Matthew 16:23

Ὁ δὲ στραφεὶς εἶπεν τῷ Πέτρῳ· ὕπαγε ὀπίσω μου σατανᾶ, σκάνδαλον μου εἶ· ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων.

But he turned and said to Peter, “Get behind me, Satan. You are a hindrance to me; for your mind are not on the things of God, but the things of men.”

Matt 16:23 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]60
Ὁ δὲ στραφεὶς, εἶπε τῷ Πέτρῳ· Ὕπαγε ὀπίσω μου Σατανᾶ, σκάνδαλον μου εἶ· ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων.

MSS: 7, 8 (f45vc1-2), 9 (f46v), 44, 157 (f65v-66r), 201, 438, 490 (f35rc1), 500, 901 (f32r), 1701 (f32v)

Matt 16:23 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f2rc2
ο δε στραφεις ειπεν τω πετρω υπαγε οπισω μου σατανα σκανδαλον ει εμου οτι ου φρονεις τα του ΘΥ αλλα τα των ανθρωπων

Matt 16:23 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]14ac1-2
ο δε στραφεις ειπεν τω πετρω ϋπαγε οπισω μȢ σατανα σκανδαλον ει εμου οτι ου φρονεις τα του ΘΥ αλλα τα των ανθρωπων

MSS: א, B. 700

Matt 16:23 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
ο δε στραφεις ειπεν τω πετρω υπαγε οπισω μου σατανα σκανδαλον ει μου οτι ου φρονεις τα του ΘΥ αλλα τα των ανων·

Matt 16:23 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]54v
Ο δε επιστραφεις ειπεν τω πετρω υπαγε οπισω μου σατανα· σκανδαλον ει εμοι οτι ου φρονεις τα του ΘΥ· αλλα του ανθρωπου

Matt 16:23 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]27rc2
ὁ δὲ στραΦεὶς εἶπεν τῶ πέτρω· ὕπαγε ὀπίσω μου σατανὰ· σκάνδαλόν μου εἶ· ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ ΘΥ· ἀλλὰ τὰ τῶν ανων·

MSS: E (f53r), G, K, M (f57rc1), S, Δ, Ω, 22, 43 (f39r-v)

Matt 16:23 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]60
Ο δε στραφεις ειπεν τω πετρω ῡπαγε οπισω μου σατανα σκανδαλον μου ει· οτι ου φρονις τα του ΘΥ αλλα τα των ανθρωπων

Matt 16:23 [Codex Macedoniensis (MS Add 6594) (Y034) (9th century)]30r|61
ὁ δὲ ἐπιψτραφεὶς, εἶπε τῶ πέτρω· ὕπαγε ὀπίσω μου σατανᾶ· σκάνδαλον μου εἶ· ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ ΘΥ· ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνων.

MSS: Y, 556 (f30v)

Matt 16:23 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]69
Ο δε στραφεις ειπεν τω πετρω· Υπαγε οπισω μου σατανα. Σκανδαλον μου ει. Οτι ου φρονεις τα του ΘΥ αλλα τα των ανων

Matt 16:23 [Peshitta]
ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܦ݁ܢܺܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܙܶܠ ܠܳܟ݂ ܠܒ݂ܶܣܬ݁ܰܪܝ ܣܳܛܳܢܳܐ ܬ݁ܽܘܩܰܠܬ݁ܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܺܝ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ܂

Matt 16:23 [Vulgate]
qui conversus dixit Petro vade post me Satana scandalum es mihi quia non sapis ea quae Dei sunt sed ea quae hominum

Critical Apparatus :

(1) στραφεις : א, B, E, F, C, G, K, M, S, W, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500. 700, 892, 901, 1582, 1701, Majority
(2) στραφης : ℓ339
(3) επιστραφεις : D, L, Y, 12, 13, 556

(4) ειπε τω πετρω : Y, 7, 8, 9, 12, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 901, 1701, ℓ339
(5) ειπεν τω πετρω : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, Ω, 1, 11, 13, 22, 33, 43. 700, 1582
(6) τω πετρω ειπεν : 892
(7) επετιμησε τω πετρω λεγων : 4
(8) ειπεν αυτω : 10

(9) σκανδαλον μου ει : E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(10) σκανδαλον ει μου : א¹, C
(11) σκανδαλον ει εμου : א*, B. 13, 700
(12) σκανδαλον ει εμοι : D
(13) OMIT σκανδαλον μου ει : 33

(14) φρονεις : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500. 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(15) φρονις : W

(16) τα των ανθρωπων : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556. 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(17) του ανθρωπου : D

 

 

A Textual Commentary On Matthew 16:23

(a) In order to economize space, the writing was continuous, with no break between the words (scriptio continua), breathings and accents being also omitted. This is a frequent source of ambiguity and misunderstanding. In Matt. xvi. 23, ΑΛΛΑ may be taken either as ἀλλὰ or ἀλλ’ ἃ.
(Eberhard Nestle, Introduction to the Textual Criticism of the Greek New Testament, p. 37)

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.