρα : א, B, C, F, G, K, L, M, S, W, Y, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33?, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1086, Majority
(10) ταυτην τη πετρα : Δ
(11) ταυτην την πετραν : D
(12) τη πετρα ταυτη : E

(13) οικοδομησω : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33?, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1086, Majority
(14) οικοδωμησω : 13

(15) μου την εκκλησιαν : א, B, C, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ¹, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1086, Majority
(16) μου την εκκλεσιαν : Δ*
(17) μου την εκλησιαν : L
(18) την εκκλησιαν μου : D

(19) πυλαι : א, B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33?, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1086, Majority
(20) ποιλαι : L

(21) κατισχυσουσιν : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Σ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901c, 1582, 1701, ℓ1086, Majority
(22) κατησχυσουσιν : 901*
(23) κατισχυουσιν : Δ

 

 

A Textual Commentary On Matthew 16:18

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.